- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI <18.5 ผอม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI <18.5 ผอมผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก691,0526.56
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ408844.52
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ244735.07
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด839229.00
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย401,3672.93
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา579905.76
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม498006.12
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ7569210.84
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411362.78
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล444859.07
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์050.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ6865210.43
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ445867.51
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1532,0567.44
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง759447.94
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์818869.14
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่209820.41
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่749058.18
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง11840629.06
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง19392720.82
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16688518.76
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2471,32418.66
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ16668724.16
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ4223617.80
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5232316.10
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ6826425.76
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย16179920.15
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10452020.00
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย2812322.76
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง5453,87114.08
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว7632323.53
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง5429818.12
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด175034.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ8723936.40
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ12237832.28
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา19497020.00
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ1612213.11
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก9763715.23
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2316913.61
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร303239.29
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร15855028.73
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน6034417.44
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน10761117.51
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก15165223.16
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร2619213.54
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4351,90722.81
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง6735818.72
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง15547232.84
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ13591214.80
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ112055.37
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2071,33215.54
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ12883215.38
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9564914.64
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง5643912.76
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง6538916.71
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2312318.70
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง8667512.74
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3316520.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว3032,28113.28
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง11977715.32
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2815617.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย2151,78812.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1531,29911.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง9878212.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน8350516.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน7344116.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ375376.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์717589.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ16093717.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่13076816.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน13379416.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1971,03818.98
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง6123426.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง5532017.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ5132315.79
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2121,87311.32
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง10466315.69
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก8972512.28
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล12691713.74
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1661,06415.60
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง789917.87
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า10269914.59
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง6864910.48
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋20177026.10
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย3718420.11
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง6439816.08
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง7551814.48
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2131,59313.37
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล5941714.15
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก6561610.55
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1441,13112.73
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้158741.72
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้586908.41
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ7369710.47
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1911,60911.87
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก4636812.50
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก8768812.65
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก273078.79
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง14785017.29
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย10273413.90
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม10799610.74
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง15883418.94
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา609336.43
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว479215.10
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว788599.08
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3022013.64
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0280.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ9838125.72
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ5620327.59
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ5618330.60
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ13344130.16
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว12271117.16
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน17255930.77
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1061,0729.89
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง9341422.46
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น11071915.30
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น12245127.05
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน13977717.89
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน9965915.02
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1791,09616.33
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11364217.60
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6346313.61
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย21498821.66
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1801,15415.60
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ17788719.95
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14473319.65
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3451,77019.49
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน10165115.51
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง105020.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2891,99214.51
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย12789014.27
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว13585915.72
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว11565617.53
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2141,23417.34
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง20197820.55
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง13471718.69
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน5734616.47
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน9364414.44
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง8750217.33
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง5330617.32
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย11573115.73
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม4639911.53
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ2411421.05
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ176725.37
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6538017.11
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม10258717.38
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่12083814.32
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย10043722.88
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย13874318.57
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12773817.21
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่10365415.75
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก12668018.53
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7445816.16
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน13760222.76
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน3825215.08
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง14189815.70
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง5123721.52
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8948018.54
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด8544719.02
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 71016.93
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง8266012.42
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1411,05913.31
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1841,08217.01
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว14183816.83
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2961,71517.26
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า15876720.60
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า12177015.71
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม14261723.01
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม8658014.83
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม8649317.44
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1571,27112.35
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก7662912.08
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก12374016.62
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม16291017.80
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง525319.79
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง7954814.42
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2181,20118.15
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2331,86712.48
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม738198.91
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 13581816.50
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1952,3868.17
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล777859.81
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1461,14012.81
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง10888012.27
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12665319.30
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1511,32411.40
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1331,10012.09
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1891,06317.78
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1301,08012.04
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2381,99911.91
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง581,0015.79
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1171,4118.29
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1282,4005.33
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร811,1567.01
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง671,6014.18
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา8685510.06
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง596778.71
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง5640014.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1291,9216.72
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9578312.13
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1501,13013.27
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1871,53612.17
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น6756811.80
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1541,47910.41
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่10497910.62
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3062,35313.00
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1661,07415.46
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1841,21215.18
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง657788.35
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง15496715.93
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า5942313.95
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน979999.71
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน10562016.94
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1731,55111.15
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1901,29214.71
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง7848016.25
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง5028517.54
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่14898714.99
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง11077614.18
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1371,33110.29
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด14850829.13
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4429115.12
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล21067930.93
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง17177522.06
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง14990616.45
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี1311211.61
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี253247.72
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี10340825.25
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ11548223.86
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง4521520.93
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2719913.57
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3361,71319.61
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7033620.83
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า10341724.70
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า15362724.40
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา13358522.74
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น15957627.60
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน15378219.57
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง17869525.61
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง7026926.02
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า9059315.18
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง11652122.26
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง7333821.60
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น9950019.80
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง8131126.05
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง7323131.60
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง20756936.38
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน7733423.05
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย12861620.78
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย17470524.68
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น5820628.16
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน9830731.92
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 2513917.99
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1992,0059.93
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู15794116.68
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน12784515.03
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1331,07112.42
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1481,32411.18
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง7066110.59
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว10886112.54
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1281,9016.73
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1781,04916.97
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง567297.68
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู8154614.84
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2142,3908.95
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1771,48711.90
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง242589.30
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง3025111.95
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5434915.47
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง13677517.55
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2241,44015.56
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น15492816.59
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น10771315.01
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1911,07117.83
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว5740014.25
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว32711.11
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว7239718.14
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ11476814.84
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว41123.57
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11651622.48
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้8448317.39
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง13369819.05
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน10159317.03
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน14256125.31
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา11983814.20
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1861,06617.45
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10158317.32
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11565017.69
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง14259523.87
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์7837820.63
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว8846618.88
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา20799320.85
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ8930229.47
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน5633316.82
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ13658123.41
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว2181,08720.06
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม22397122.97
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข15873821.41
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ9145320.09
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ8350016.60
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์4424218.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด5524222.73
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง7235820.11
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3519517.95
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ149215.22
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59