- คัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก พบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2014913.42
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ0190.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ13730.27
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด11175714.66
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย151529.87
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา27070.28
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม01730.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ16867624.85
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41030.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล146122.95
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์31618.75
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ04390.00
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ8839.64
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล52,0840.24
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง02920.00
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์182138.45
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1333.33
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่42020.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง73591.95
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง14482117.54
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา0590.00
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ401,0793.71
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ83721.62
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ115711.93
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ040.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ22230.90
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย8380110.36
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย3633410.78
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย41133.54
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง403,3331.20
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว02710.00
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง2724511.02
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด020.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ02420.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ6330920.39
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา0160.00
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ01200.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก0130.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก0180.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร03170.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร030.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน0460.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน0170.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก0710.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร1801.25
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา2471,68414.67
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง080.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง0810.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ768928.52
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ42141.87
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย701,1176.27
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ07960.00
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ06640.00
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง234445.18
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง284336.47
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง3815424.68
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง14760.21
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 11530.65
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1122,3844.70
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง0220.00
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ121478.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย761,6964.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ441,2923.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง17660.13
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน7253313.51
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน14360.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ05540.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์06610.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ68460.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่06560.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน27930.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง01,0950.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง22430.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง03620.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ13250.31
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1401,32310.58
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง677139.40
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก04760.00
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล2454.44
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ01,2070.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง391,2123.22
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า21044347.40
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง126191.94
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋17194518.10
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2821313.15
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง6428322.61
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง0930.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล5081,69629.95
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล04580.00
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก35572648.90
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน41,2020.33
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้0970.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้1613411.94
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ46870.58
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง8446618.03
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก03730.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก57620.66
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก123040.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง22660.75
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย92437.50
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม0390.00
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง1214.76
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา42891.38
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว3535.66
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว0270.00
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว0150.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3368.33
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ32021.49
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ0300.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ0970.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ298334.94
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว7142516.71
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน040.00
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง01,0280.00
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง394079.58
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น57450.67
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น184543.96
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน477806.03
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน8466612.61
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน241,1232.14
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน8855115.97
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน04510.00
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย09880.00
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย01,1460.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ257133.51
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ417425.53
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า371,6052.31
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน155912.54
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง1541.85
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง91,8280.49
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย09450.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว08790.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว07110.00
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ11,2210.08
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง020.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง06000.00
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน02570.00
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน26050.33
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง25140.39
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง113752.93
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย547657.06
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม03060.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ01180.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0600.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง5937115.90
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม06290.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่283817.35
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย04110.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย8878311.24
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง08300.00
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่06370.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก446906.38
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก05210.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน06260.00
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน02610.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง06650.00
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง02410.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด36040.50
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด6644914.70
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 21071.87
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง86671.20
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า01,1240.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง131,1141.17
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว12188713.64
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง561,7913.13
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า04720.00
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า06360.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม466037.63
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม7757813.32
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม15010.20
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง127951.51
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก05950.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก07650.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม09060.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง11848924.13
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง15650.18
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน195993.17
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง401,6122.48
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม48280.48
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 108311.20
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง52,4180.21
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล128151.47
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง981,0579.27
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง13288414.93
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง22947348.41
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง01,3610.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1281,05812.10
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา121,1311.06
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย91,3270.68
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา271,9981.35
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง08760.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง691,3914.96
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย501,7212.91
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร14920.20
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง21,6940.12
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา6116936.09
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง0190.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง04140.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม299742.98
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก14680.21
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก406895.81
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่102833.53
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น14847631.09
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่68590975.36
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่39798940.14
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1342,3745.64
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว01,0560.00
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว27730.26
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง71,1240.62
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง07170.00
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า02430.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน69790.61
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน476397.36
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน11,3900.07
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย04700.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง214854.33
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง5427419.71
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่17797518.15
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง07820.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง2371,29818.26
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด13455124.32
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล02800.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล626889.01
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง8877311.38
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง09040.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี91177.69
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี3829213.01
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี04070.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ04840.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง02240.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ0180.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด431,7062.52
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า03550.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า254215.94
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า50166175.79
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา496397.67
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น05840.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน238182.81
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง13270918.62
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง72822.48
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า6461210.46
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง04360.00
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4580.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น4864.65
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง21414.29
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง02570.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง010.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน03040.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย2216813.10
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย05270.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น11840.54
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน32771.08
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 020.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง02,1320.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู451,0034.49
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน12589713.94
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง01,2910.00
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1741,15315.09
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง123143.82
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว08280.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล71,8360.38
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย121,0211.18
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง05590.00
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู7955114.34
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง152,6240.57
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี14690.21
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02320.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง02170.00
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห283468.09
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง04540.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11,4890.07
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น07550.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น16780.15
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ09600.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว144663.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว0290.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว104772.10
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ0360.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11070.93
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้7452514.10
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้24950.40
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง07210.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน05640.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน05890.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา28760.23
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง409074.41
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา05610.00
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ06880.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง06620.00
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์214035.21
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว14900.20
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา31,0260.29
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ03350.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน0180.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ22840.70
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว07450.00
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม32512.00
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข11340.75
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ0470.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ14110.24
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์92383.78
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด3524414.34
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง122734.40
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา141777.91
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ139513.68
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04