1.1 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1572,3896.57
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1783,2645.45
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ1191,9885.99
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด591,0485.63
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1531,8818.13
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา681,2765.33
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม661,2255.39
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ739128.00
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412210720.56
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล971,1308.58
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์2771,63816.91
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ689387.25
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1942,1788.91
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1872,5217.42
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง971,0469.27
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์2534,0656.22
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่81147.02
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1713,3795.06
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง374847.64
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง911,0348.80
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา809818.15
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1471,4979.82
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ9072212.47
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ445857.52
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ3935011.14
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ72892.42
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย18285321.34
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย6057610.42
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย2712621.43
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง5324,33912.26
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว6436217.68
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง323389.47
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3565.36
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ222478.91
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ7643717.39
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1011,00010.10
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ1312310.57
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก166512.46
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก101805.56
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร83512.28
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร336035.47
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน63531.70
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน266513.99
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก546927.80
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร72313.03
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3962,02419.57
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง383989.55
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง185033.58
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ981,0129.68
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ42251.78
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1641,43311.44
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ629146.78
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ436686.44
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง7444916.48
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง324666.87
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง131618.07
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง437545.70
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 41702.35
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1952,5217.74
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง407285.49
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ41682.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย992,0514.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ951,4136.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง788429.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน405477.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน324816.65
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ486057.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์427865.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ691,0246.74
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่15681119.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน658537.62
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง671,1146.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง142565.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง303638.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ213555.92
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1762,0958.40
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง357704.55
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก698298.32
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล921,2237.52
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ431,2143.54
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง381,2972.93
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า377434.98
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง417865.22
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋649526.72
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย202209.09
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง254525.53
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง145852.39
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล771,8634.13
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล224624.76
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก507676.52
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน791,2146.51
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้481,1744.09
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้468465.44
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ497586.46
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1681,9788.49
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก394139.44
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก487736.21
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก4438511.43
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง9793910.33
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย10493911.08
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1171,1829.90
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง249732.47
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา841,2956.49
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2142,7187.87
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว439974.31
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว2926610.90
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54311.63
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ4643110.67
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ122385.04
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ2119310.88
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ424758.84
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว538136.52
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน496327.75
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง931,1877.83
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง244435.42
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น8575111.32
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น214574.60
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน448015.49
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน236683.44
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน511,1584.40
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน10167115.05
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน204724.24
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย491,0174.82
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย631,2295.13
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ499025.43
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ357534.65
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3161,83917.18
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน366795.30
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2553.64
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2432,26510.73
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย18099618.07
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว15088316.99
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว717149.94
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1021,3247.70
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1401,00513.93
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง8481210.34
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน4736912.74
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน6866910.16
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง265155.05
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง5838814.95
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย17280021.50
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม4643510.57
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1712413.71
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ6758.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง333968.33
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม286334.42
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่368934.03
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย264575.69
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9678512.23
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง368514.23
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่466936.64
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก356955.04
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก487406.49
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน286274.47
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน222688.21
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง659576.79
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง4024116.60
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด376325.85
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด185043.57
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 91088.33
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง466796.77
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า831,1407.28
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง801,1267.10
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว859119.33
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1101,7996.11
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า548686.22
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า8684210.21
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม616509.38
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม406066.60
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม345366.34
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1111,4267.78
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก376655.56
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก577687.42
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม589626.03
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง366055.95
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง305695.27
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1251,3119.53
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1532,0767.37
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม638797.17
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 498595.70
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1552,6925.76
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล589586.05
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง931,2267.59
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง739008.11
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง508236.08
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง981,5316.40
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1071,1659.18
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา971,1488.45
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย911,3356.82
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1722,1348.06
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง651,1465.67
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1491,5179.82
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย7732,71128.51
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร781,2966.02
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1991,73311.48
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา649266.91
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง517536.77
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง184254.24
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2222,8657.75
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก568566.54
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1571,31911.90
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1871,69311.05
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น10063215.82
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1031,5936.47
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1131,04710.79
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3432,70512.68
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว841,1247.47
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1331,28610.34
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง851,2306.91
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง981,0369.46
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า5146910.87
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1171,08410.79
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน436416.71
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1191,4498.21
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1021,4626.98
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง185173.48
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง3731711.67
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่581,0795.38
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง498585.71
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1701,46811.58
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด9559016.10
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล303508.57
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล11272015.56
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง618337.32
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง599396.28
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี51184.24
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี4038710.34
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี254415.67
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ6051411.67
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง2423210.34
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ222259.78
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1821,8619.78
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า273557.61
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า404329.26
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า686869.91
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา516697.62
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น495948.25
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน558296.63
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง9973913.40
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง242848.45
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า576348.99
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง465618.20
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง193655.21
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น416376.44
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง283677.63
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง162995.35
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง46250.64
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน85741.39
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย769607.92
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย638257.64
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น62322.59
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน103362.98
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 31511.99
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1362,1976.19
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู671,0206.57
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน469085.07
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง791,3295.94
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1211,5327.90
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง477586.20
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว419224.45
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1052,0475.13
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย331,1182.95
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง288013.50
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู505738.73
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1272,8144.51
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี971,6835.76
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง2726910.04
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง3626513.58
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห213575.88
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง28483534.01
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1321,5678.42
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น379613.85
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น427495.61
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ481,1964.01
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว5948312.22
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว1293.45
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว214864.32
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ12481015.31
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว81166.90
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้485478.78
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้375446.80
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง507216.93
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน356345.52
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน386276.06
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา369014.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1021,1688.73
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา206253.20
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ637278.67
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง656639.80
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์424239.93
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว435487.85
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา881,0468.41
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ273358.06
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน5239313.23
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ496767.25
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1071,2648.47
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม801,1287.09
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข10378813.07
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ475139.16
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ545529.78
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3324613.41
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด122444.92
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง4637312.33
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3721317.37
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ6956.32
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04