1.4.4 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคสมองเสื่อม โดยแบบ AMT มีผลผิดปกติ ได้รับการประเมิน MMSE ผลผิดปกติ Diag Dementia
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย11100.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง11100.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง31915.79
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1185.56
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง010.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่020.00
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น1250.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่020.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง22100.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21