การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก112,3820.46
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ123,2850.37
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3571,98517.98
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11,0470.10
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1121,8815.95
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา11,2730.08
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม11,2140.08
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ09100.00
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411382.63
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล231,0782.13
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ49360.43
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ171,7150.99
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,9332,47078.26
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง11,0350.10
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์1994,0634.90
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่11080.93
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่43,3860.12
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง04820.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง8351,02981.15
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา609816.12
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0101,49467.60
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ07220.00
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ45840.68
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ03480.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ21528974.39
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย80885394.72
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย25730.35
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย9912678.57
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง4,0834,30094.95
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว23620.55
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง13280.30
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0560.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ02470.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ54371.14
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา11,0000.10
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ01230.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก06500.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก01790.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร23510.57
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร26030.33
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4535412.71
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน06510.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก16920.14
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร02310.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,6832,01883.40
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง133953.29
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7850315.51
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ21,0150.20
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ21022195.02
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย01,4280.00
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ19130.11
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ16640.15
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง39344987.53
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง14620.22
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง01440.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง07540.00
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 01700.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว02,5210.00
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง07280.00
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ11680.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย82,0480.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1071,4147.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง38410.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน35470.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน6047912.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ56020.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์37840.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ51,0160.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่18000.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน48460.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง21,1090.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง32551.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง03620.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ23560.56
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย82,0960.38
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง70876692.43
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก718298.56
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล21,2210.16
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,1251,20993.05
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,2001,28493.46
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า27360.27
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง61878578.73
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋94695199.47
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย21322096.82
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง42745194.68
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9158015.69
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,7081,86491.63
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล04620.00
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก57680.65
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1791,21297.28
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้01,1720.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้28460.24
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ66875488.59
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง41,9780.20
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก14110.24
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก76577898.33
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก33850.78
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง09250.00
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย39380.32
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม11,1830.08
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง49730.41
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา01,2950.00
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว52,7140.18
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19960.10
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว02660.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์344182.93
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ04310.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ12360.42
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ18519296.35
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ04750.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว27081133.29
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน06310.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง3751,14632.72
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง14430.23
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น9275012.27
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น44645797.59
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน457985.64
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน62966594.59
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน21,1540.17
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน06680.00
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน38247081.28
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย5061,01949.66
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,0411,22285.19
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ71290079.11
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ73875198.27
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า21,8330.11
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน39667958.32
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0510.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1072,1694.93
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย39940.30
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว86688897.52
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว17130.14
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,1911,29392.11
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง9761,00197.50
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง60081273.89
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน11737331.37
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน58867487.24
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง51151399.61
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง37538896.65
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย75078895.18
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม30143569.20
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ01240.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ3754.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง21939555.44
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม59862995.07
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่18910.11
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย14560.22
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย77277499.74
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง08480.00
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่26890.29
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก63569591.37
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก17400.14
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน16230.16
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน02660.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง19570.10
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง02390.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด60363195.56
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด05030.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 01080.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง66567898.08
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า01,1340.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,1121,12798.67
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว19080.11
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง11,7990.06
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า39585246.36
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า63383675.72
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม226483.40
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม56960793.74
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม15270.19
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง11,4170.07
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก06640.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก27660.26
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม09600.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง45759976.29
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง55956299.47
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,0331,31278.73
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง72,0350.34
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม80987892.14
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 82985596.96
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1102,6794.11
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล99570.94
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2441,24819.55
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง88970.89
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง108241.21
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง6221,51741.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้991,1668.49
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1311,14598.78
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย101,3330.75
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา172,1370.80
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง71,1450.61
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง41,5230.26
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย52,7110.18
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร21,2910.15
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง41,7300.23
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา49260.43
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง07480.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง14230.24
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม32,8630.10
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก08460.00
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก11,3020.08
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่41,6700.24
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น51062681.47
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่21,5950.13
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่11,0530.09
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร32,6840.11
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว3631,12332.32
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว01,2860.00
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง11,2240.08
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง51,0360.48
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า04690.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน9691,07889.89
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน62763099.52
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน91,4790.61
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย11,4620.07
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง47251591.65
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง23631574.92
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่21,0710.19
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง08590.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง11,4630.07
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด55359193.57
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล33460.87
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล69172195.84
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง8983210.70
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง139371.39
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี71175.98
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี233875.94
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี40743992.71
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ255134.87
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง22323196.54
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ12260.44
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด761,8504.11
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า5935516.62
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า7643017.67
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า12667618.64
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา15767023.43
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น455917.61
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน81883098.55
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง11373915.29
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง5228318.37
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า61062497.76
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง32956158.65
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง03650.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น9963315.64
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง5736715.53
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง82982.68
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง36210.48
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน05720.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย88595592.67
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย08190.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น8623037.39
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27333681.25
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 21511.32
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2742,18412.55
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู31,0170.29
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน88990698.12
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง41,3030.31
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก31,5270.20
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง07570.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว09200.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล52,0510.24
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย7231,11564.84
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง57940.63
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู15680.18
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,0152,68475.07
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี2551,67015.27
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02720.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง17326465.53
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห23560.56
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง08350.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11,5660.06
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น49630.42
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น07520.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ31,1920.25
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว04830.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว46948397.10
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ08010.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว9711683.62
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้52554596.33
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49153791.43
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง720720100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน166292.54
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน58962993.64
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา86190095.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9321,15180.97
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา586259.28
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ17280.14
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง28965943.85
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์04150.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว195473.47
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา231,0412.21
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ13350.30
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน35038989.97
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ26866840.12
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7211,22758.76
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม231,1292.04
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข14978419.01
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ305085.91
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ05510.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์18624476.23
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด172446.97
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง5937115.90
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา20621297.17
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ8958.42
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14