ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMIผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1542,5476.05
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1113,5023.17
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ1712,1587.92
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด3261,07130.44
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1981,9859.97
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1391,37810.09
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม2991,30722.88
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ25699725.68
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 410480.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล31472543.31
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1137.69
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1881,01418.54
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ2941,84915.90
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4952,64718.70
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง3781,15032.87
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3694,3398.50
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0710.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่4093,59411.38
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง5550610.87
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง3731,11233.54
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา2011,04119.31
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ3721,57923.56
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ24077830.85
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ24261839.16
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ333758.80
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ293109.35
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย55793059.89
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย27362443.75
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย2613718.98
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,4104,55530.95
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว15339838.44
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง343659.32
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด4586.90
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ232728.46
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ10049820.08
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา3311,07430.82
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ8113659.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก45169464.99
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก14419175.39
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร93752.40
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร30460850.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4237711.14
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน13866720.69
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก25875933.99
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร162466.50
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา9362,14643.62
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง8541420.53
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง13854025.56
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ2381,11721.31
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ2120710.14
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย4321,48729.05
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ18094519.05
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ18071725.10
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง224894.50
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง10246921.75
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง5517331.79
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง14880218.45
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3318218.13
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว6762,63325.67
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง43573858.94
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ4618125.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย332,2421.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1391,4529.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง15490517.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน95931.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน10449920.84
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ23763637.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์138341.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ1531,08714.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่8785210.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน528935.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง631,2225.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง8227230.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง303957.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ8839022.56
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย3402,35414.44
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง35182942.34
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก16087718.24
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1731,30313.28
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ9671,30773.99
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง2961,36521.68
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า34881742.59
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง688398.10
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋1081,03710.41
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย82403.33
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง11851522.91
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง8961514.47
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล5432,01526.95
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล13050325.84
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก25384729.87
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน3591,29627.70
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2341,23518.95
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้248992.67
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ13680116.98
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง4842,15422.47
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก36546279.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก19385322.63
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก12341529.64
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง25897426.49
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย2571,00025.70
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม6091,28647.36
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง3561,06733.36
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1261,3549.31
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1442,9474.89
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว2221,08420.48
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3530111.63
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54012.50
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ16345136.14
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ202587.75
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ6420730.92
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ104892.04
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว15487817.54
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน16267823.89
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1841,19715.37
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6746414.44
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น19682523.76
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น21750243.23
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน37189041.69
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน15071321.04
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2151,23417.42
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน55271177.64
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน30150859.25
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย4321,09739.38
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย3681,29928.33
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ26994528.47
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ32981340.47
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,1052,05353.82
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน20373327.69
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง165032.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2540.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย2891,26422.86
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว48796150.68
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว13076516.99
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ4231,39030.43
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง4211,10138.24
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง17686220.42
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน28568741.48
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน30651060.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง17954932.60
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง5742613.38
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย37284643.97
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม8850017.60
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ2913621.32
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ189518.95
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง10343723.57
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม9265813.98
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่45595147.84
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย11650423.02
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย24482529.58
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง26592228.74
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่25173334.24
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก25474534.09
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก26579933.17
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน26266839.22
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน5929320.14
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง1731,04316.59
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง16226261.83
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด55367581.93
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด14451228.12
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 4911941.18
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง14373319.51
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5671,21546.67
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1931,19216.19
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว33992936.49
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง6771,89635.71
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า33289637.05
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า35188939.48
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม58468185.76
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม46962075.65
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม31956956.06
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7931,51652.31
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก40772056.53
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก18683322.33
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม3741,00637.18
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง50063179.24
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง19460332.17
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2171,35316.04
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7972,04638.95
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม66194669.87
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 61490867.62
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4132,86584.22
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล4261,03241.28
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2651,33619.84
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง49694852.32
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง42189147.25
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง3001,66318.04
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้3921,29030.39
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1701,22813.84
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย5341,43537.21
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา7272,32831.23
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง641,2305.20
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2801,61817.31
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8742,85430.62
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2341,37816.98
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง2931,86215.74
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา2341,00323.33
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง398074.83
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง30244168.48
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม5843,05119.14
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก21891923.72
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3031,39921.66
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6151,80734.03
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น29668343.34
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,1201,74664.15
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1271,14011.14
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร5212,82418.45
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4121,20934.08
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว4271,39430.63
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง7521,31357.27
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2531,14622.08
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า15850131.54
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2651,15322.98
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน21467531.70
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,4442,24664.29
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย8251,57952.25
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง40854375.14
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง11033133.23
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่3421,14629.84
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง15389817.04
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4751,56630.33
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด27463543.15
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4637012.43
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล39073652.99
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง39089043.82
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง2601,00725.82
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2113415.67
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี344068.37
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี5046710.71
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ505219.60
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง222439.05
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ212438.64
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,1481,96658.39
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า13036835.33
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า11046423.71
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า18173724.56
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา16969824.21
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น26461942.65
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน20787023.79
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง44880155.93
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง15230350.17
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า58066687.09
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง12255122.14
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4339810.80
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น18165227.76
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง153923.83
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง202996.69
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง186522.76
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน446007.33
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย60398761.09
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย12086313.90
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น4222818.42
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน6352711.95
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 21561.28
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1222,3635.16
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู421,0983.83
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน4291,00642.64
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง4471,42131.46
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1951,63311.94
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง10081612.25
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว5301,00552.74
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล3502,21515.80
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4341,19936.20
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง41385348.42
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู23659839.46
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,1532,91673.83
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3421,78819.13
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง14429948.16
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง7127326.01
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5038213.09
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง21990824.12
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ6901,70240.54
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น4611,03744.46
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น53684663.36
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,0531,28482.01
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว15350830.12
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว203458.82
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว30852159.12
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ30189733.56
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว2912123.97
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้34258758.26
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้12057320.94
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง49377363.78
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน18067826.55
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน24468635.57
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา41398541.93
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง3351,25726.65
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา58466687.69
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ18277523.48
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง12970518.30
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์5445311.92
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว405856.84
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1061,1269.41
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ4336311.85
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน14640935.70
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ42968462.72
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว5711,31343.49
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม8571,21170.77
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข47886155.52
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ33855261.23
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ33759556.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์16925865.50
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด14225954.83
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง13239933.08
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12521957.08
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ9610195.05
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21