- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วมผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2131,00821.13
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ15475420.42
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ9646120.82
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด18492219.96
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2861,36520.95
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา29698430.08
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม18679523.40
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14768521.46
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4163616.67
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล10249420.65
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์050.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ11764218.22
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ11656820.42
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4632,05722.51
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง19594220.70
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์17884621.04
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่179817.35
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่15288617.16
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง5440613.30
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง13892914.85
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา14188715.90
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2361,32517.81
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ9168313.32
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ3923316.74
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5432216.77
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ222678.24
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย12579915.64
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย7152113.63
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย2012416.13
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง6813,77418.04
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว5032215.53
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง4029713.47
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด75014.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ132395.44
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ5737315.28
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา13796914.14
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ4012232.79
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก9663915.02
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก141698.28
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร4932315.17
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร7254813.14
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน193445.52
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน7460912.15
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก7765011.85
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร3219216.67
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3061,90616.05
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง5636015.56
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง334726.99
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ16495617.15
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ4220720.29
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2421,32618.25
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ16383019.64
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ11365017.38
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง7744017.50
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง9340722.85
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง1712913.18
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง12567818.44
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 2416514.55
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว4222,26318.65
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง11065916.69
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2415715.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย3161,78417.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2511,29919.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง17078021.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน9150518.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน9343921.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ10853420.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์15475720.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ16193517.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่15476720.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน12979316.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1661,03416.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง3723415.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง6732020.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ5932218.32
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย4061,85221.92
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง11266016.97
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก14372519.72
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล15390816.85
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1931,06418.14
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง25898826.11
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า12369017.83
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง12264818.83
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋10875514.30
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2218312.02
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง7639519.24
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9851818.92
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล3021,58919.01
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล8641620.67
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก11860319.57
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2241,13719.70
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้27785432.44
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้17069024.64
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ15470022.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง3161,57620.05
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก6436417.58
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก13268619.24
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก5830618.95
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง15584518.34
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย13471018.87
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม17499117.56
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง10682912.79
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา25791728.03
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว20786723.88
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว18785121.97
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว2621612.04
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์32910.34
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ4938012.89
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ2220610.68
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ2518413.59
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ5944113.38
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว14370820.20
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน8055714.36
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1931,07317.99
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6341415.22
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น12270617.28
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น5344811.83
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน13977118.03
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน13266219.94
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1751,08116.19
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11063517.32
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน7846316.85
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย16797417.15
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย2371,15220.57
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ14488516.27
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14773020.14
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า2631,76614.89
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน13164720.25
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง115022.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง3591,95618.35
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย16089117.96
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว14586416.78
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว10165115.51
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2151,23217.45
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง15797916.04
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง10371614.39
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน6034017.65
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน12464219.31
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง8350516.44
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง5030116.61
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย12673717.10
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม7640019.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1411412.28
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ86711.94
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6237916.36
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม9758916.47
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่15884118.79
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย6243514.25
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย12674516.91
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง11473815.45
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่11665617.68
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก9968014.56
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7745916.78
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน9460315.59
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน4925419.29
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง16189517.99
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง4323618.22
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8948618.31
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด7547115.92
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 1810217.65
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง13866220.85
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1961,02919.05
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1881,08217.38
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว15883618.90
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2841,72116.50
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า12876916.64
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า13477317.34
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม10861717.50
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม12258220.96
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม7149114.46
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง2741,27221.54
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก11262917.81
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก13674318.30
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม17490819.16
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง10753520.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง11754821.35
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2441,20020.33
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3461,88418.37
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม17482121.19
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 13682016.59
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5162,38621.63
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล16478121.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2171,13519.12
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง17888120.20
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง9165413.91
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง2481,32318.75
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2131,09519.45
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1891,06717.71
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1871,07917.33
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา3831,99519.20
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง2391,00123.88
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2511,40817.83
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย5372,42222.17
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2491,15821.50
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4031,59725.23
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา15885618.46
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง14567421.51
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง8540221.14
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม3691,67821.99
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก15278219.44
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2261,11920.20
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่3071,54219.91
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น12956522.83
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่3071,47420.83
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่19998120.29
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร4062,35717.23
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1901,07117.74
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว2271,21218.73
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง14072119.42
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง17796618.32
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า7242816.82
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2501,00424.90
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน10062216.08
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3011,40521.42
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย2721,29121.07
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง8447917.54
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง4228514.74
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่20799020.91
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง14177418.22
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง2911,33021.88
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด7451314.42
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล5429018.62
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล7867511.56
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง10177213.08
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง16788918.79
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2311420.18
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี6032218.63
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี6340615.52
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ6648313.66
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง2721412.62
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ3419817.17
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด2611,71215.25
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า6833520.30
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5641613.46
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า9363014.76
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา9958516.92
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น9456516.64
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน12177615.59
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง9869114.18
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง3527012.96
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า9159315.35
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง7150214.14
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4633813.61
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น5649711.27
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง3930512.79
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง2323010.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง245684.23
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน293338.71
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย7354113.49
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย9670713.58
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น122065.83
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน253078.14
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 91396.47
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4132,00020.65
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู15294016.17
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน14984617.61
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง2251,07320.97
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2741,31720.80
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง12866619.22
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว15385317.94
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล4451,90323.38
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1831,04917.45
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง21673229.51
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู9154616.67
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4992,38620.91
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3231,48421.77
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง5225820.16
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง3925115.54
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5834916.62
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง11477114.79
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2941,43720.46
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น16292817.46
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น11770416.62
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1761,07816.33
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว7840019.50
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว42714.81
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว6939717.38
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ17376722.56
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว3011226.79
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้7751514.95
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้9248219.09
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง11869816.91
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8959315.01
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน7955514.23
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา14983617.82
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1491,06414.00
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10258017.59
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11264917.26
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง9459615.77
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์5637614.89
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7446515.91
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา15499215.52
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ3630012.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน5834017.06
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ9758116.70
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1721,08215.90
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม13997114.32
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข10473714.11
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ6345014.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9050417.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3824215.70
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด3624214.88
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง4735913.09
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3819619.39
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ149315.05
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14