- ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูง 20-<30%
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองผล ระดับ สูง กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก7735821.51
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ84916.33
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ4819225.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด9545420.93
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย9947920.67
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา6928424.30
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3216819.05
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ7642417.92
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4121315.38
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล3715823.42
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์228326.51
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ188022.50
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ3313624.26
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล14069720.09
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง6327822.66
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3818220.88
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่145127.45
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1712613.49
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง2715018.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง6433519.10
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา8145817.69
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ12370617.42
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ6732720.49
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ4724319.34
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ2114314.69
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ52520.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย7739919.30
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย4124316.87
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย114027.50
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3651,88119.40
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2514717.01
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง197525.33
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด31030.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ72924.14
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ3417319.65
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา7741918.38
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ3358.57
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก94719.15
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก137916.46
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร3319.68
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร4321420.09
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน54411.36
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1711714.53
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก3217718.08
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร136021.67
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา16787319.13
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง2112317.07
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง187225.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ8940521.98
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ158617.44
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย11372215.65
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ7541018.29
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ7236619.67
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง3218817.02
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง3317418.97
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง239324.73
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง4827317.58
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 104522.22
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2521,18621.25
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง4324917.27
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ147219.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย12866619.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ10555918.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง6031319.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน4325816.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน3719918.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ5324121.99
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์5834616.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ6233618.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่7535621.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน6037216.13
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง5641013.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง168618.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง1912914.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ2414216.90
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย20997521.44
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง5530118.27
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก6735718.77
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล8042218.96
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ11754021.67
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง8045217.70
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า5934117.30
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง4025016.00
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋6039515.19
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย137916.46
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2917416.67
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง3419517.44
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล15783618.78
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล4921522.79
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก5928320.85
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน13668819.77
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1110210.78
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้3928713.59
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ3121114.69
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง11075914.49
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก2314016.43
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก5228818.06
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก2912523.20
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง4832814.63
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7032021.88
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม4133012.42
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง2920214.36
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา5336614.48
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว131439.09
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว5535615.45
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว219422.34
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31323.08
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ3517420.11
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ62030.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ98710.34
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ4020919.14
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2518713.37
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน4924020.42
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง11047123.35
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง2112217.21
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น5532017.19
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น2514517.24
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน5431517.14
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน4630914.89
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน8449516.97
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน3121014.76
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน3922017.73
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9347019.79
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย8557914.68
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ7032621.47
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ5229917.39
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า14882018.05
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน3624015.00
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง41723.53
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง11365617.23
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย5739014.62
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว7241817.22
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว5032015.62
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ11666017.58
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง9444621.08
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง4430814.29
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน3518419.02
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน4227815.11
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง3919020.53
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง2818015.56
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย6037516.00
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม1912714.96
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ115818.97
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ81747.06
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง2921413.55
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม5132615.64
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่7846516.77
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย3823016.52
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9140722.36
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง9243920.96
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่6738517.40
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก5233315.62
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7039417.77
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน5731717.98
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน2614218.31
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง5439713.60
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1511612.93
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด4126815.30
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด3419517.44
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 74515.56
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง6835818.99
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า9558016.38
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง10156217.97
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว9652718.22
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง16581320.30
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า7540018.75
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า5633216.87
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม7328825.35
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม6531520.63
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม4121319.25
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง10666116.04
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก3728512.98
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก6335817.60
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม8754216.05
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง3424313.99
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง4726317.87
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน10654119.59
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง16280420.15
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม9447219.92
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 9043420.74
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2061,17217.58
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล6636817.93
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง9157315.88
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง8642420.28
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง8031825.16
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง9053816.73
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้12661620.45
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา8841621.15
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย7853314.63
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา19896720.48
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง6238716.02
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง12158620.65
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย13282016.10
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร8544319.19
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง13078716.52
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา8133124.47
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง4325616.80
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง2217212.79
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม4535912.53
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก6536217.96
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก10359217.40
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่11268016.47
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น5830119.27
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่11663318.33
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่8639221.94
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2431,15721.00
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว10756618.90
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว11555720.65
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง13967620.56
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง7840719.16
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า3923216.81
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน8647718.03
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน5930319.47
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน11961619.32
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย9955817.74
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง3520616.99
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง3614524.83
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่6441715.35
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง6338516.36
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง12266818.26
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด3422914.85
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล2213016.92
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล3421116.11
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง6233518.51
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง6634419.19
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี73520.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี169417.02
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี1812214.75
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ3113822.46
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง64812.50
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2010319.42
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด14277618.30
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า219522.11
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า4916429.88
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า4925519.22
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา6028021.43
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น5226319.77
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน6531820.44
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง6531320.77
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง2410123.76
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า6630421.71
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4821222.64
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง75313.21
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น2719413.92
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง135722.81
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง167222.22
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง32412.50
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน93724.32
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย4719224.48
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2213416.42
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น62326.09
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน53215.62
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 040.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง18189120.31
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู5537314.75
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน9241122.38
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7949216.06
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก11453921.15
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง5127518.55
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว7935722.13
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล11961819.26
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย7140717.44
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง5533716.32
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู4526317.11
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง19292820.69
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี9561915.35
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3114022.14
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1810616.98
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห3619418.56
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง6136216.85
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ12461120.29
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น7545716.41
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น5731618.04
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ9750219.32
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว3823915.90
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว61833.33
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว4222218.92
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ7239718.14
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว125521.82
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้4224717.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้4323218.53
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง8239420.81
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน2914220.42
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน4223717.72
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา8042718.74
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง11159218.75
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา6424725.91
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ7534921.49
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง6628822.92
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์4222618.58
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว4223517.87
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา8843920.05
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ2612720.47
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน4418923.28
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ5528019.64
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว14065421.41
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม10756618.90
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข8439821.11
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ4426616.54
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ5126319.39
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์189718.56
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด76910.14
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง2311719.66
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา107014.29
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ83225.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04