คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก552,5472.16
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ363,5021.03
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ792,1583.66
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด471,0714.39
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1451,9857.30
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา491,3783.56
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3551,30727.16
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ309973.01
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411482.08
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล277253.72
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์41330.77
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ881,0148.68
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ261,8491.41
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล592,6472.23
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2491,15021.65
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์744,3391.71
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0710.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1153,5943.20
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง85061.58
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง301,1122.70
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา591,0415.67
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ701,5794.43
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ207782.57
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ186182.91
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ173754.53
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ213106.77
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย57793062.04
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย25562440.87
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย31372.19
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง7264,55515.94
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว63981.51
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง33650.82
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3585.17
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ72722.57
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ94981.81
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา181,0741.68
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ31362.21
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก36940.43
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก21911.05
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร53751.33
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร546088.88
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน13770.27
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน76671.05
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก10875914.23
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร32461.22
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา392,1461.82
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง244145.80
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง135402.41
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ951,1178.50
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ22070.97
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย461,4873.09
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ24394525.71
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ247173.35
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44890.82
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง7446915.78
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง4217324.28
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง198022.37
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 11820.55
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว882,6333.34
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง507386.78
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ11810.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย182,2420.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3921,45227.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง599056.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน125932.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน11349922.65
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ33663652.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์158341.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ4841,08744.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่15385217.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน13889315.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,2071,22298.77
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง6727224.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง293957.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ11939030.51
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย272,3541.15
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง26182931.48
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก10787712.20
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล91,3030.69
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ6631,30750.73
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1691,36512.38
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า14981718.24
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง158391.79
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋61,0370.58
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย102404.17
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง7351514.17
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง96151.46
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2152,01510.67
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล75031.39
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก418474.84
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน881,2966.79
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2211,23517.89
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้448994.89
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ268013.25
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง882,1544.09
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก33946273.38
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก9285310.79
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก20141548.43
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง21997422.48
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย841,0008.40
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม241,2861.87
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง211,0671.97
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1901,35414.03
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว802,9472.71
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว451,0844.15
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว133014.32
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1402.50
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ104512.22
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ52581.94
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ62072.90
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ44890.82
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว338783.76
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน76781.03
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง61,1970.50
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง44640.86
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น21382525.82
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น20150240.04
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน37589042.13
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน27871338.99
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2391,23419.37
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน70871199.58
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน37450873.62
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย2371,09721.60
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย2521,29919.40
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ18894519.89
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ30681337.64
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,1612,05356.55
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน437335.87
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0500.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง050.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1611,26412.74
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว37196138.61
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว16476521.44
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ521,3903.74
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1661,10115.08
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง18986221.93
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน26668738.72
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน25351049.61
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง13554924.59
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง204264.69
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย24384628.72
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม10350020.60
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ131369.56
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ6956.32
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง44370.92
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม156582.28
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่109511.05
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย55040.99
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย88250.97
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง17392218.76
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่77330.95
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก39074552.35
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก567997.01
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน8366812.43
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน32931.02
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง141,0431.34
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง24326292.75
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด30067544.44
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด105121.95
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 7611963.87
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง87331.09
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า4421,21536.38
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง91,1920.76
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว689297.32
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง5061,89626.69
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า68960.67
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า198892.14
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม64168194.13
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม20462032.90
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม15356926.89
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7591,51650.07
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก33572046.53
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก13983316.69
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม3261,00632.41
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง62463198.89
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง126031.99
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5841,35343.16
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง232,0461.12
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม59194662.47
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 37590841.30
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง932,8653.25
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล3971,03238.47
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง3811,33628.52
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง55494858.44
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง25589128.62
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง271,6631.62
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1221,2909.46
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา441,2283.58
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย371,4352.58
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา782,3283.35
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1421,23011.54
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,1031,61868.17
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย4342,85415.21
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร5681,37841.22
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง3081,86216.54
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1441,00314.36
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง268073.22
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง36444182.54
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม343,0511.11
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก32991935.80
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3761,39926.88
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6641,80736.75
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น23068333.67
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่181,7461.03
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่441,1403.86
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2822,8249.99
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว371,2093.06
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว3531,39425.32
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1031,3137.84
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง1221,14610.65
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า55011.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน161,1531.39
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน51267575.85
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,3962,24662.15
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย3151,57919.95
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง36854367.77
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง23310.60
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่61,1460.52
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง88980.89
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง801,5665.11
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด9263514.49
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4037010.81
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล12473616.85
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง32989036.97
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง921,0079.14
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี121348.96
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี344068.37
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี374677.92
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ26352150.48
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง242439.88
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ212438.64
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด9101,96646.29
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า173684.62
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5646412.07
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า377375.02
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา356985.01
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น7061911.31
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน268702.99
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง35180143.82
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง143034.62
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า62066693.09
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง75511.27
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง53981.26
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น19565229.91
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง23920.51
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง22990.67
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง36520.46
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน06000.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย28498728.77
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย158631.74
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น2622811.40
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน05270.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01560.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง192,3630.80
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู131,0981.18
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน71,0060.70
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง81,4210.56
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1001,6336.12
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง88160.98
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว5771,00557.41
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล252,2151.13
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย5721,19947.71
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง26985331.54
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู19559832.61
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,5972,91689.06
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1291,7887.21
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง42991.34
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง9327334.07
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห63821.57
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง59080.55
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ491,7022.88
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น1901,03718.32
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น34284640.43
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1701,28413.24
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว8250816.14
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว113432.35
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว19252136.85
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ148971.56
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว1912115.70
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้17258729.30
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้55730.87
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง57730.65
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน26780.29
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน56860.73
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา49850.41
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง41,2570.32
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา356665.26
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ57750.65
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง87051.13
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์44530.88
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว8058513.68
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา41,1260.36
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ33630.83
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน12740931.05
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ39368457.46
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว111,3130.84
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม6111,21150.45
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข478615.46
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ75521.27
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ24659541.34
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์24125893.41
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด24025992.66
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง303997.52
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา10721948.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ8710186.14
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21