ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง CVD
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3582,38914.99
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ493,2641.50
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ1921,9889.66
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด4541,04843.32
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย4791,88125.47
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา2841,27622.26
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1681,22513.71
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ42491246.49
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411310712.15
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1581,13013.98
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์831,6385.07
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ809388.53
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1362,1786.24
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล6972,52127.65
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2781,04626.58
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์1824,0654.48
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่5111444.74
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1263,3793.73
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง15048430.99
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง3351,03432.40
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา45898146.69
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ7061,49747.16
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ32772245.29
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ24358541.54
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ14335040.86
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ252898.65
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย39985346.78
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย24357642.19
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย4012631.75
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,8814,33943.35
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว14736240.61
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง7533822.19
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด105617.86
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ2924711.74
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ17343739.59
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา4191,00041.90
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ3512328.46
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก476517.22
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก7918043.89
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร313518.83
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร21460335.49
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4435312.46
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน11765117.97
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก17769225.58
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6023125.97
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8732,02443.13
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง12339830.90
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7250314.31
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ4051,01240.02
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ8622538.22
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย7221,43350.38
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ41091444.86
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ36666854.79
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง18844941.87
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง17446637.34
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง9316157.76
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง27375436.21
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 4517026.47
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,1862,52147.04
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง24972834.20
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ7216842.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย6662,05132.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ5591,41339.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง31384237.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน25854747.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน19948141.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ24160539.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์34678644.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ3361,02432.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่35681143.90
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน37285343.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง4101,11436.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง8625633.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง12936335.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ14235540.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย9752,09546.54
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง30177039.09
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก35782943.06
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล4221,22334.51
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ5401,21444.48
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง4521,29734.85
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า34174345.90
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง25078631.81
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋39595241.49
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย7922035.91
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง17445238.50
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง19558533.33
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล8361,86344.87
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล21546246.54
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก28376736.90
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน6881,21456.67
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1021,1748.69
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้28784633.92
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ21175827.84
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง7591,97838.37
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก14041333.90
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก28877337.26
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก12538532.47
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง32893934.93
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย32093934.08
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3301,18227.92
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง20297320.76
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3661,29528.26
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1432,7185.26
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว35699735.71
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว9426635.34
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์134330.23
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ17443140.37
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ202388.40
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ8719345.08
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ20947544.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว18781323.00
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน24063237.97
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง4711,18739.68
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง12244327.54
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น32075142.61
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14545731.73
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน31580139.33
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน30966846.26
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน4951,15842.75
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน21067131.30
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน22047246.61
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย4701,01746.21
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย5791,22947.11
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ32690236.14
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ29975339.71
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า8201,83944.59
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน24067935.35
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง175530.91
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง6562,26528.96
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย39099639.16
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว41888347.34
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว32071444.82
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ6601,32449.85
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง4461,00544.38
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง30881237.93
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน18436949.86
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน27866941.55
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง19051536.89
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง18038846.39
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย37580046.88
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม12743529.20
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ5812446.77
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ177522.67
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง21439654.04
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม32663351.50
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่46589352.07
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย23045750.33
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย40778551.85
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง43985151.59
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่38569355.56
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก33369547.91
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก39474053.24
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน31762750.56
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน14226852.99
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง39795741.48
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง11624148.13
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด26863242.41
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด19550438.69
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 4510841.67
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง35867952.72
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5801,14050.88
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง5621,12649.91
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว52791157.85
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง8131,79945.19
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า40086846.08
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า33284239.43
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม28865044.31
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม31560651.98
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม21353639.74
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง6611,42646.35
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก28566542.86
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก35876846.61
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม54296256.34
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง24360540.17
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง26356946.22
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5411,31141.27
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง8042,07638.73
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม47287953.70
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 43485950.52
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,1722,69243.54
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล36895838.41
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง5731,22646.74
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง42490047.11
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง31882338.64
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง5381,53135.14
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้6161,16552.88
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา4161,14836.24
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย5331,33539.93
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา9672,13445.31
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง3871,14633.77
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง5861,51738.63
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8202,71130.25
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4431,29634.18
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง7871,73345.41
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา33192635.75
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง25675334.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง17242540.47
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม3592,86512.53
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก36285642.29
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก5921,31944.88
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6801,69340.17
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น30163247.63
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่6331,59339.74
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่3921,04737.44
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,1572,70542.77
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว5661,12450.36
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว5571,28643.31
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง6761,23054.96
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง4071,03639.29
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า23246949.47
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน4771,08444.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน30364147.27
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน6161,44942.51
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย5581,46238.17
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง20651739.85
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง14531745.74
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่4171,07938.65
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง38585844.87
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง6681,46845.50
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด22959038.81
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล13035037.14
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล21172029.31
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง33583340.22
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง34493936.63
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี3511829.66
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี9438724.29
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี12244127.66
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13851426.85
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง4823220.69
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ10322545.78
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด7761,86141.70
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า9535526.76
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า16443237.96
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า25568637.17
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา28066941.85
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น26359444.28
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน31882938.36
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง31373942.35
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง10128435.56
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า30463447.95
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง21256137.79
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง5336514.52
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น19463730.46
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง5736715.53
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง7229924.08
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง246253.84
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน375746.45
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย19296020.00
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย13482516.24
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น232329.91
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน323369.52
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 41512.65
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง8912,19740.56
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู3731,02036.57
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน41190845.26
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง4921,32937.02
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก5391,53235.18
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง27575836.28
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว35792238.72
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล6182,04730.19
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4071,11836.40
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง33780142.07
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู26357345.90
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง9282,81432.98
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6191,68336.78
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง14026952.04
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง10626540.00
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห19435754.34
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง36283543.35
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ6111,56738.99
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น45796147.55
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น31674942.19
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ5021,19641.97
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว23948349.48
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว182962.07
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว22248645.68
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ39781049.01
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว5511647.41
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้24754745.16
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้23254442.65
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง39472154.65
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน14263422.40
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน23762737.80
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา42790147.39
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง5921,16850.68
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา24762539.52
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ34972748.01
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง28866343.44
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์22642353.43
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว23554842.88
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา4391,04641.97
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ12733537.91
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน18939348.09
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28067641.42
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว6541,26451.74
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม5661,12850.18
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข39878850.51
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ26651351.85
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ26355247.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์9724639.43
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด6924428.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง11737331.37
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา7021332.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ329533.68
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04