- การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 พบว่าผลปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย55100.00
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง11100.00
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์11100.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย42943099.77
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย11100.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง273273100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา11100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ11100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร22100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร11100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก11100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา99100.00
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง6969100.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล3131100.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ11100.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว1010100.00
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น11100.00
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน808693.02
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย11100.00
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน82040.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว44100.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า33100.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2929100.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง9898100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง33100.00
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน3838100.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 149149100.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง66100.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง6262100.00
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง66100.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1425.00
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา22100.00
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น106106100.00
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง11100.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน8484100.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง11100.00
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด2366.67
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล33100.00
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง11100.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง44100.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ33100.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง11100.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ11100.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด55100.00
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า88100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า99100.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1010100.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1414100.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น11100.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน1515100.00
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง88100.00
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง55100.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า2929100.00
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง4242100.00
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี11100.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ010.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ11100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว7878100.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้010.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้11100.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว11100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน3939100.00
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข11100.00
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ22100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์1717100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด44100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง2020100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3030100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ11100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21