ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง CVD
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3922,37916.48
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2123,2806.46
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2001,97710.12
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด4501,04443.10
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย4841,87925.76
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3241,27325.45
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1671,21413.76
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ43391247.48
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4173818.42
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1171,05511.09
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ23393624.89
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ961,7215.58
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล6572,46326.67
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2761,03126.77
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์2004,0334.96
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่4710843.52
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1463,3924.30
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง15248131.60
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง3361,02432.81
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา46297847.24
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ7091,48747.68
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ32872245.43
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ24358341.68
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ14134740.63
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ242868.39
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย40285147.24
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย24457142.73
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย4312534.40
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,9524,30945.30
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว14936241.16
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง7632623.31
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด105617.86
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ2924711.74
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ17843740.73
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา41899941.84
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ3512328.46
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก476487.25
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก7717943.02
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร303518.55
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร21360235.38
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน4435412.43
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน11565117.67
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก18069226.01
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6123126.41
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8812,01243.79
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง12539231.89
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7250314.31
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ39296540.62
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ8121936.99
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย7191,42450.49
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ40791244.63
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ36066454.22
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง18844841.96
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง15843536.32
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง8113759.12
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง27173736.77
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3917022.94
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,2182,51548.43
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง29791332.53
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ7216743.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย6702,04732.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ5651,41140.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง32784138.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน25654646.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน19947941.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ24060139.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์35478445.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ3241,01232.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่35780044.62
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน37984644.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง4051,10936.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง8725534.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง12836235.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ13935639.04
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย9832,10046.81
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง30876340.37
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก36782644.43
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล4231,22134.64
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ5341,20944.17
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง4441,27934.71
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า34574446.37
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง25078132.01
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋39595941.19
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย8022036.36
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง18445240.71
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง19557833.74
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล8331,85844.83
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล21246046.09
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก28876837.50
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน6821,20656.55
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2361,16820.21
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้30684536.21
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ24174932.18
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง8051,97540.76
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก14441234.95
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก29677738.10
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก13038134.12
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง33392236.12
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย32393834.43
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3531,18029.92
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง21697422.18
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3801,29629.32
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1662,7126.12
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว37299437.42
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว9426635.34
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์184045.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ18743243.29
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ222329.48
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ8619145.03
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ21147544.42
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว18681122.93
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน24163138.19
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง4671,14540.79
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง12244227.60
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น31975042.53
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14645532.09
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน32579740.78
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน30666146.29
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน4981,15343.19
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน21566832.19
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน22346947.55
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย5051,01949.56
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย5751,22047.13
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ32889736.57
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ29875039.73
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า8251,82545.21
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน24567736.19
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง135125.49
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง8772,18440.16
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย38999139.25
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว41688447.06
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว32171744.77
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ6471,29350.04
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง4821,00048.20
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง31081238.18
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน18837550.13
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน27967041.64
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง18651036.47
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง17838646.11
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย37078247.31
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม12743429.26
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ5912447.58
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ177522.67
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง21239553.67
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม32562651.92
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่45988651.81
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย22745450.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย39576951.37
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง43484251.54
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่38168655.54
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก33569548.20
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก39073952.77
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน31762151.05
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน13826751.69
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง40095641.84
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง11523948.12
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด26462342.38
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด19047639.92
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 4610742.99
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง35367452.37
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5821,13451.32
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง5631,12749.96
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว52690658.06
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง8081,79145.11
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า39285046.12
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า33183339.74
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม28564843.98
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม32060552.89
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม21352940.26
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง6761,40848.01
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก28666443.07
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก35676146.78
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม54495856.78
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง24659541.34
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง26456246.98
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5481,31141.80
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7882,01439.13
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม46887553.49
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 43085350.41
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,1502,67842.94
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล37095538.74
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง5881,26246.59
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง42189447.09
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง32082338.88
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง5601,51636.94
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้6191,17552.68
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา4131,14136.20
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย5691,33142.75
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา9612,13744.97
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง3851,14533.62
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง5851,52438.39
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8192,67830.58
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4421,28834.32
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง7871,73145.47
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา33392436.04
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง25674834.22
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง16941940.33
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม4852,86116.95
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก36284342.94
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก5881,30045.23
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6771,66540.66
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น30362748.33
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่6291,59439.46
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่3931,04937.46
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,1592,67643.31
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว5771,12051.52
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว5661,28644.01
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง6801,21855.83
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง4091,03739.44
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า23046349.68
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน4641,07143.32
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน29962847.61
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน7012,04134.35
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย5581,45638.32
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง21151441.05
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง14731546.67
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่4161,06738.99
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง41185947.85
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง6351,45843.55
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด22958639.08
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล13134637.86
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล21372129.54
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง33483140.19
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง34293736.50
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี3611531.30
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี9838725.32
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี12644028.64
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13851226.95
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง4823020.87
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ10322745.37
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด7751,84342.05
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า11035530.99
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า16443038.14
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า25867138.45
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา28366642.49
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น28558848.47
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน31982438.71
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง31473842.55
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9828234.75
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า30362448.56
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง21356038.04
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง5336514.52
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น19663231.01
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง5936716.08
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง7129723.91
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง266214.19
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน375726.47
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย20395221.32
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย13881816.87
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น212309.13
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน333369.82
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 41512.65
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง8872,18440.61
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู3811,01637.50
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน40890545.08
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง5441,29841.91
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก5521,52436.22
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง28275237.50
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว36191439.50
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล6192,04630.25
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4321,11438.78
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง33679042.53
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู26456946.40
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง9092,68533.85
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6161,67036.89
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง13627250.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง10726440.53
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห19635655.06
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง36083543.11
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ6161,56639.34
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น46496048.33
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น31876641.51
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ4931,18641.57
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว24148349.90
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว182962.07
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว22448346.38
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ39980149.81
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว5511647.41
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้24354544.59
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้23853644.40
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง39172054.31
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน14462922.89
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน24663138.99
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา42189846.88
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง5951,14851.83
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา24462439.10
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ34972548.14
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง28465643.29
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์22641654.33
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว23354342.91
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา4391,04242.13
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ12833538.21
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน18137947.76
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28166742.13
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว6401,22752.16
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม5711,12950.58
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข40078451.02
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ26650952.26
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ26154647.80
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์9924340.74
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด6924428.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง11437030.81
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา6921132.70
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ319432.98
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59