- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI >=30 อ้วนมาก
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI >=30 อ้วนมากผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก391,0083.87
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ8275410.88
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ284616.07
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด469224.99
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย541,3653.96
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา279842.74
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม397954.91
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ486857.01
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412365.56
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล5249410.53
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1520.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ256423.89
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ455687.92
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1252,0576.08
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง769428.07
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์8584610.05
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่8988.16
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่798868.92
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง104062.46
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง249292.58
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา298873.27
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ291,3252.19
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ196832.78
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ112334.72
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ53221.55
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ22670.75
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย307993.75
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย185213.45
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย31242.42
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1763,7744.66
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว93222.80
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง122974.04
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด1502.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ22390.84
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ33730.80
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา229692.27
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ11220.82
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก216393.29
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก61693.55
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร33230.93
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร55480.91
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน03440.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน66090.99
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก106501.54
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร31921.56
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา451,9062.36
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง123603.33
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง64721.27
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ439564.50
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ122075.80
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย431,3263.24
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ248302.89
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ276504.15
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง204404.55
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง184074.42
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง41293.10
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง216783.10
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 91655.45
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1192,2635.26
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง376595.61
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ71574.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย661,7843.70
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ531,2994.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง277803.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน195053.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน104392.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ135342.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์67570.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ299353.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่337674.30
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน357934.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง401,0343.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง72342.99
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง63201.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ83222.48
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย931,8525.02
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง296604.39
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก397255.38
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล429084.63
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ321,0643.01
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง329883.24
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า496907.10
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง286484.32
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋147551.85
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย81834.37
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง173954.30
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง145182.70
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล621,5893.90
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล234165.53
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก316035.14
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน501,1374.40
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้138541.52
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้306904.35
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ347004.86
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง771,5764.89
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก243646.59
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก296864.23
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก103063.27
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง248452.84
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย227103.10
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม469914.64
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง248292.90
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา399174.25
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว568676.46
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว478515.52
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว92164.17
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82927.59
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ113802.89
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ22060.97
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ21841.09
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ34410.68
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว237083.25
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน115571.97
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง761,0737.08
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง154143.62
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น317064.39
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น114482.46
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน277713.50
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน396625.89
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน391,0813.61
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน226353.46
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน234634.97
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย279742.77
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย421,1523.65
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ308853.39
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ237303.15
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า401,7662.27
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน326474.95
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2504.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1211,9566.19
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย588916.51
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว418644.75
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว176512.61
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ311,2322.52
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง319793.17
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง287163.91
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน223406.47
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน376425.76
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง295055.74
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง93012.99
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย277373.66
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม154003.75
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ91147.89
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1671.49
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง153793.96
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม235893.90
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่288413.33
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย184354.14
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย287453.76
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง297383.93
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่306564.57
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก226803.24
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก204594.36
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน126031.99
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน92543.54
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง368954.02
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง82363.39
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด114862.26
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด94711.91
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 91028.82
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง376625.59
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า551,0295.34
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง311,0822.87
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว378364.43
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง541,7213.14
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า277693.51
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า297733.75
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม226173.57
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม225823.78
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม194913.87
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง731,2725.74
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก166292.54
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก307434.04
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม359083.85
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง335356.17
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง205483.65
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน351,2002.92
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง881,8844.67
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม408214.87
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 398204.76
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1212,3865.07
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล497816.27
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง531,1354.67
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง508815.68
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง326544.89
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง631,3234.76
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้471,0954.29
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา451,0674.22
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย491,0794.54
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1071,9955.36
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง521,0015.19
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง861,4086.11
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1332,4225.49
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร841,1587.25
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1321,5978.27
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา398564.56
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง306744.45
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง174024.23
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม941,6785.60
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก337824.22
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก511,1194.56
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่631,5424.09
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น335655.84
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่821,4745.56
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่519815.20
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1572,3576.66
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว441,0714.11
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว471,2123.88
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง507216.93
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง319663.21
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า104282.34
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน371,0043.69
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน166222.57
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน691,4054.91
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย551,2914.26
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง164793.34
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง102853.51
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่489904.85
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง297743.75
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง771,3305.79
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด95131.75
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล122904.14
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล176752.52
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง167722.07
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง238892.59
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี81147.02
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี83222.48
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี54061.23
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ94831.86
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง22140.93
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ71983.54
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด721,7124.21
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า123353.58
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า104162.40
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า186302.86
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา145852.39
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น135652.30
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน247763.09
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง156912.17
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง62702.22
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า345935.73
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง165023.19
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง33380.89
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น114972.21
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง103053.28
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง42301.74
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง15680.18
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน13330.30
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย175413.14
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย137071.84
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น02060.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน13070.33
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 11390.72
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1202,0006.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู229402.34
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน428464.96
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง311,0732.89
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก451,3173.42
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง206663.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว388534.45
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล621,9033.26
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย411,0493.91
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง157322.05
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู245464.40
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1132,3864.74
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี561,4843.77
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง182586.98
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง162516.37
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห133493.72
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง217712.72
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ671,4374.66
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น409284.31
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น237043.27
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ351,0783.25
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว154003.75
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว0270.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว143973.53
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ357674.56
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว91128.04
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้195153.69
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้164823.32
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง236983.30
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน135932.19
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน125552.16
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา398364.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง431,0644.04
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา205803.45
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ126491.85
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง135962.18
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์173764.52
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว134652.80
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา309923.02
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ73002.33
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน153404.41
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ115811.89
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว381,0823.51
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม299712.99
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข337374.48
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ264505.78
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ245044.76
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์62422.48
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด22420.83
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง53591.39
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31961.53
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ5935.38
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14