- ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงอันตราย >=40%
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองผล ระดับ สูงอันตรายกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง CVD ได้คัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก4337611.44
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2119710.66
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3519817.68
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด7645316.78
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5548011.46
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา4432213.66
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม151698.88
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ6042514.12
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411714.29
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล2212218.03
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ3523015.22
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ209121.98
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล7966011.97
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง3327711.91
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์4519023.68
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่184738.30
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2813720.44
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง4315328.10
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง5933517.61
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา8146217.53
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ8871012.39
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ6432819.51
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ4024416.39
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ2314316.08
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ52520.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย6840116.96
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย4424318.11
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย104223.81
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3931,92920.37
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2915019.33
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง157520.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด41040.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ52917.24
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ3217718.08
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา8641920.53
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ2355.71
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก2474.26
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก277735.06
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร2316.45
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร5421525.12
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน74415.91
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1511812.71
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก3118117.13
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร4606.67
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา22287925.26
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง2312518.40
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง2722.78
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ414119.98
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ138215.85
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย9672213.30
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ5840814.22
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ4936213.54
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง161898.47
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง141718.19
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง138415.48
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง132764.71
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3456.67
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1891,19415.83
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง222498.84
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ97112.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย9967214.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ6356311.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง6832720.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน5625821.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน3019815.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ3223913.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์4735513.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ283268.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่4635712.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน4338311.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง5440913.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง108711.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง1912914.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ1914113.48
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย16597916.85
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง3631111.58
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก5136114.13
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล324207.62
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ515359.53
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง6044713.42
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า5033814.79
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง3925015.60
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋8139320.61
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย167820.51
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2718314.75
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง91954.62
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล11383513.53
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล3721317.37
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก4228614.69
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน10368515.04
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้71046.73
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้282859.82
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ192119.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง667648.64
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก2114114.89
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก3929013.45
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1312610.32
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง3733411.08
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย273208.44
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม323409.41
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง192109.05
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา243616.65
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว111467.53
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว283667.65
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว129412.77
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์51827.78
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ3918521.08
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ62227.27
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ158617.44
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ4121119.43
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว4918726.20
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน4124117.01
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง4846710.28
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง91207.50
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น3431810.69
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น1814512.41
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน4431513.97
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน4830815.58
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน6849913.63
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน152127.08
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน3122213.96
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย7150314.12
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย6257610.76
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ3932811.89
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ282989.40
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า10482112.67
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน222449.02
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0130.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง9273112.59
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย4538911.57
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว4241710.07
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว303239.29
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ646469.91
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง5048410.33
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง253118.04
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน2218811.70
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน242788.63
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง171879.09
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง161798.94
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย303698.13
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม101287.81
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ75812.07
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1175.88
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง2821213.21
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม293278.87
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่5846212.55
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย4822920.96
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย6239615.66
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง414379.38
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่4638312.01
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก5833517.31
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7639119.44
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน5331716.72
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน1814112.77
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง223975.54
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1511612.93
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด4626817.16
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด2219511.28
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 94520.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง5635615.73
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า9357616.15
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง7756313.68
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว8252715.56
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง11081713.46
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า6539216.58
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า4533213.55
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม4928517.19
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม3831811.95
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม2321210.85
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง8467312.48
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก3728413.03
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก4535912.53
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม7854314.36
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง3024612.20
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง4126415.53
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน8454915.30
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง12179415.24
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม7747016.38
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 7243016.74
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1461,15312.66
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล5437114.56
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง9958117.04
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง5442212.80
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง3731911.60
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง555629.79
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้9161414.82
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา4741411.35
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย325685.63
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา16996517.51
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง4338811.08
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง9558216.32
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย9281911.23
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร5544012.50
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง9278411.73
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา5533216.57
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง3725514.51
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง61713.51
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม143663.83
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก5336214.64
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก8458514.36
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่8567512.59
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น3330110.96
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่8162912.88
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่4839412.18
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1681,15114.60
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว6356911.07
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว10156317.94
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง9367613.76
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง6341015.37
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า152336.44
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน6646914.07
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน3829612.84
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน6864610.53
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย6355911.27
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง2420511.71
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง1714711.56
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่404159.64
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง6340915.40
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง9763315.32
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด3422914.85
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล2213016.92
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล212149.81
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง4333412.87
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง6234318.08
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี93625.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี239623.96
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี2912623.02
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ2014014.29
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง54810.42
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2410323.30
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด10977913.99
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า2310821.30
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า2116312.88
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า4526217.18
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา5928320.85
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น5828220.57
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน283208.75
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง4831515.24
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง159815.31
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า3830312.54
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง3821317.84
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง5539.43
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น171948.76
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง115918.64
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง6708.57
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง62524.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน43710.81
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย2819914.07
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย3413724.82
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น1214.76
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน3329.38
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 040.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง15788617.72
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู293817.61
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน4340910.51
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7255213.04
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก9254316.94
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง3828013.57
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว3736310.19
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9362114.98
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4543010.47
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง5133815.09
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3726214.12
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง14690516.13
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี9961516.10
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง1913913.67
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1210711.21
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห3019415.46
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง4935913.65
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ7861512.68
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น434639.29
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น4431613.92
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ475009.40
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว202398.37
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว31816.67
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว2622311.66
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ5039412.69
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว125521.82
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้4224517.14
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้2723611.44
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง7639119.44
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน1614610.96
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน3924815.73
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา6042114.25
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง10059416.84
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา3224613.01
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ7735022.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง4828516.84
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์4122418.30
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว4923420.94
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา9543721.74
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ2812722.05
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน2618813.83
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ3728013.21
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว12163818.97
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม12157021.23
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข7840119.45
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ4426616.54
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ4426416.67
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์339833.67
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด146920.29
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1711414.91
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา266937.68
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ43212.50
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14