- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วนผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1891,05217.97
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ30288434.16
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ15847333.40
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด20192221.80
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1961,36714.34
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา19299019.39
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม16380020.38
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ18169226.16
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41173647.22
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล12748526.19
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1520.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ14265221.78
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ18758631.91
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4932,05623.98
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง26694428.18
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์25588628.78
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่159815.31
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่26490529.17
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง4640611.33
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง15292716.40
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16788518.87
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2241,32416.92
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ10968715.87
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ5623623.73
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5232316.10
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ2826410.61
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย11879914.77
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย9552018.27
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย1612313.01
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8653,87122.35
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว4432313.62
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง5529818.46
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด55010.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ172397.11
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ4837812.70
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา12597012.89
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ81226.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก9863715.38
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก3016917.75
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร3632311.15
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร365506.55
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน53441.45
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน316115.07
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก6865210.43
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร2219211.46
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3061,90716.05
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง3835810.61
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง384728.05
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ17291218.86
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ5820528.29
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2821,33221.17
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ15883218.99
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ13564920.80
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง11243925.51
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง6638916.97
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2112317.07
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง13367519.70
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3716522.42
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5072,28122.23
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง16177720.72
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2615616.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย3951,78822.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3071,29923.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง15978220.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน10950521.58
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน7744117.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ10353719.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์10475813.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ14793715.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่15876820.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน16679420.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1601,03815.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง2423410.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง6232019.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ4532313.93
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย4531,87324.19
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง14166321.27
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก16272522.34
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล23791725.85
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1771,06416.64
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง16499116.55
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า16569923.61
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง11564917.72
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋9977012.86
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2518413.59
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง8539821.36
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง10751820.66
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล3681,59323.10
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล9241722.06
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก16161626.14
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2651,13123.43
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้17187419.57
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้17769025.65
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ16669723.82
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง3701,60923.00
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก10036827.17
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก14268820.64
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก6130719.87
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง13285015.53
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย14573419.75
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม25299625.30
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง12883415.35
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา22893324.44
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว26892129.10
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19485922.58
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว5822026.36
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82828.57
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5838115.22
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ3220315.76
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ121836.56
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ5344112.02
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว10671114.91
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน5655910.02
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง2451,07222.85
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง5941414.25
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น16471922.81
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น7845117.29
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน16377720.98
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน14865922.46
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2201,09620.07
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11764218.22
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน10346322.25
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย17798817.91
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย2081,15418.02
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ17088719.17
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ12473316.92
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3301,77018.64
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน15365123.50
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง105020.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง4831,99224.25
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย19289021.57
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว18285921.19
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว13165619.97
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2171,23417.59
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง20197820.55
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง13371718.55
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน7034620.23
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน14464422.36
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง13850227.49
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง6030619.61
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย17573123.94
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม6539916.29
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1511413.16
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ96713.43
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6838017.89
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม12958721.98
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่18283821.72
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย6643715.10
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย16574322.21
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12973817.48
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่14565422.17
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก14668021.47
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก11345824.67
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน7060211.63
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน5225220.63
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง17889819.82
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง3723715.61
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8448017.50
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด6644714.77
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 2710126.73
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง14866022.42
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า2081,05919.64
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2111,08219.50
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว16683819.81
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2761,71516.09
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า12276715.91
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า16377021.17
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม9261714.91
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม12058020.69
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11149322.52
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง2761,27121.72
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก8362913.20
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก16874022.70
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม16691018.24
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง12553123.54
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง11254820.44
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2171,20118.07
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4261,86722.82
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม19781924.05
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 16881820.54
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5632,38623.60
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล21578527.39
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2701,14023.68
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง22188025.11
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12365318.84
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง3161,32423.87
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2551,10023.18
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2201,06320.70
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย2051,08018.98
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา4841,99924.21
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง2871,00128.67
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง3481,41124.66
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6282,40026.17
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2541,15621.97
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง5181,60132.35
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา18685521.75
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง16167723.78
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง7340018.25
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม4641,92124.15
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก19078324.27
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2721,13024.07
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่3501,53622.79
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น15256826.76
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่3641,47924.61
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่23597924.00
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร5022,35321.33
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว2471,07423.00
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว3121,21225.74
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง22077828.28
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง17396717.89
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า7142316.78
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน20899920.82
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน13662021.94
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3581,55123.08
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย2811,29221.75
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง9648020.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง6428522.46
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่20298720.47
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง14577618.69
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง3451,33125.92
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด6650812.99
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4329114.78
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล7367910.75
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง8877511.35
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง10590611.59
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2011217.86
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี6832420.99
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี4740811.52
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ5948212.24
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง122155.58
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ4719923.62
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3521,71320.55
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า5233615.48
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5541713.19
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า9762715.47
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา10058517.09
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น7257612.50
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน11778214.96
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง10869515.54
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง4126915.24
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า11459319.22
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง8852116.89
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4233812.43
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น6350012.60
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง3731111.90
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง3523115.15
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง95691.58
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน193345.69
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย10161616.40
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย7670510.78
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น62062.91
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน233077.49
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 101397.19
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4512,00522.49
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู17894118.92
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน16584519.53
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง2001,07118.67
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2461,32418.58
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง13466120.27
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว19486122.53
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล3141,90116.52
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย2031,04919.35
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง9572913.03
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู10654619.41
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4342,39018.16
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3031,48720.38
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง6625825.58
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง5025119.92
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5934916.91
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง15577520.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2551,44017.71
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น17392818.64
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น14571320.34
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ2141,07119.98
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว6640016.50
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว52718.52
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว6739716.88
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ15876820.57
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว3611232.14
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้9751618.80
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้8548317.60
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง12169817.34
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8159313.66
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน7956114.08
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา17683821.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1921,06618.01
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10858318.52
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ13665020.92
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง7959513.28
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์7437819.58
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7646616.31
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา16799316.82
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ3930212.91
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6533319.52
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ9858116.87
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1931,08717.76
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม15697116.07
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข12973817.48
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ7645316.78
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ10750021.40
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3924216.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด3224213.22
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง4035811.17
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2619513.33
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ229223.91
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59