1.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ*
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2112,3798.87
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ623,2801.89
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3861,97719.52
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด7721,04473.95
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย4211,87922.41
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา7591,27359.62
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม6821,21456.18
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ68191274.67
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411382.63
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล441,0554.17
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ889369.40
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ871,7215.06
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,9642,46379.74
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2901,03128.13
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์1534,0333.79
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2010818.52
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่883,3922.59
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง35748174.22
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง8181,02479.88
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา659786.65
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0821,48772.76
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ287223.88
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ56958397.60
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ63471.73
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ26428692.31
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย80785194.83
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย36757164.27
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11412591.20
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,7994,30988.16
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว27136274.86
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง24532675.15
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3565.36
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ24224797.98
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ31043770.94
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา199991.90
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ12012397.56
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก136482.01
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2017911.17
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร31735190.31
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร86021.33
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน5035414.12
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน186512.76
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก18169226.16
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร8023134.63
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,6782,01283.40
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง93922.30
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง95031.79
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ86896589.95
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ20921995.43
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,1181,42478.51
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ79591287.17
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ65766498.95
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44544899.33
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง40643593.33
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง13013794.89
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46873763.50
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 15217089.41
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,3802,51594.63
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง12091313.14
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ14716788.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,7732,04786.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,2921,41191.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง76684191.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน53154697.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43547990.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ55160191.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์65978484.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ8381,01282.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่64980081.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน78584692.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0861,10997.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง24525596.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง36136299.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32935692.42
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3332,10063.48
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง70476392.27
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก47582657.51
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล591,2214.83
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2011,20999.34
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,1951,27993.43
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า44774460.08
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง61478178.62
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋94595998.54
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย21222096.36
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง42845294.69
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง10257817.65
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,7101,85892.03
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล45646099.13
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก72576894.40
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1811,20697.93
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1061,1689.08
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้15084517.75
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ68574991.46
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง6881,97534.84
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก37141290.05
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก76677798.58
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก343818.92
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง28092230.37
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย639386.72
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม431,1803.64
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง369743.70
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3231,29624.92
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว912,7123.36
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว359943.52
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว192667.14
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54012.50
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ36243283.80
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ2623211.21
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ18419196.34
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ6247513.05
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว42781152.65
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน46163173.06
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0201,14589.08
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง40544291.63
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74675099.47
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น45345599.56
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน77279796.86
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน65066198.34
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,1211,15397.22
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน65266897.60
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน44846995.52
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9891,01997.06
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1351,22093.03
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ71289779.38
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ74075098.67
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,5941,82587.34
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน59167787.30
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง505198.04
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,7762,18481.32
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย93799194.55
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว86588497.85
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว71171799.16
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,1951,29392.42
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง9751,00097.50
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง60281274.14
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน28137574.93
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน60367090.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง50851099.61
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง37338696.63
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย75078295.91
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม30643470.51
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11812495.16
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ607580.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง37339594.43
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม62262699.36
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่38888643.79
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย40845489.87
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย76876999.87
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง82384297.74
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่62968691.69
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก69069599.28
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก52073970.37
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน62062199.84
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน25626795.88
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง66995669.98
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง239239100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด59662395.67
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด42047688.24
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 10410797.20
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง66267498.22
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1171,13498.50
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,1151,12798.94
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว88190697.24
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,7821,79199.50
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า74985088.12
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า64083376.83
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม60364893.06
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม58360596.36
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม49152992.82
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,3671,40897.09
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก59466489.46
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก75876199.61
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม90295894.15
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง48859582.02
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง55856299.29
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,0541,31180.40
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,6152,01480.19
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม82387594.06
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 82885397.07
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4032,67889.73
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล81595585.34
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,0491,26283.12
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง87689497.99
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง48482358.81
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3511,51689.12
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,0541,17589.70
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1301,14199.04
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3271,33199.70
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,9992,13793.54
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง8741,14576.33
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,3941,52491.47
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,5452,67857.69
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร5021,28838.98
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6891,73197.57
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา909249.74
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง237483.07
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง40841997.37
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1,0062,86135.16
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก46784355.40
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก6861,30052.77
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่5241,66531.47
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น53862785.81
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่9181,59457.59
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1,0031,04995.61
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,3472,67687.71
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0571,12094.38
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว7801,28660.65
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,1131,21891.38
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง8931,03786.11
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า25646355.29
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน9691,07190.48
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน62662899.68
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,4582,04171.44
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4811,45633.04
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง48251493.77
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง28331589.84
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่9671,06790.63
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง78585991.39
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,2951,45888.82
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด54558693.00
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล27734680.06
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล69072195.70
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง77283192.90
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง90293796.26
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี11411599.13
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี29438775.97
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี40644092.27
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ48551294.73
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง18723081.30
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ202278.81
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,6961,84392.02
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า355355100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า42043097.67
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า65667197.76
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา63666695.50
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น57858898.30
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน81482498.79
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง71073896.21
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง27828298.58
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า61262498.08
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง43456077.50
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง53651.37
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น8963214.08
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง153674.09
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง25629786.20
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง16210.16
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน30257252.80
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย799528.30
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย52281863.81
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น18623080.87
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27633682.14
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 13015186.09
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,1202,18497.07
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู1,0011,01698.52
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน89090598.34
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,2611,29897.15
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,1701,52476.77
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31475241.76
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว82291489.93
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8412,04689.98
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0201,11491.56
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง55279069.87
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู56256998.77
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,5122,68593.56
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี7301,67043.71
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง23127284.93
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง21626481.82
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห34535696.91
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง45783554.73
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4861,56694.89
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75896078.96
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น68576689.43
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ9531,18680.35
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว46848396.89
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2929100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว47148397.52
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ418015.12
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว10711692.24
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้52454596.15
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49053691.42
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง720720100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน56262989.35
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน59163193.66
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา86289895.99
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9451,14882.32
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา55962489.58
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ68572594.48
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง65565699.85
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์40341696.88
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว48754389.69
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,0221,04298.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ335335100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน34837991.82
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ28666742.88
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7321,22759.66
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,1131,12998.58
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข68578487.37
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ475099.23
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ41054675.09
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์23924398.35
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด24324499.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง27137073.24
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา17721183.89
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ9494100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59