1.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ*
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2052,5478.05
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2093,5025.97
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ1902,1588.80
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด711,0716.63
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2561,98512.90
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา951,3786.89
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3901,30729.84
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ949979.43
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41134827.08
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล9172512.55
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์51338.46
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1431,01414.10
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1871,84910.11
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล2372,6478.95
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1271,15011.04
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3164,3397.28
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่6718.45
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2123,5945.90
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง425068.30
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1251,11211.24
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา1301,04112.49
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1881,57911.91
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ10177812.98
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ566189.06
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ4237511.20
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ103103.23
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย60393064.84
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย27862444.55
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย3113722.63
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง9534,55520.92
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว7539818.84
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง4036510.96
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3585.17
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ242728.82
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ9249818.47
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1141,07410.61
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ1513611.03
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก196942.74
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก121916.28
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร123753.20
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร516088.39
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน73771.86
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน326674.80
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก13875918.18
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร72462.85
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4562,14621.25
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง4541410.87
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง325405.93
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ1131,11710.12
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ52072.42
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2721,48718.29
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ26094527.51
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ507176.97
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง8848918.00
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง5146910.87
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง4917328.32
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง518026.36
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 51822.75
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2222,6338.43
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง457386.10
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ61813.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1232,2425.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ4581,45231.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง13890515.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน575939.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน13649927.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ36163656.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์538346.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ5141,08747.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่29985235.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน19889322.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,2061,22298.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง172726.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง5939514.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ13139033.59
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2162,3549.18
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง27582933.17
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก13787715.62
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1101,3038.44
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ6801,30752.03
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง2051,36515.02
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า15181718.48
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง488395.72
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋821,0377.91
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย2724011.25
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง9451518.25
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง236153.74
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2742,01513.60
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล265035.17
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก9084710.63
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1821,29614.04
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2491,23520.16
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้588996.45
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ648017.99
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง2332,15410.82
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก35046275.76
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก12885315.01
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก20741549.88
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง28097428.75
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย1731,00017.30
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1421,28611.04
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง361,0673.37
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา2601,35419.20
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2512,9478.52
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว751,0846.92
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว3730112.29
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54012.50
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5145111.31
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ132585.04
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ2720713.04
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ464899.41
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว8887810.02
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน596788.70
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1051,1978.77
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง254645.39
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น25882531.27
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น20650241.04
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน26689029.89
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน29171340.81
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน651,2345.27
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน69871198.17
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน26450851.97
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย631,0975.74
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย751,2995.77
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ599456.24
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ438135.29
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,2302,05359.91
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน687339.28
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2504.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1520.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย2331,26418.43
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว39896141.42
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว8076510.46
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1381,3909.93
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1641,10114.90
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง10086211.60
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน25968737.70
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน24851048.63
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง515499.29
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง7842618.31
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย18384621.63
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม6650013.20
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ2013614.71
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ8958.42
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง434379.84
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม376585.62
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่469514.84
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย325046.35
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย10682512.85
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง19992221.58
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่517336.96
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก40874554.77
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก11179913.89
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน11366816.92
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน262938.87
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง851,0438.15
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง14926256.87
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด27867541.19
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด275125.27
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 7611963.87
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง527337.09
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า4781,21539.34
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง951,1927.97
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว15092916.15
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง5771,89630.43
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า618966.81
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า10588911.81
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม64168194.13
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม24062038.71
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม405697.03
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7831,51651.65
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก21172029.31
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก16483319.69
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม3441,00634.19
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง62463198.89
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง386036.30
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน5891,35343.53
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1762,0468.60
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม60194663.53
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 19190821.04
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2442,8658.52
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล4371,03242.34
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง3881,33629.04
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง939489.81
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง10589111.78
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1271,6637.64
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2141,29016.59
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1161,2289.45
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1161,4358.08
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2612,32811.21
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1921,23015.61
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,1631,61871.88
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,0822,85437.91
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร6181,37844.85
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4751,86225.51
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1351,00313.46
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง8180710.04
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง37444184.81
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม3683,05112.06
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก35091938.08
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก4931,39935.24
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่7631,80742.22
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น30468344.51
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1271,7467.27
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1651,14014.47
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร6172,82421.85
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1291,20910.67
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว4551,39432.64
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1891,31314.39
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2311,14620.16
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า6150112.18
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1511,15313.10
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน52567577.78
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,4632,24665.14
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4051,57925.65
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง37854369.61
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง4333112.99
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่701,1466.11
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง598986.57
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง2301,56614.69
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด11263517.64
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล323708.65
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล12173616.44
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง26689029.89
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง701,0076.95
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี71345.22
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี4740611.58
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี284676.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ26452150.67
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง2624310.70
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ232439.47
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด5541,96628.18
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า343689.24
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5146410.99
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า8673711.67
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา676989.60
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น6361910.18
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน738708.39
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง39380149.06
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง3330310.89
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า62066693.09
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง475518.53
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง233985.78
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น22165233.90
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง333928.42
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง202996.69
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง66520.92
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน86001.33
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย889878.92
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย748638.57
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น3322814.47
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน125272.28
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 31561.92
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1562,3636.60
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู821,0987.47
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน531,0065.27
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง921,4216.47
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก2171,63313.29
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง578166.99
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว6001,00559.70
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1392,2156.28
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย5911,19949.29
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง28785333.65
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู23159838.63
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,6072,91689.40
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี2231,78812.47
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3029910.03
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง11927343.59
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห243826.28
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง30490833.48
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1791,70210.52
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น2261,03721.79
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น36684643.26
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ2081,28416.20
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว11950823.43
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว93426.47
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว20952140.12
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ14589716.16
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว1812114.88
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้20658735.09
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้465738.03
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง587737.50
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน416786.05
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน686869.91
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา469854.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1151,2579.15
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา296664.35
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ777759.94
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง8170511.49
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์4845310.60
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว12058520.51
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา981,1268.70
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ353639.64
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน15340937.41
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ41568460.67
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1251,3139.52
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1021,2118.42
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข14086116.26
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ5855210.51
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ595959.92
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์24125893.41
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด24425994.21
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง8039920.05
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา4121918.72
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ8710186.14
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21