คัดกรองสมรรถนะเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1442,3826.05
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ93,2850.27
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ11,9850.05
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด61,0470.57
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1871,8819.94
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา7521,27359.07
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1591,21413.10
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ59100.55
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411382.63
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล221,0782.04
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ59360.53
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ31,7150.17
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล342,4701.38
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง81,0350.77
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์134,0630.32
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่11080.93
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่263,3860.77
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง35748274.07
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1011,0299.82
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา09810.00
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ91,4940.60
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ177222.35
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ55758495.38
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ33480.86
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ20928972.32
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย28530.23
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย36657363.87
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย01260.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง54,3000.12
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว27136274.86
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง24532874.70
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0560.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ24224797.98
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ30943770.71
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา11,0000.10
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ12012397.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก06500.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก51792.79
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร03510.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร16030.17
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน03540.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน166512.46
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก06920.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร02310.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา02,0180.00
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง73951.77
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง15030.20
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ9231,01590.94
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ12210.45
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,1181,42878.29
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ79491386.97
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ26640.30
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44644999.33
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง24620.43
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง01440.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46675461.80
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 01700.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว02,5210.00
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง17280.14
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ161689.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,7682,04886.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ7461,41452.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง18410.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน53154797.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43547990.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ34160256.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์65878483.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ8381,01682.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่64980081.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน78584692.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0411,10993.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง02550.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง36136299.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32735691.85
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3142,09662.69
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง17660.13
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก38290.36
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล421,2213.44
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2011,20999.34
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง11,2840.08
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า27360.27
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง07850.00
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋09510.00
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย02200.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง04510.00
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง05800.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล11,8640.05
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล45846299.13
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก07680.00
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน511,2124.21
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้21,1720.17
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้18460.12
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ07540.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง331,9781.67
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก24110.49
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก17780.13
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก253856.49
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง25392527.35
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย69380.64
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม01,1830.00
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง19730.10
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา21,2950.15
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว22,7140.07
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว229962.21
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว22660.75
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0410.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ04310.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ02360.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ01920.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ374757.79
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว8881110.85
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน06310.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0171,14688.74
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40644391.65
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74575099.33
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น45545799.56
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน38579848.25
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน26650.30
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน31,1540.26
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน16680.15
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน38247081.28
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย7541,01973.99
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย01,2220.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ68390075.89
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ07510.00
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,5271,83383.31
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน58967986.75
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง505198.04
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,6602,16976.53
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย94099494.57
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว158881.69
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว107131.40
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ131,2931.01
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง201,0012.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง158121.85
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน83732.14
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน106741.48
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง65131.17
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง23880.52
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย73878893.65
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม324357.36
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11812495.16
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ577576.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง37339594.43
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม06290.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่37589142.09
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย41045689.91
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย77377499.87
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง18480.12
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่61868989.70
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก69169599.42
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก17400.14
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน62262399.84
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน25926697.37
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง64795767.61
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง23723999.16
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด60263195.40
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด43150385.69
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 11080.93
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง16780.15
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า01,1340.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง01,1270.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว88590897.47
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง01,7990.00
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า36785243.08
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า08360.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม16480.15
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม06070.00
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม35270.57
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง21,4170.14
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก59466489.46
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก76376699.61
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม09600.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง35990.50
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง15620.18
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน561,3124.27
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง42,0350.20
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม08780.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 82785596.73
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4022,67989.66
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล81595785.16
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง21,2480.16
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง488975.35
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง46682456.55
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3531,51789.19
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้9731,16683.45
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา11,1450.09
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3271,33399.55
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,9962,13793.40
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง8481,14574.06
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,3921,52391.40
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,5352,71156.62
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4931,29138.19
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6881,73097.57
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา79260.76
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง157482.01
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง41242397.40
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม6602,86323.05
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก45484653.66
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก191,3021.46
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2681,67016.05
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น34862655.59
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่9031,59556.61
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9921,05394.21
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร72,6840.26
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว8361,12374.44
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว111,2860.86
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง511,2244.17
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง61,0360.58
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า124692.56
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน11,0780.09
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน176302.70
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน31,4790.20
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย31,4620.21
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง05150.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง03150.00
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่01,0710.00
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง28590.23
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,2951,46388.52
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด35910.51
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล13460.29
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล37210.42
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง08320.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง90193796.16
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี11170.85
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี33870.78
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี14390.23
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ25130.39
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง02310.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ172267.52
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,6981,85091.78
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า355355100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า14300.23
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า06760.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา16700.15
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น58159198.31
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน81783098.43
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง07390.00
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง28128399.29
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า06240.00
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง12756122.64
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง03650.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น6663310.43
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง03670.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง42981.34
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง06210.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน15720.17
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย09550.00
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย52181963.61
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น22300.87
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27633682.14
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01510.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,1082,18496.52
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู21,0170.20
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน09060.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง41,3030.31
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก6751,52744.20
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31275741.22
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว39200.33
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8402,05189.71
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย3031,11527.17
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง27940.25
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู05680.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1,7902,68466.69
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี5661,67033.89
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02720.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง5526420.83
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห123563.37
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง28350.24
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4571,56693.04
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น74696377.47
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น67975290.29
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ7821,19265.60
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว41148385.09
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว27848357.56
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ368014.49
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว10711692.24
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้52354595.96
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49153791.43
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง720720100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน54962987.28
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน16290.16
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา86190095.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9641,15183.75
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา55862589.28
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ68772894.37
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง49365974.81
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์40241596.87
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว49054789.58
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา31,0410.29
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ335335100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน03890.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28266842.22
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7231,22758.92
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม241,1292.13
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข14978419.01
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ455088.86
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ41155174.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์02440.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด02440.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง6937118.60
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02120.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ0950.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14