1.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมองเสื่อม Dementia
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก392,3821.64
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ333,2851.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ251,9851.26
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด81,0470.76
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย281,8811.49
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา131,2731.02
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม121,2140.99
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ119101.21
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 410380.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล121,0781.11
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0110.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ109361.07
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ271,7151.57
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล292,4701.17
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง121,0351.16
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์734,0631.80
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1510813.89
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่333,3860.97
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง34820.62
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง31,0290.29
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา59810.51
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ141,4940.94
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ47220.55
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ85841.37
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ23480.57
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ02890.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย98531.06
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย55730.87
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย01260.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง484,3001.12
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว43621.10
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง03280.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด1561.79
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ02470.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ24370.46
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา31,0000.30
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ01230.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก06500.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก21791.12
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร33510.85
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร56030.83
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน43541.13
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน16510.15
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก06920.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร02310.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา202,0180.99
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง23950.51
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง15030.20
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ51,0150.49
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ02210.00
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย111,4280.77
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ69130.66
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ66640.90
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง54491.11
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง34620.65
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง01440.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง37540.40
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 01700.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว292,5211.15
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง57280.69
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ21681.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย62,0480.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ121,4140.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง58410.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน55470.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน34790.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ56020.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์77840.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ51,0160.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่18000.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน108461.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง41,1090.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง32551.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง23620.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ23560.56
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย242,0961.15
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง77660.91
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก78290.84
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล121,2210.98
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ51,2090.41
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง81,2840.62
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า97361.22
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง47850.51
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋39510.32
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย42201.82
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง24510.44
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง55800.86
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล131,8640.70
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล44620.87
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก67680.78
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน171,2121.40
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้61,1720.51
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้108461.18
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ47540.53
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง301,9781.52
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก44110.97
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก57780.64
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก33850.78
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง59250.54
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย119381.17
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม31,1830.25
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง99730.92
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา121,2950.93
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว402,7141.47
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว89960.80
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว52661.88
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0410.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ34310.70
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ02360.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ31921.56
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ44750.84
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว78110.86
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน56310.79
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง151,1461.31
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง04430.00
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น17500.13
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14570.22
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน37980.38
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน46650.60
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน51,1540.43
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน36680.45
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน14700.21
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย91,0190.88
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย61,2220.49
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ49000.44
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ37510.40
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า61,8330.33
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน26790.29
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0510.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง162,1690.74
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย69940.60
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว108881.13
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว47130.56
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ61,2930.46
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง21,0010.20
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง58120.62
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน13730.27
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน46740.59
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง15130.19
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง23880.52
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย67880.76
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม04350.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ21241.61
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1751.33
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง63951.52
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม66290.95
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่98911.01
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย24560.44
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย27740.26
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง78480.83
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่26890.29
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก56950.72
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก67400.81
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน36230.48
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน22660.75
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง49570.42
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง02390.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด66310.95
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด35030.60
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 21081.85
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง56780.74
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า131,1341.15
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง101,1270.89
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว159081.65
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง171,7990.94
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า98521.06
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า48360.48
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม26480.31
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม46070.66
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม05270.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง101,4170.71
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก26640.30
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก137661.70
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม49600.42
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง45990.67
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง85621.42
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน61,3120.46
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง202,0350.98
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม158781.71
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 68550.70
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง362,6791.34
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล99570.94
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง21,2480.16
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง38970.33
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง88240.97
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง181,5171.19
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้91,1660.77
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา61,1450.52
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย91,3330.68
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา212,1370.98
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง111,1450.96
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง171,5231.12
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย392,7111.44
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร121,2910.93
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง271,7301.56
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา59260.54
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง57480.67
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง54231.18
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม332,8631.15
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก98461.06
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก131,3021.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่91,6700.54
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น106261.60
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่221,5951.38
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่101,0530.95
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร292,6841.08
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว141,1231.25
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว101,2860.78
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง181,2241.47
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง71,0360.68
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า54691.07
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน171,0781.58
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน46300.63
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน151,4791.01
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย191,4621.30
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง25150.39
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง43151.27
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่81,0710.75
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง148591.63
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง271,4631.85
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด35910.51
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล33460.87
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล47210.55
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง38320.36
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง29370.21
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี01170.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี23870.52
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี24390.46
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ55130.97
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง02310.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ22260.88
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด171,8500.92
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า23550.56
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า64301.40
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า76761.04
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา136701.94
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น95911.52
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน88300.96
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง77390.95
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง22830.71
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า76241.12
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง15610.18
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง03650.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น46330.63
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง23670.54
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง02980.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง06210.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน05720.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย29550.21
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย08190.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น02300.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน03360.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01510.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง272,1841.24
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู131,0171.28
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน79060.77
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง221,3031.69
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก91,5270.59
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง17570.13
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว89200.87
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล252,0511.22
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย121,1151.08
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง27940.25
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู55680.88
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง392,6841.45
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี171,6701.02
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02720.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง22640.76
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห13560.28
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง48350.48
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ61,5660.38
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น49630.42
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น37520.40
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ71,1920.59
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว54831.04
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว0290.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว44830.83
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ38010.37
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว01160.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้55450.92
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้45370.74
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง27200.28
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน26290.32
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน56290.79
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา99001.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง91,1510.78
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา46250.64
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ57280.69
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง46590.61
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์34150.72
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว25470.37
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา51,0410.48
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ23350.60
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน23890.51
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ46680.60
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว91,2270.73
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม41,1290.35
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข47840.51
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ15080.20
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ45510.73
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์32441.23
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด12440.41
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง33710.81
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32121.42
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ3953.16
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14