1C.ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัยโรคข้อเข่าในผู้สูงอายุ อายุ 80 ปีขึ้นไป
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก344507.56
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ256104.10
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ163294.86
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด91446.25
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย3927114.39
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา122006.00
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3718619.89
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ1710815.74
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41010.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล1110410.58
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1250.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1915812.03
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ2624910.44
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล505159.71
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2814219.72
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์568616.50
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่64015.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่477466.30
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง9989.18
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง2018510.81
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา181889.57
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2924012.08
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ2616615.66
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ111179.40
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ84617.39
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ0510.00
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย8214556.55
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย6847.14
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย41921.05
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง9273212.57
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว147219.44
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง4517.84
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด070.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ105020.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ1610215.69
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา272799.68
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ1244.17
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก21021.96
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2504.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร0550.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร1110410.58
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน2892.25
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน51802.78
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก101666.02
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร1432.33
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา11145224.56
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง98410.71
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง31152.61
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ81395.76
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ0260.00
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย3324913.25
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ2216113.66
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ5806.25
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง126518.46
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง2523.85
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง32711.11
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง4755.33
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 0230.00
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5044211.31
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง2862.33
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ0140.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย223127.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2019410.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง2916617.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน8968.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน116915.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ307639.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์111338.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ111298.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่2410822.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน81127.14
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง12714090.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง3545.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง74914.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ125322.64
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย5435615.17
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง139114.29
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก1312010.83
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล91864.84
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ31282.34
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง81774.52
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า8859.41
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง81495.37
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋101576.37
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย73420.59
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง54311.63
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง4775.19
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล132595.02
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล4626.45
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก111149.65
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน151967.65
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้141509.33
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้101317.63
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1311611.21
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง4628815.97
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก117015.71
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก111577.01
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก257135.21
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง2513218.94
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย1813113.74
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1615410.39
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง61464.11
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา192228.56
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว374877.60
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1612912.40
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว54112.20
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์010.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ117315.07
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ1432.33
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ54012.50
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ118612.79
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว1918910.05
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน121339.02
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง2519912.56
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง5786.41
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น169117.58
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น2484.17
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน61035.83
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน3973.09
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน121736.94
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน307042.86
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน4596.78
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย1817810.11
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย131737.51
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ5925.43
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ4974.12
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า10030133.22
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน166823.53
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง4131812.89
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย3816223.46
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว3514025.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว1510214.71
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1918610.22
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง2215614.10
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง129812.24
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน98210.98
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน75313.21
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง5519.80
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง104820.83
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย3710933.94
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม106814.71
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ21414.29
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ2366.67
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง86312.70
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม41023.92
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่71325.30
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย4646.25
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย2211219.64
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง1610115.84
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่6837.23
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก51194.20
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก81097.34
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน31182.54
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน4429.52
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง71345.22
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง103330.30
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8898.99
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด3654.62
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 1137.69
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง109810.20
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า181979.14
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง192059.27
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว3220915.31
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง273717.28
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า121766.82
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า1716210.49
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม91048.65
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม87910.13
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม2752.67
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง3020514.63
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1312710.24
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก121269.52
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม132315.63
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง168419.05
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง4785.13
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน222319.52
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3732511.38
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม111427.75
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 111596.92
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง7946816.88
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล5517531.43
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง151828.24
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง2115913.21
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง91187.63
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง262749.49
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้3817721.47
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2715517.42
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย191929.90
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา4130913.27
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1817810.11
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง10224042.50
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย12432638.04
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร2818415.22
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง3722816.23
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1512611.90
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง111238.94
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง64513.33
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม344607.39
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก1712613.49
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2619113.61
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่5420925.84
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น257931.65
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่3022313.45
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1410713.08
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร6333518.81
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว101377.30
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว5221723.96
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง2621412.15
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง3016717.96
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า85514.55
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2514916.78
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน167820.51
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน11827043.70
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย122075.80
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง118113.58
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง83920.51
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่91227.38
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง111736.36
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4019720.30
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด1610016.00
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4498.16
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล2012915.50
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง71564.49
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง152107.14
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี1214.76
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี97412.16
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี5786.41
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ229622.92
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง3486.25
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ3368.33
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด333429.65
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7788.97
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า116716.42
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1411212.50
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1413110.69
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น91177.69
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน121408.57
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง131558.39
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง64513.33
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า2310422.12
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง81008.00
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4567.14
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น2314715.65
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง107114.08
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง3535.66
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง31571.91
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน21121.79
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย141817.73
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย161988.08
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น1362.78
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน0350.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 0280.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง283917.16
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู2218312.02
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน121806.67
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง132046.37
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก232698.55
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง121319.16
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว1915312.42
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล333998.27
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย102014.98
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง101526.58
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู269527.37
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง214214.99
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี252878.71
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง54311.63
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง43411.76
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห1452.22
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง3513226.52
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ212378.86
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น31132.65
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น2410622.64
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ71395.04
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว137716.88
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว040.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว1482.08
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ2311819.49
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว1224.55
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้119611.46
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้4864.65
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง1614511.03
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน81117.21
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน101377.30
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา61284.69
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง2623910.88
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา2892.25
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ1611813.56
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง1311011.82
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์85614.29
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว127815.38
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา2015912.58
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ54411.36
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน185234.62
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ1211110.81
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว192099.09
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม132166.02
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข1611813.56
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ117115.49
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ106714.93
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์135424.07
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด2444.55
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง4557.27
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา83423.53
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ1147.14
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21