- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI <18.5 ผอม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI <18.5 ผอมผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก81545.19
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ51114.50
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ71714.09
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด283268.59
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย121986.06
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1413910.07
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม252998.36
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ252569.77
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล183145.73
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์010.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2218811.70
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ212947.14
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล414958.28
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง283787.41
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์253696.78
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่314097.58
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง115520.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง6637317.69
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา3120115.42
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ5737215.32
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ6624027.50
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ4024216.53
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ63318.18
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ52917.24
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย11155719.93
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย5027318.32
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย62623.08
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2051,41014.54
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว3415322.22
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง2345.88
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด040.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ62326.09
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ2410024.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา7333122.05
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ148117.28
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก11045124.39
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก111447.64
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร090.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร8130426.64
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน174240.48
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน2313816.67
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก5725822.09
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร31618.75
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา19693620.94
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง118512.94
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง4413831.88
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ2923812.18
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ2219.52
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย6543215.05
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ2518013.89
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ2318012.78
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง32213.64
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง1310212.75
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง65510.91
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง2214814.86
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 43312.12
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว7067610.36
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง7643517.47
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ74615.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย53315.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2613918.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง1915412.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน090.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน1310412.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ172377.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์21315.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ4715330.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่148716.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน65211.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง126319.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง128214.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2306.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ128813.64
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย4834014.12
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง5835116.52
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก2316014.38
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล2017311.56
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ16996717.48
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง282969.46
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า4534812.93
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง5687.35
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋1410812.96
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย1812.50
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1611813.56
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง8898.99
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล6454311.79
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล1713013.08
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก2625310.28
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน4335911.98
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้42341.71
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้0240.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1713612.50
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง6848414.05
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก4336511.78
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก2019310.36
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก121239.76
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง4525817.44
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย4025715.56
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม596099.69
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง6335617.70
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา51263.97
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว111447.64
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว2422210.81
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3358.57
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์050.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ4216325.77
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ42020.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ236435.94
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ11010.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2515416.23
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน4316226.54
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง3318417.93
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง156722.39
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น2519612.76
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น5921727.19
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน5137113.75
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน3315022.00
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน3821517.67
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน9855217.75
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน3330110.96
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย8443219.44
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย343689.24
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ4026914.87
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ5532916.72
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1901,10517.19
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน2820313.79
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง31618.75
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง020.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย4228914.53
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว7248714.78
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว2313017.69
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ6342314.89
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง7642118.05
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง3017617.05
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน4828516.84
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน5330617.32
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง2317912.85
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง4577.02
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย4637212.37
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม6886.82
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ42913.79
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ31816.67
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง1110310.68
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม129213.04
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่5145511.21
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย3111626.72
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย3624414.75
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง3726513.96
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่3525113.94
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4825418.90
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก232658.68
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน5826222.14
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน95915.25
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง2717315.61
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง3716222.84
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด10655319.17
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด2214415.28
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 64912.24
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง1714311.89
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า535679.35
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง181939.33
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว4833914.16
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง10867715.95
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า6633219.88
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า4435112.54
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม14158424.14
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม8046917.06
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม5031915.67
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง11879314.88
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก4940712.04
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก1918610.22
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม5637414.97
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง465009.20
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง3019415.46
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2621711.98
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10179712.67
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม546618.17
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 10061416.29
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2002,4138.29
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล4342610.09
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2726510.19
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง6049612.10
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง8142119.24
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง273009.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้393929.95
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2617015.29
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย8153415.17
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา8472711.55
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง86412.50
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง242808.57
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย528745.95
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร202348.55
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง162935.46
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา232349.83
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง2395.13
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง4830215.89
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม555849.42
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก2521811.47
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก4130313.53
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่7561512.20
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น3329611.15
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1311,12011.70
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1412711.02
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร415217.87
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4841211.65
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว5742713.35
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง8275210.90
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2625310.28
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า1815811.39
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน4026515.09
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน2621412.15
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1331,4449.21
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย10182512.24
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง5540813.48
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง1811016.36
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่4834214.04
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง2415315.69
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง354757.37
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด7827428.47
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล104621.74
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล9239023.59
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง6739017.18
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง4226016.15
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2219.52
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี3348.82
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี135026.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ155030.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง52222.73
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ52123.81
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1981,14817.25
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า2913022.31
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า2711024.55
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า3818120.99
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา3316919.53
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น5426420.45
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน3320715.94
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง13344829.69
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง4015226.32
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า10558018.10
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1512212.30
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง84318.60
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น5218128.73
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง21513.33
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง112055.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง71838.89
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน84418.18
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย11860319.57
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย1912015.83
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น154235.71
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน166325.40
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 020.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1512212.30
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู3427.14
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน5842913.52
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง5944713.20
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2519512.82
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง1310013.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว6253011.70
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล313508.86
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย6643415.21
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง4841311.62
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3123613.14
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง722,1533.34
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3634210.53
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง131449.03
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง97112.68
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห4508.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง3921917.81
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ10569015.22
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น6546114.10
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น9253617.16
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1961,05318.61
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว1715311.11
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว22010.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว5430817.53
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ3830112.62
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว1293.45
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้8634225.15
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้1712014.17
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง9149318.46
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน2418013.33
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน6124425.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา6341315.25
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง4433513.13
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา9958416.95
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ3218217.58
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง1912914.73
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์75412.96
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว3407.50
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1210611.32
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ74316.28
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน2114614.38
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ11142925.87
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว12657122.07
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม18385721.35
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข9947820.71
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ6133818.05
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ4833714.24
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์2516914.79
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด3014221.13
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง2913221.97
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2112516.80
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ149614.58
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21