- คัดกรองสมรรถภาพสมอง AMT พบว่าปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก16917298.26
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ242596.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ362362100.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด75076797.78
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย34439786.65
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา75275399.87
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม675675100.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ56167583.11
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4111100.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล313296.88
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ757797.40
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ575898.28
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,9571,957100.00
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง280280100.00
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์647091.43
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่33100.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่435086.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง29735683.43
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง79881897.56
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา6060100.00
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0571,07997.96
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ2424100.00
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ56256998.77
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ44100.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ26226499.24
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย80680799.88
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย33336690.98
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11111497.37
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,4643,78991.42
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว26827198.89
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง23824597.14
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด22100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ242242100.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ26631085.81
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1515100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ120120100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก1313100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก1818100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร316316100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร33100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4646100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1717100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก181181100.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร8080100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,4791,67588.30
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง77100.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง77100.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ85086798.04
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ19420992.82
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,1091,11599.46
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ795795100.00
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ65665799.85
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44144599.10
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง40540699.75
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง10013076.92
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46546799.57
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 152152100.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,2772,37795.79
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง11311697.41
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ12614785.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,7601,77199.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,2791,28799.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง765765100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน53053199.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน435435100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ551551100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์658658100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ838838100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่649649100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน784784100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0861,086100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง245245100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง361361100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ329329100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,2861,32197.35
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง65070492.33
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก474474100.00
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล434595.56
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2011,201100.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,1581,19596.90
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า40544491.22
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง60861499.02
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋90194595.34
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย20521296.70
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง39942893.22
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9696100.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,6561,70996.90
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล456456100.00
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก725725100.00
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1801,180100.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้9999100.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13413797.81
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ68368599.71
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง65266697.90
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก371371100.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก766766100.00
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก233174.19
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง27227399.63
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย465386.79
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3939100.00
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง262796.30
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา30730899.68
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว5353100.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว262892.86
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว1515100.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4580.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ32436289.50
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ2626100.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ184184100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ565994.92
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว425425100.00
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน460460100.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0171,017100.00
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40040598.77
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74474699.73
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น45045399.34
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน76977299.61
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน64465099.08
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,1191,12199.82
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน62265295.40
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน44544899.33
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย989989100.00
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1351,135100.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ70671199.30
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ71374096.35
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,5861,59399.56
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน591591100.00
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง5050100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,7691,77399.77
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย937937100.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว864864100.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว710710100.00
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,1921,192100.00
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง97397599.79
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง600600100.00
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน27928099.64
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน59560398.67
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง50750899.80
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง373373100.00
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย74175098.80
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม306306100.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ118118100.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ6060100.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง36637398.12
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม622622100.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่37638597.66
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย408408100.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย67376887.63
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง821821100.00
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่629629100.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก64469093.33
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก50051996.34
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน620620100.00
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน256256100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง667667100.00
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง23723999.16
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด59159699.16
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด41841999.76
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 10310499.04
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง65866299.40
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1161,116100.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,1121,11599.73
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว79088189.67
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,7781,78299.78
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า747747100.00
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า638638100.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม58660297.34
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม57458398.46
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม49049199.80
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,3541,36799.05
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก594594100.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก758758100.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม902902100.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง45148692.80
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง43655878.14
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,0491,05399.62
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,5871,61398.39
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม822822100.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 81682898.55
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,3962,40099.83
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล81381499.88
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง9861,04794.17
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง86487698.63
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง42048287.14
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3501,350100.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้9521,05490.32
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1141,13098.58
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3211,32799.55
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,9961,99799.95
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง871871100.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,3891,39199.86
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,5281,52999.93
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร497497100.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6841,68799.82
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา758885.23
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง1919100.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง408408100.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม98098299.80
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก462462100.00
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก67968199.71
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่50652197.12
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น53353699.44
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่909909100.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9871,00398.40
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,2022,34593.90
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0451,05798.86
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว77477599.87
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,1101,11399.73
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง88989299.66
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า25125399.21
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน94996698.24
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน56162689.62
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,4511,45299.93
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย468468100.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง47548298.55
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง23528383.04
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่90496693.58
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง783783100.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,2241,29194.81
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด50054491.91
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล277277100.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล65369094.64
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง77077199.87
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง902902100.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี11311499.12
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี294294100.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี406406100.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ485485100.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง187187100.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ1818100.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,6891,69399.76
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า355355100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า39842094.76
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า656656100.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา61663696.86
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น57657799.83
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน80481498.77
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง66971094.23
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง27627899.28
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า56661192.64
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง43343499.77
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง55100.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น828695.35
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง111384.62
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง256256100.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง11100.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน302302100.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย627780.52
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย522522100.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น186186100.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน276276100.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 12813098.46
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,1192,119100.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู9791,00197.80
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน88889099.78
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,2601,260100.00
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,1641,16699.83
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31231499.36
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว821821100.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8341,83599.95
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0121,02099.22
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง551551100.00
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู55356298.40
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,4982,50999.56
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี71872299.45
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง231231100.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง21521699.54
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห33234596.23
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง454454100.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4851,485100.00
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75675899.74
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น685685100.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ953953100.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว46646899.57
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว471471100.00
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ3838100.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว107107100.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้50252495.80
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้48848999.80
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง68172094.58
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน561561100.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน590590100.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา86086199.88
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง92494397.99
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา559559100.00
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ685685100.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง65465599.85
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์403403100.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว48548699.79
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,0201,02199.90
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ335335100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน348348100.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ282282100.00
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว727727100.00
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,1061,11399.37
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข66968597.66
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ4646100.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ409409100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์23323997.49
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด23624397.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง27027199.63
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา17317698.30
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ919496.81
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59