คัดกรองความเสี่ยงต้อหิน
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1422,3895.94
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ163,2640.49
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3591,98818.06
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด161,0481.53
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1461,8817.76
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา7061,27655.33
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1631,22513.31
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ39120.33
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4141073.74
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล581,1305.13
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์161,6380.98
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ89380.85
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ462,1782.11
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล2,0692,52182.07
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง81,0460.76
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์2134,0655.24
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่21141.75
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1163,3793.43
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง35848473.97
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง8401,03481.24
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา599816.01
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0841,49772.41
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ167222.22
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ55758595.21
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ13500.29
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ21028972.66
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย80885394.72
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย36957664.06
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11512691.27
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,7074,33985.43
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว27136274.86
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง24633872.78
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0560.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ24224797.98
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ31143771.17
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา21,0000.20
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ12012397.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก06510.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก51802.78
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร03510.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร26030.33
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4535312.75
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน166512.46
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก16920.14
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร02310.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,6862,02483.30
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง73981.76
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7950315.71
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ9211,01291.01
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ21422595.11
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,1091,43377.39
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ79591486.98
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ556688.23
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44744999.55
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง34660.64
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง01610.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46575461.67
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 01700.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,3812,52194.45
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง07280.00
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ1716810.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,7812,05186.84
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1101,4137.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง18420.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน53254797.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43648190.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ34260556.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์66178684.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ571,0245.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่65681180.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน79385392.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0491,11494.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง02560.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง36236399.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32635591.83
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3222,09563.10
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง71277092.47
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก768299.17
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล361,2232.94
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2071,21499.42
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,1731,29790.44
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า43574358.55
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง61978678.75
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋94795299.47
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย21322096.82
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง28245262.39
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9258515.73
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,7101,86391.79
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล45846299.13
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก37670.39
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1971,21498.60
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้11,1740.09
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้18460.12
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ17580.13
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง331,9781.67
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก34130.73
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก76277398.58
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก283857.27
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง24993926.52
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย39390.32
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม11,1820.08
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง49730.41
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา21,2950.15
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว72,7180.26
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว269972.61
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว22660.75
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์364383.72
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ04310.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ02380.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ18619396.37
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ404758.42
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว9181311.19
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน06320.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0271,18786.52
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40744391.87
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74775199.47
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น45645799.78
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน39080148.69
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน16680.15
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,1251,15897.15
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน06710.00
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน38347281.14
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย7511,01773.84
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,0491,22985.35
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ71390279.05
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ07530.00
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,0131,83955.08
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน20367929.90
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง5555100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง132,2650.57
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย159961.51
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว87988399.55
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว70971499.30
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2211,32492.22
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง11,0050.10
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง59881273.65
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน13236935.77
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน60566990.43
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง51451599.81
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง37538896.65
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย76580095.62
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม30443569.89
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11812495.16
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ607580.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง36839692.93
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม60163394.94
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่38689343.23
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย41145789.93
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย78378599.75
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง18510.12
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่62269389.75
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก69169599.42
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก52174070.41
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน62662799.84
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน26126897.39
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง65095767.92
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง23924199.17
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด60463295.57
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด44950489.09
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 11080.93
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง66767998.23
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า01,1400.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง81,1260.71
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว88691197.26
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,4541,79980.82
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า37286842.86
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า18420.12
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม60565093.08
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม58260696.04
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม35360.56
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง21,4260.14
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก59666589.62
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก76576899.61
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม19620.10
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง46260576.36
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง56556999.30
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,0491,31180.02
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง92,0760.43
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม81187992.26
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 83185996.74
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4182,69289.82
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล81295884.76
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง21,2260.16
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง88090097.78
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง46782356.74
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3611,53188.90
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,0571,16590.73
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1391,14899.22
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3331,33599.85
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2,0022,13493.81
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง9051,14678.97
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,4011,51792.35
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,5352,71156.62
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4831,29637.27
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6921,73397.63
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา99260.97
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง157531.99
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง41442597.41
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม8252,86528.80
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก45985653.62
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก211,3191.59
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2781,69316.42
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น54263285.76
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่9031,59356.69
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9831,04793.89
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,3732,70587.73
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0441,12492.88
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว111,2860.86
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง511,2304.15
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง91,0360.87
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า134692.77
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน9801,08490.41
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน63864199.53
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน131,4490.90
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4681,46232.01
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง48151793.04
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง28531789.91
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่21,0790.19
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง18580.12
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,2981,46888.42
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด55059093.22
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล27935079.71
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล68972095.69
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง08330.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง90493996.27
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี01180.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี03870.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี40644192.06
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ15140.19
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง3923216.81
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ172257.56
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด61,8610.32
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า355355100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า04320.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า06860.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา16690.15
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น58359498.15
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน38290.36
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง07390.00
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง12840.35
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า06340.00
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง12856122.82
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง03650.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น7263711.30
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง03670.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง42991.34
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง06250.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน15740.17
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย09600.00
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย52582563.64
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น22320.86
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27733682.44
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 13015186.09
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,1242,19796.68
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู271,0202.65
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน89390898.35
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง91,3290.68
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก6691,53243.67
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31275841.16
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว39220.33
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8352,04789.64
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0231,11891.50
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง55880169.66
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู55257396.34
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,6302,81493.46
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี421,6832.50
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02690.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง21326580.38
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห133573.64
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง08350.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4581,56793.04
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75996178.98
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น67674990.25
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ7801,19665.22
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว254835.18
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว47648697.94
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ368104.44
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว10611691.38
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้52554795.98
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49654491.18
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง721721100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน56463488.96
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน58962793.94
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา87690197.23
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9091,16877.83
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา56062589.60
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ68872794.64
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง66166399.70
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์40542395.74
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว49054889.42
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา31,0460.29
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ335335100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน23930.51
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28367641.86
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7391,26458.47
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม251,1282.22
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข13278816.75
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ435138.38
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9855217.75
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์16624667.48
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด02440.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง6937318.50
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02130.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ0950.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04