การตรวจและคัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1552,3826.51
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ233,2850.70
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3811,98519.19
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด7561,04772.21
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2891,88115.36
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา7541,27359.23
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1721,21414.17
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ67591074.18
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411382.63
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล361,0783.34
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ62693666.88
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ561,7153.27
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,9692,47079.72
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2841,03527.44
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์2124,0635.22
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่31082.78
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่333,3860.97
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง35748274.07
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง8161,02979.30
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา609816.12
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0781,49472.16
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ377225.12
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ57058497.60
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ43481.15
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ22328977.16
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย80185393.90
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย33257357.94
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11312689.68
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,3244,30077.30
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว27136274.86
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง24532874.70
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด2563.57
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ24224797.98
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ30943770.71
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา161,0001.60
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ12012397.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก136502.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก1817910.06
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร31635190.03
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร36030.50
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4635412.99
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน176512.61
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก18169226.16
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร8023134.63
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,6792,01883.20
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง73951.77
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง8150316.10
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ8931,01587.98
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ21022195.02
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,1161,42878.15
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ79591387.08
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ66066499.40
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44444998.89
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง42946292.86
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง13714495.14
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง47775463.26
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 15217089.41
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,3852,52194.61
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง227283.02
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ14716887.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,6842,04882.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,2921,41491.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง76584190.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน53354797.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43547990.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ55160291.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์65878483.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ8401,01682.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่64980081.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน78584692.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0871,10998.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง24225594.90
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง36136299.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32735691.85
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3182,09662.88
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง70976692.56
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก47582957.30
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล451,2213.69
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2011,20999.34
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,2001,28493.46
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า43973659.65
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง61878578.73
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋94495199.26
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย21322096.82
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง42845194.90
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9258015.86
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,6961,86490.99
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล45846299.13
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก72576894.40
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1981,21298.84
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้981,1728.36
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13484615.84
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ68475490.72
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง5761,97829.12
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก37141190.27
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก76677898.46
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก293857.53
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง27092529.19
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย249382.56
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม391,1833.30
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง219732.16
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา2891,29522.32
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว532,7141.95
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว279962.71
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว152665.64
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์344182.93
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ30243170.07
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ3123613.14
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ9719250.52
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ8647518.11
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว42581152.40
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน46310.63
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0181,14688.83
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40644391.65
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74675099.47
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น45345799.12
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน77779897.37
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน66366599.70
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,1191,15496.97
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน54966882.19
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน44947095.53
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9901,01997.15
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1381,22293.13
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ71390079.22
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ74075198.54
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,6001,83387.29
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน59167987.04
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง5151100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,7672,16981.47
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย94099494.57
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว86888897.75
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว71071399.58
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,1931,29392.27
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง9741,00197.30
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง60081273.89
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน25737368.90
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน60567489.76
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง51151399.61
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง37538896.65
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย75478895.69
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม30643570.34
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11812495.16
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ607580.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง37039593.67
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม62662999.52
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่38189142.76
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย41045689.91
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย77377499.87
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง82784897.52
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่63368991.87
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก69069599.28
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก52074070.27
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน62262399.84
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน25926697.37
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง66495769.38
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง239239100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด60363195.56
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด39950379.32
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 10710899.07
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง66667898.23
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1181,13498.59
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,1141,12798.85
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว88690897.58
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,7911,79999.56
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า46485254.46
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า63283675.60
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม60164892.75
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม57860795.22
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม49152793.17
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7921,41755.89
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก59466489.46
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก76376699.61
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม90496094.17
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง48459980.80
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง55856299.29
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5991,31245.66
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,5842,03577.84
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม82587893.96
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 82785596.73
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4022,67989.66
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล81495785.06
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,0471,24883.89
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง88289798.33
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง47182457.16
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3531,51789.19
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,0591,16690.82
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1281,14598.52
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3231,33399.25
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,9942,13793.31
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง8741,14576.33
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,3841,52390.87
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,7222,71163.52
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4901,29137.96
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6901,73097.69
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา17092618.36
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง207482.67
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง41242397.40
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม9732,86333.99
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก46384654.73
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก6821,30252.38
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2791,67016.71
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น47162675.24
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่9101,59557.05
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9941,05394.40
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,3522,68487.63
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0551,12393.94
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว7731,28660.11
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,1181,22491.34
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง7171,03669.21
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า25446954.16
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน9731,07890.26
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน62863099.68
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,3911,47994.05
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4701,46232.15
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง48351593.79
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง27231586.35
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่9671,07190.29
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง78385991.15
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,2951,46388.52
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด55159193.23
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล27734680.06
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล68972195.56
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง77283292.79
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง90293796.26
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี11611799.15
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี29138775.19
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี40543992.26
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ48251393.96
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง22323196.54
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ182267.96
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,6991,85091.84
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า355355100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า41943097.44
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า65367696.60
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา64067095.52
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น58159198.31
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน81983098.67
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง70973995.94
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง28128399.29
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า60662497.12
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง43656177.72
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง53651.37
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น8563313.43
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง143673.81
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง25629885.91
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง26210.32
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน30257252.80
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย16495517.17
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย52381963.86
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น18323079.57
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27633682.14
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 21511.32
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,1192,18497.02
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู1,0001,01798.33
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน89390698.57
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,2661,30397.16
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,1611,52776.03
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31475741.48
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว82692089.78
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8412,05189.76
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0171,11591.21
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง55579469.90
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู56256898.94
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,5012,68493.18
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6001,67035.93
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง23227285.29
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง21626481.82
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห34635697.19
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง45483554.37
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4881,56695.02
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75796378.61
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น68075290.43
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ9581,19280.37
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว46548396.27
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว47148397.52
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ358014.37
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว10711692.24
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้52354595.96
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49053791.25
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง720720100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน56062989.03
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน59062993.80
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา86190095.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9401,15181.67
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา55962589.44
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ68772894.37
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง65865999.85
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์40041596.39
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว49054789.58
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,0211,04198.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ335335100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน10738927.51
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28266842.22
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7271,22759.25
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม4111,12936.40
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข66978485.33
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ465089.06
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ41155174.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์23624496.72
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด24324499.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง27237173.32
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา17721283.49
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ9595100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14