- ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูง 20-<30%
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองผล ระดับ สูง กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก108511.76
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2728.57
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2012016.67
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด3816423.17
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2212517.60
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1128.33
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม2511721.37
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ96015.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล83324.24
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์010.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ74914.29
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ41921.05
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล188221.95
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง188221.95
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์259227.17
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่32810.71
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง72035.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง2110320.39
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา198821.59
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ3114121.99
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ105617.86
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ158717.24
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ31816.67
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ1714.29
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย7832024.38
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย2411620.69
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย91850.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง14769221.24
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว62920.69
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง31030.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด020.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ1911.11
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ155925.42
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา188920.22
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ82532.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก156423.44
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก31520.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร020.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร187424.32
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน31127.27
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน32313.04
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก32611.54
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร2633.33
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4323518.30
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง1616.67
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง21414.29
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ2410423.08
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ31030.00
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย76610.61
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ53116.13
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ41040.00
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง030.00
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง156622.73
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง62920.69
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง1714.29
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 2633.33
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2312817.97
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง2918915.34
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย2728.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ93923.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง43511.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน2633.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน63318.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ208922.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ168618.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่156622.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน176326.98
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง42020.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง61931.58
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง3933.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ84517.78
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2010718.69
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง5517331.79
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก137317.81
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล32810.71
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ10554719.20
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง226633.33
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า2715517.42
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋268132.10
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย1425.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง42317.39
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง92733.33
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล239723.71
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล010.00
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก1810517.14
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1710316.50
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1311811.02
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้080.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ11100.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง187922.78
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก2012016.67
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก1119.09
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก127017.14
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง228027.50
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย41822.22
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3115420.13
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง189718.56
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา76111.48
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว31323.08
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว137317.81
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว1156.67
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1616.67
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ2913122.14
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ2728.57
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ52123.81
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ1520.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว169616.67
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน61735.29
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง4715929.56
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง91369.23
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น65111.76
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น177821.79
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน4518923.81
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน51533.33
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน144928.57
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน5129417.35
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน3513825.36
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย4827617.39
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย105617.86
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ3717920.67
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ126319.05
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า13363420.98
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน3413125.95
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง3560.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย166524.62
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว4720323.15
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว63417.65
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ239923.23
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง145724.56
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง2306.67
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน3011625.86
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน3813627.94
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง119711.34
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง31816.67
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย4023816.81
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม21315.38
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ3650.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ010.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง2011916.81
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม218125.93
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่4819025.26
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย168419.05
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย1910318.45
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง259227.17
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่258728.74
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4315827.22
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก228027.50
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน247930.38
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน83522.86
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง106116.39
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง158617.44
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด4326316.35
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด145625.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 83522.86
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง3210430.77
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า6428322.61
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2311420.18
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว2213416.42
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง10447521.89
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า166126.23
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า179018.89
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม5528719.16
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม5425021.60
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม2211219.64
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง12449325.15
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก3420116.92
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก124825.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม4320321.18
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง5327119.56
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง115121.57
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน4115426.62
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง9642422.64
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม7935022.57
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 7935522.25
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2751,31720.88
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล6624427.05
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง3522615.49
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง3423714.35
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง2918116.02
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง83721.62
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้6732320.74
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา104621.74
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย3318118.23
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา4120220.30
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง020.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2411720.51
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย6642015.71
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร3217018.82
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง178619.77
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา115918.64
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง31323.08
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง121418.51
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม108112.35
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก2612321.14
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2817216.28
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่3021613.89
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น219921.21
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่12060619.80
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่103330.30
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3013622.06
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4230113.95
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว6127422.26
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง9444121.32
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง5529.62
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า1410812.96
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2010618.87
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน4918925.93
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน6839717.13
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย7439618.69
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง1711215.18
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง040.00
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่2811424.56
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง53713.51
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4517625.57
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด2211119.82
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล169916.16
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง3013023.08
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง103033.33
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี52025.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี040.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี1520.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ82040.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง2633.33
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2728.57
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด2716915.98
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า155626.79
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า82433.33
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า63616.67
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา72725.93
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น2811524.35
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน123435.29
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง3616322.09
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง144729.79
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า6231219.87
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง147219.44
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง62425.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น147917.72
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1520.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง3650.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน040.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย3616921.30
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย86711.94
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น1425.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน1812.50
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง3816722.75
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู61540.00
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน2815817.72
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3723116.02
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก229223.91
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง83026.67
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว3223413.68
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล63616.67
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4618225.27
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง3115919.50
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3917222.67
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง13270318.78
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี2311819.49
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง106016.67
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง52025.00
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห040.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ4821322.54
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น3616521.82
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น2616815.48
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ7042116.63
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว177123.94
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว41136.36
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว3619318.65
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ3619118.85
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว1175.88
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้4116624.70
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้154930.61
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง7339518.48
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน74415.91
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน2010119.80
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา4123617.37
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง3719019.47
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา2612121.49
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ197625.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง248926.97
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์43511.43
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว73221.88
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา42119.05
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ51926.32
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน3010927.52
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ2313716.79
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว3723915.48
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม9447919.62
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข5627020.74
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ4222318.83
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ2816317.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์1110810.19
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด83920.51
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง125820.69
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา43212.50
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ42913.79
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21