- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วนผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก14693215.67
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ15343535.17
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ14645232.30
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด20692322.32
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1961,35714.44
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา18494319.51
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม14877219.17
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ17968026.32
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41439445.74
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล15753129.57
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์25297725.79
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ12355922.00
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ26281732.07
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล5052,10124.04
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง27894829.32
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์22379428.09
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1610115.84
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่25985030.47
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง4440510.86
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง14692715.75
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16987519.31
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2241,31817.00
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ11068116.15
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ5822925.33
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5532317.03
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ2726710.11
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย11879614.82
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย9652218.39
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย1512312.20
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8083,63922.20
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว4331513.65
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง5929719.87
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด55010.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ172387.14
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ4536812.23
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา13996714.37
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ81226.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก9963915.49
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก3117018.24
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร3832211.80
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร365476.58
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน43421.17
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน316095.09
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก7064810.80
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร2119110.99
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3031,90715.89
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง3936110.80
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง364667.73
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ18494419.49
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ6321229.72
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2781,31621.12
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ15982919.18
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ13865321.13
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง11344025.68
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง7141017.32
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2414516.55
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง13067619.23
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3816622.89
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5102,25122.66
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง13865721.00
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2615616.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย3881,78021.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3031,29223.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง15676220.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน10850421.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน7743917.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ9653517.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์10675514.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ14694015.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่16077020.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน15377919.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1611,04015.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง2523410.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง6331919.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ4632114.33
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย4341,83523.65
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง14166421.23
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก15871921.97
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล23190825.44
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1801,06716.87
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง16699916.62
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า16169323.23
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง11464917.57
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋9675612.70
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2518313.66
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง8539621.46
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง10552220.11
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล3701,58723.31
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล8941621.39
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก15759526.39
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2651,13923.27
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้16285219.01
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้17469025.22
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ16870123.97
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง3521,56422.51
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก10136227.90
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก14268020.88
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก6030219.87
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง12484214.73
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย13870719.52
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม24998925.18
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง12182714.63
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา21691323.66
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว24185028.35
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19284422.75
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว5721526.51
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์92437.50
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5637614.89
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ3120515.12
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ131857.03
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ4943711.21
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว11370616.01
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน5854910.56
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง2491,08422.97
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง5541413.29
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15670122.25
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น7944617.71
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน16376821.22
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน15966523.91
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2061,05519.53
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน12163319.12
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน10146121.91
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย17696218.30
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย2191,14719.09
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ16287518.51
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ12372816.90
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3231,76118.34
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน14164221.96
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง115320.75
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง4541,88424.10
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย19689122.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว18485921.42
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว13364520.62
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2301,24718.44
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง20098220.37
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง13571518.88
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน7133621.13
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน14463122.82
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง13050525.74
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง6130020.33
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย18874225.34
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม6739716.88
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1511313.27
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ96713.43
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6837917.94
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม12758921.56
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่18883922.41
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย6343414.52
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย16974822.59
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง13374017.97
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่15266123.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก14667721.57
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก11845525.93
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน7160611.72
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน5125420.08
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง17689219.73
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง3723715.61
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8648517.73
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด6647014.04
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 2710226.47
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง15566323.38
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า2121,02720.64
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2151,08119.89
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว17283620.57
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2811,71716.37
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า12277615.72
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า16777221.63
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม9461515.28
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม11858120.31
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม10749721.53
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง2771,27421.74
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก7161411.56
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก16674322.34
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม16490718.08
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง12353622.95
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง11054920.04
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2121,19817.70
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4301,90222.61
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม20182024.51
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 16682120.22
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5672,38823.74
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล21077327.17
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2621,11723.46
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง21087224.08
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12264918.80
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง3081,28523.97
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2441,09022.39
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2171,07020.28
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1911,02518.63
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา4791,99424.02
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง28899628.92
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง3561,41625.14
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6282,41925.96
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2571,15822.19
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง5191,59232.60
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา18885422.01
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง15667922.97
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง7340418.07
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม4231,66325.44
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก19677725.23
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2681,13023.72
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่3611,56523.07
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น15056826.41
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่3631,47424.63
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่23797724.26
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร5002,37321.07
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว2481,06823.22
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว3161,20826.16
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง20370828.67
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง17196417.74
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า6842516.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2121,01020.99
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน13863321.80
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3131,39422.45
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย2811,28521.87
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง9547919.83
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง6828423.94
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่21399621.39
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง14677318.89
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง3491,32126.42
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด6350612.45
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4529315.36
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล6965210.58
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง9376612.14
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง10786712.34
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2011317.70
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี6732020.94
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี4139910.28
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ5648311.59
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง92144.21
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ4419722.34
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3771,72121.91
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า5433516.12
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5841813.88
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า10263616.04
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา10058017.24
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น7156212.63
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน11777515.10
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง10768815.55
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง3827014.07
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า11160118.47
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง8649817.27
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง3833711.28
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น6449912.83
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง3530011.67
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง3523015.22
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง95691.58
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน193335.71
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย9153916.88
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย707089.89
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น62072.90
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน263078.47
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 101397.19
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4532,01022.54
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู17692718.99
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน16484919.32
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง17893519.04
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2401,31618.24
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง13366719.94
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว19085222.30
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล3131,89816.49
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย2011,01719.76
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง9973113.54
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู11154920.22
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4392,48917.64
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3031,49620.25
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง6525725.29
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง5225220.63
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห6034917.19
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง15376220.08
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2581,43817.94
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น16692617.93
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น13870219.66
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ2111,07019.72
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว6639916.54
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว52718.52
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว7039717.63
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ15677620.10
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว3611232.14
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้10051719.34
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้7644417.12
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง12369717.65
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8259713.74
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน7655213.77
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา18284421.56
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1931,06618.11
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10658118.24
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ13964621.52
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง7659712.73
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์7437919.53
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7746116.70
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา16799616.77
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ3929713.13
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน7634222.22
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ9557916.41
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1941,10117.62
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม15195815.76
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข12773517.28
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ7845117.29
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9849819.68
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3624015.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด3224113.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง3836010.56
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2919614.80
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ239324.73
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04