- ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงมาก 30-<40%
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองผล ระดับ สูงมาก กลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก303588.38
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ114922.45
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ141927.29
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด6045413.22
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย434798.98
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3128410.92
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม2416814.29
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ4642410.85
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411137.69
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล2815817.72
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์158318.07
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ108012.50
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ2413617.65
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล8369711.91
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง252788.99
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์2318212.64
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่95117.65
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2012615.87
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง1715011.33
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง4433513.13
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา5445811.79
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ7670610.76
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ293278.87
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ3924316.05
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ141439.79
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ42516.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย5339913.28
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย2724311.11
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย44010.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2251,88111.96
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2114714.29
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง107513.33
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด21020.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ32910.34
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ151738.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา6041914.32
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ3358.57
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก54710.64
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก127915.19
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร53116.13
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร2621412.15
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน64413.64
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1211710.26
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก1917710.73
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร66010.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา858739.74
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง1712313.82
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง6728.33
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ404059.88
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ6866.98
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย657229.00
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ4741011.46
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ333669.02
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง2018810.64
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง91745.17
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง129312.90
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง142735.13
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 1452.22
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1441,18612.14
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง182497.23
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ147219.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย646669.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ6455911.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง3431310.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน2925811.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน2819914.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ3624114.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์253467.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ3833611.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่3735610.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน313728.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง394109.51
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง148616.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง111298.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ1514210.56
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย11097511.28
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง3330110.96
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก323578.96
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล364228.53
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ6654012.22
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง404528.85
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า3634110.56
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง2925011.60
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋4439511.14
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย97911.39
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2217412.64
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง141957.18
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล728368.61
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล212159.77
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก272839.54
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน7468810.76
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้91028.82
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้192876.62
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ212119.95
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง667598.70
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก101407.14
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก4128814.24
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก101258.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง3632810.98
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย313209.69
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม223306.67
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง152027.43
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา283667.65
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว71434.90
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว4235611.80
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว4944.26
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21315.38
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ2217412.64
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ22010.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ108711.49
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ2720912.92
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2418712.83
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน212408.75
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง424718.92
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง101228.20
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น293209.06
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น131458.97
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน223156.98
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน3230910.36
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน5749511.52
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน2321010.95
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน212209.55
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย434709.15
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย8057913.82
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ313269.51
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ182996.02
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า8882010.73
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน152406.25
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง21711.76
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง586568.84
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย303907.69
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว384189.09
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว213206.56
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ616609.24
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง364468.07
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง303089.74
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน2318412.50
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน172786.12
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง91904.74
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง161808.89
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย253756.67
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม91277.09
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ3585.17
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1175.88
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง3421415.89
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม4532613.80
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่5646512.04
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย2523010.87
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย4140710.07
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง4543910.25
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่4738512.21
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก3533310.51
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก4039410.15
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน3531711.04
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน121428.45
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง333978.31
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1411612.07
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด192687.09
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด2319511.79
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 3456.67
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง353589.78
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า545809.31
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง6756211.92
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว6152711.57
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง9881312.05
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า5540013.75
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า213326.33
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม282889.72
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม4031512.70
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม172137.98
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7066110.59
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก272859.47
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก343589.50
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม6454211.81
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง172437.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง252639.51
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน515419.43
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง738049.08
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม5147210.81
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 414349.45
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1341,17211.43
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล3836810.33
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง6057310.47
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง414249.67
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง3831811.95
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง535389.85
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้6761610.88
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา364168.65
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย405337.50
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา10796711.07
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง353879.04
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง515868.70
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย648207.80
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร414439.26
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง8078710.17
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา4133112.39
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง202567.81
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง131727.56
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม143593.90
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก4536212.43
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก6259210.47
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่586808.53
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น3330110.96
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่566338.85
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่373929.44
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1271,15710.98
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว535669.36
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว6355711.31
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง6967610.21
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง324077.86
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า192328.19
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน5047710.48
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน3830312.54
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน596169.58
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย545589.68
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง182068.74
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง131458.97
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่414179.83
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง4638511.95
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง546688.08
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด2822912.23
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล91306.92
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล202119.48
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง323359.55
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง3634410.47
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี43511.43
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี9949.57
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี2112217.21
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ2213815.94
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง4488.33
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ1510314.56
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด8277610.57
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า119511.58
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า2016412.20
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า3325512.94
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา3128011.07
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น4126315.59
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน4131812.89
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง5031315.97
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง1610115.84
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า3730412.17
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง2521211.79
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4537.55
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น111945.67
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง65710.53
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง4725.56
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง2248.33
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน2375.41
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย151927.81
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย1413410.45
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น32313.04
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน3329.38
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 040.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง11089112.35
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู293737.77
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน374119.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง6249212.60
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก6953912.80
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง2927510.55
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว4135711.48
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล6961811.17
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4440710.81
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง3833711.28
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3826314.45
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง9992810.67
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6261910.02
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง111407.86
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1410613.21
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห181949.28
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง4336211.88
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ606119.82
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น4745710.28
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น273168.54
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ475029.36
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว2423910.04
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว0180.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว2522211.26
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ393979.82
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว3555.45
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้3424713.77
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้2823212.07
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง393949.90
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน61424.23
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน2523710.55
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา404279.37
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง535928.95
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา3524714.17
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ4034911.46
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง3228811.11
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์3022613.27
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว2723511.49
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา5243911.85
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ1312710.24
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน2318912.17
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ2928010.36
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7065410.70
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม7056612.37
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข5139812.81
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ2826610.53
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ3426312.93
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์119711.34
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด116915.94
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง91177.69
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา137018.57
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ2326.25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04