- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ010.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11100.00
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย21118.18
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา050.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ76710.45
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล010.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ010.00
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ060.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล010.00
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง32810.71
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์030.00
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่010.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่11100.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง0110.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง51333.76
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา2355.71
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ3763.95
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ32711.11
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ1195.26
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ1185.56
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ01910.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย1362.78
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย2267.69
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย0140.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง91904.74
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว1166.25
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง1911.11
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด020.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ0150.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ0170.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา020.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร010.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร11100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา32114.29
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง0100.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง030.00
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ11100.00
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย080.00
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ010.00
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง21811.11
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว11010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1520.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1250.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง040.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน0580.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ22100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1425.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ1425.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน040.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง020.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง1250.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ030.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย050.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง020.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2633.33
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง11100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1250.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ0100.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง040.00
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก010.00
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย11100.00
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง1250.00
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา020.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1333.33
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ010.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ11100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ050.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว01050.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1250.00
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง030.00
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น020.00
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น1333.33
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน020.00
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน6875.00
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน030.00
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน44100.00
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน13820.26
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย1616.67
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1250.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ1425.00
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ22100.00
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า11100.00
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน030.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง6966.67
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว010.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว010.00
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง020.00
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน02210.00
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน040.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง010.00
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย61250.00
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม0200.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง010.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย445875.86
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก070.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง010.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม020.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม010.00
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก010.00
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 020.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1205.00
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล0170.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง0560.00
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง040.00
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง1520.00
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง0130.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้136619.70
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา060.00
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย0170.00
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1714.29
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง010.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1333.33
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1195.26
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร010.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง2450.00
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1616.67
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม020.00
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก010.00
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก22100.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1333.33
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น2366.67
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่11100.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่010.00
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร070.00
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว070.00
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว040.00
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง020.00
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง0270.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน020.00
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน040.00
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย010.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง010.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง070.00
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด0220.00
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล050.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล0260.00
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง0260.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง0130.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี070.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี010.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี0110.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ0240.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง0130.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ010.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด2219.52
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า020.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า71838.89
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า0120.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา020.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น0260.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน040.00
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง010.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า102441.67
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง0320.00
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง090.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น1333.33
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง030.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง050.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง050.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน010.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย0660.00
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย0470.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น040.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน020.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู010.00
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน020.00
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง11100.00
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย03940.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง010.00
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี01180.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11100.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น020.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ010.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว020.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว010.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว03220.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว010.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้1333.33
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน010.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา010.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ0540.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง0480.00
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์0330.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว1244.17
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา0300.00
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ070.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน0380.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ030.00
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1333.33
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1520.00
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข41136.36
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ040.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ080.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์1250.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด030.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง3933.33
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา020.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14