คัดกรองสมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL )
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2,3922,44397.91
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1223,5433.44
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ7522,08936.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด95295599.69
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,6261,92784.38
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1511,35811.12
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1,2901,29799.46
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ979979100.00
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412513.92
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล62365295.55
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์22127879.50
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ84398785.41
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ4091,68624.26
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,3532,10264.37
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง5461,15147.44
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์6594,12715.97
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่808297.56
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2083,5735.82
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง38249677.02
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1,0701,08998.26
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา99399999.40
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,5071,51699.41
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ43375057.73
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ60360499.83
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ34036293.92
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ29830498.03
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย89290199.00
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย60860999.84
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย13113497.76
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง4,3594,52896.27
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว16338642.23
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง22436162.05
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด5656100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ15426558.11
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ38348578.97
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา151,0721.40
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ136136100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก61268589.34
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก15718883.51
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร37137299.73
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร60360499.83
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน372372100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน66566799.70
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก756756100.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร242242100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,9292,11691.16
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง41041199.76
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง50951698.64
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ3681,09633.58
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ8810385.44
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,4501,45499.72
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ76086288.17
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ70570799.72
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง46048694.65
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง35745877.95
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง16316996.45
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง53779367.72
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 17718098.33
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,0332,60339.68
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง47872765.75
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ1917810.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,9502,17889.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,4311,43399.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง83488893.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน55158294.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน47648797.74
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ54163185.74
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์70081985.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ9391,05988.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่79381996.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน86387798.40
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,1981,21998.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง25426595.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง35937894.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ33936692.62
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2,1782,35792.41
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง81181699.39
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก85686598.96
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1,2951,29799.85
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2491,28996.90
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,3091,31899.32
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า77978199.74
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง77182193.91
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋98599499.09
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย11523848.32
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง50350599.60
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง11961119.48
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,8701,95895.51
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล41446788.65
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก83783899.88
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1391,26490.11
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา7887.50
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1,2161,23598.46
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้85986099.88
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ52977668.17
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง2,2392,24399.82
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก450450100.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก81583497.72
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก408408100.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง94896298.54
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย86698288.19
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1,2641,27499.22
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง1,0151,03797.88
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,3431,34699.78
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2,8412,85099.68
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1,0351,06896.91
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว29829999.67
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์102737.04
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ44244599.33
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ251251100.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ18120090.50
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ476476100.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว79686392.24
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน67067199.85
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,1191,18194.75
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40540999.02
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น80280799.38
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น46149792.76
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน85287797.15
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน61267490.80
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,2091,21399.67
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน70070199.86
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน49549799.60
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย1,0651,06699.91
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,2711,27499.76
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ82892389.71
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ79980299.63
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,9961,996100.00
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน727727100.00
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง495098.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1616.67
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1,1841,24894.87
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว71291677.73
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว62273984.17
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2621,34393.97
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1,0731,07499.91
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง75586287.59
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน33159056.10
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน44647494.09
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง54254599.45
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง40341297.82
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย79983895.35
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม42647889.12
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ10812586.40
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ489152.75
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง42442899.07
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม647647100.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่928928100.00
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย48649099.18
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย76881794.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง89791098.57
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่69469999.28
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก56071078.87
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก64277882.52
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน61065093.85
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน28528699.65
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง9111,01589.75
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง25325599.22
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด56765386.83
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด510510100.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 11512095.83
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง62668791.12
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1901,19799.42
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง9841,13187.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว90290899.34
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,5811,66894.78
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า77287987.83
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า70187979.75
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม63166495.03
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม59961098.20
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม54655498.56
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,2861,49086.31
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก67969198.26
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก79381896.94
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม86397888.24
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง62062998.57
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง54159690.77
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,2671,34194.48
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,5931,80888.11
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม76892483.12
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 84889195.17
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,7542,83497.18
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล1,0021,01698.62
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,2941,29699.85
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง92593099.46
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง87687799.89
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,6071,61399.63
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,2551,25699.92
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,2161,216100.00
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,4121,41399.93
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2,2752,34597.01
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1,2021,21499.01
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,5681,60497.76
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2,7262,83196.29
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,3501,35199.93
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,5381,81684.69
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา94895599.27
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง78879698.99
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง43043798.40
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,9542,98698.93
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก89289399.89
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,2821,37193.51
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,7091,75697.32
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น657657100.00
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,7071,70999.88
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1,0601,13193.72
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,4322,77287.73
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,1741,17899.66
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,3401,34299.85
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,2891,29499.61
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง1,1381,14099.82
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า48048299.59
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1,0481,13092.74
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน66066299.70
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน2,2022,20899.73
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,5201,52899.48
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง533533100.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง32132299.69
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่1,1041,14396.59
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง899899100.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,4571,51796.04
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด60461298.69
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล35835999.72
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล71271699.44
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง85486998.27
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง97097399.69
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี133133100.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี39239399.75
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี44745099.33
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ51151399.61
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง24124399.18
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ21223988.70
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,8231,91895.05
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า31335588.17
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า43445296.02
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า69472695.59
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา68369698.13
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น59560199.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน64084575.74
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง69179986.48
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง29429998.33
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า65567896.61
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง52552699.81
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง23938761.76
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น34564953.16
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง30737382.31
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง25428987.89
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง25456844.72
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน38447381.18
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย92696695.86
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย76385089.76
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น19622885.96
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน37037299.46
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 13115584.52
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,8772,30481.47
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู8361,08577.05
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน98298999.29
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,3521,38997.34
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,4771,60392.14
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง52379166.12
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว982982100.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล2,2172,22499.69
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,1341,19295.13
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง841841100.00
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู57658099.31
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,6643,02688.04
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี7281,75141.58
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง26029588.14
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง23526688.35
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห36536799.46
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง861861100.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,3211,67678.82
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น1,0261,02799.90
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น49482060.24
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,2011,24896.23
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว48150096.20
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว273284.38
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว49651097.25
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ79489089.21
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว12112299.18
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้56957099.82
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้56356599.65
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง75076198.55
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน663663100.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน64767196.42
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา90196193.76
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,1451,18896.38
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา56063887.77
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ72676594.90
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง65768296.33
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์38842491.51
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว53756994.38
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,0721,09997.54
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ351351100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน38540395.53
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ65065299.69
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1,2541,28097.97
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,1701,18698.65
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข84485299.06
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ53454797.62
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ58358799.32
อำเภอดอยหล่อ  99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ57660994.58
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์24724899.60
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด258258100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง36739293.62
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21421898.17
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ969897.96
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59