- คัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก พบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก03140.00
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ020.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ02020.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด18960.11
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย0120.00
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา0230.00
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม04450.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ0130.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล040.00
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0120.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ0550.00
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ0100.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล0150.00
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง010.00
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์030.00
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่080.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่0140.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง0120.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง03390.00
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา01020.00
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ01920.00
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ060.00
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ02620.00
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ03520.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ02290.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย08190.00
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย05860.00
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย0280.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง21,7420.11
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง0580.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0150.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ0200.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร0110.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน010.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก030.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา03370.00
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง010.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ020.00
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย0300.00
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ0270.00
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ010.00
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง01700.00
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง0830.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว010.00
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง0510.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย0210.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ03400.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง01110.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน11690.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน04190.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ01800.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่01630.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน02220.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง01,1090.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง01470.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ03340.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย0270.00
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง01040.00
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก020.00
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล03590.00
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ01,3120.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง02950.00
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า030.00
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง010.00
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย0850.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง02230.00
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง030.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล25100.39
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก01170.00
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา010.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้01700.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ020.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง030.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก01820.00
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก0840.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง01250.00
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย020.00
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม2603.33
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง0320.00
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา010.00
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว010.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว01740.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ010.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ0260.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว0170.00
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น01460.00
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น01780.00
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน07630.00
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน010.00
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน05900.00
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน010.00
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน04640.00
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย03840.00
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า13610.28
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0460.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง010.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย05360.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว0820.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว05380.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง0250.00
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน0270.00
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง010.00
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม04010.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง03060.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม030.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่02850.00
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย04160.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย03960.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง010.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก04370.00
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก05350.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน06370.00
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน02920.00
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง02590.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด06800.00
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด03400.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 01220.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง05490.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า03370.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง0150.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว0770.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง01660.00
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า0520.00
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า0320.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม03180.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม0680.00
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม0180.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง040.00
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก04330.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก0690.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง01120.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง010.00
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน01410.00
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง020.00
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม020.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 02410.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง01,6050.00
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล06610.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง010.00
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง05250.00
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง07490.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้01,1870.00
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา05150.00
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย35964355.83
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา01,9930.00
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง04560.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง02620.00
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย030.00
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร03230.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง02650.00
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง01080.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง03480.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม01720.00
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก0410.00
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก070.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่03330.00
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น03840.00
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่010.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่0770.00
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร01,1000.00
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง0530.00
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า010.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน010.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน0130.00
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน07350.00
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย03250.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง050.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง02290.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล01360.00
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง010.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี11680.60
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง010.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด07020.00
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า03600.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า02790.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า01010.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา02750.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น03620.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน020.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า05470.00
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง010.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง01,0150.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู0130.00
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน08190.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง01200.00
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก04780.00
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง010.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว07860.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล0130.00
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย030.00
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง01510.00
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู12640.38
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง34870.62
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี020.00
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง010.00
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห040.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ03940.00
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น03120.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น0390.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ01,2510.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว01710.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว010.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว0370.00
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว0410.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้050.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้03460.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน01640.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา06080.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง02160.00
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ03080.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง0160.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว0870.00
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ03770.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ0810.00
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว010.00
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม010.00
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ0110.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ050.00
อำเภอดอยหล่อ  99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ0640.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์01710.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง0860.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59