1.5 ร้อยละผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้รับการประเมินความเสี่ยงล้ม (TUGT)*
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก821,0347.93
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ91,3300.68
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ12776116.69
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด26735774.79
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย10966416.42
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา21942551.53
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม7044715.66
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ22730275.17
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41070.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล145092.75
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์040.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5335414.97
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ146912.03
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล361,1543.12
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง8035822.35
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์961,7785.40
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่638574.12
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่251,5451.62
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง15621672.22
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง31640278.61
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา293957.34
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ46261275.49
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ253207.81
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ22422699.12
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ21141.75
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ9110884.26
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย30332593.23
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10820552.68
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย475683.93
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,4901,76284.56
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว11014675.34
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง8811775.21
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด2238.70
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ10310796.26
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ13519071.05
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา125112.35
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ5353100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก92753.27
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก169317.20
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร12514089.29
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร12380.42
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน2520412.25
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน133653.56
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก8232825.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร4110937.61
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา81889591.40
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง51862.69
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง3325812.79
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ33537589.33
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ949895.92
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย49261679.87
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ32236388.71
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ21922199.10
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง17017199.42
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง12014582.76
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง707494.59
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง15327256.25
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 586392.06
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว9281,01391.61
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง162785.76
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ495785.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย55467582.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ43549787.53
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง30835287.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน21021697.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน15216393.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ20923090.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์24727888.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ23732173.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่22429276.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน25226794.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง33033498.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง9610195.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง125125100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ12113788.32
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย53383164.14
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง22023892.44
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก15727656.88
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล154453.37
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ37538098.68
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง344517.54
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า13323257.33
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง24431377.96
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋35035498.87
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย707593.33
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง13414890.54
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง3721916.89
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล47661177.91
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล15415698.72
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก25026793.63
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน44745099.33
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้4342810.05
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้6832720.80
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ23624895.16
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง15070421.31
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก12514486.81
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก30130698.37
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1815911.32
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง10733232.23
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย253686.79
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม304107.32
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง143464.05
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา13949128.31
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว531,0894.87
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว183445.23
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว108411.90
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์101566.67
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ11417764.41
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ158617.44
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ8181100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ2921713.36
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว19137550.93
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน20828473.24
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง41648785.42
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง14216586.06
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น26326499.62
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น153153100.00
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน24525596.08
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน26526699.62
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน40541896.89
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน19820696.12
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน14915496.75
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย39340397.52
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย42145792.12
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ24030179.73
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ23424097.50
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า63670789.96
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน18320887.98
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2525100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง63884175.86
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย34036194.18
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว35936897.55
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว24925199.20
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ43945596.48
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง37838897.42
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง18930961.17
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน10614473.61
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน21524189.21
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง160160100.00
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง11411896.61
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย29330297.02
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม11116965.68
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ495294.23
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ162369.57
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง14815595.48
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม237237100.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่16133048.79
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย15416991.12
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย29930099.67
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง26827198.89
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่22424392.18
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก25825999.61
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก16025961.78
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน247247100.00
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน9710196.04
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง22331271.47
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง7777100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด19320196.02
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด12817573.14
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 474897.92
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง25425898.45
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า41942399.05
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง43343998.63
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว36938695.60
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง75876299.48
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า32037685.11
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า23435965.18
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม23425691.41
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม23224096.67
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม16618490.22
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง26446257.14
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก21724090.42
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก24324499.59
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม42244594.83
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง11822153.39
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง18919099.47
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน39850279.28
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง58976077.50
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม34236394.21
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 31932897.26
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,0521,09995.72
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล28738474.74
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง36843484.79
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง32934595.36
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง17830857.79
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง47856884.15
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้37940194.51
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา39440597.28
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย457457100.00
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา70475493.37
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง30139676.01
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง48453590.47
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย52191257.13
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร12445027.56
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง56157597.57
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา6534918.62
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง112684.10
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง12713196.95
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2051,08318.93
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก17632653.99
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก23146549.68
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่10551920.23
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น18722085.00
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่32955159.71
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่30633092.73
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร80492586.92
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว35237593.87
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว28348558.35
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง41945093.11
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง28834383.97
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า5714738.78
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน33538786.56
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน207207100.00
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน45447994.78
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย14650728.80
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง19320295.54
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง889790.72
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่28931890.88
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง32236787.74
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง47553089.62
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด20523387.98
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล21161.72
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล30832794.19
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง32433995.58
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง42844695.96
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี4747100.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี13517975.42
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี17318693.01
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ21622894.74
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง949994.95
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ1861.16
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด64472788.58
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า169169100.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า19720397.04
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า29530297.68
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา27129292.81
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น27427998.21
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน367367100.00
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง35937795.23
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง11411599.13
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า27327798.56
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง20825581.57
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง41432.80
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น3331110.61
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง141708.24
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง8812769.29
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง12810.36
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน11324745.75
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย36240190.27
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย23840059.50
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น8310777.57
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน9011478.95
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 718187.65
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง80683196.99
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู32933897.34
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน32633397.90
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง43544597.75
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก40958569.91
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง10826141.38
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว30133490.12
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล72981389.67
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย37743886.07
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง19526374.14
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู20020498.04
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง88594094.15
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี25461641.23
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง8910584.76
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง759578.95
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห12312796.85
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง18433954.28
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ58361195.42
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น26033078.79
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น25028687.41
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ41442697.18
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว18719098.42
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว1616100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว15616097.50
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ212977.07
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว394390.70
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้21422097.27
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้19621491.59
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง284284100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน21025582.35
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน24526692.11
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา30031395.85
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง38047180.68
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา22224789.88
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ27528596.49
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง14526255.34
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์14815297.37
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว15617589.14
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา35836598.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ103103100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน12413293.94
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ7625130.28
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว26745558.68
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม18244341.08
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข25929388.40
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ2616915.38
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ13617179.53
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์10210696.23
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด11912099.17
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง12516376.69
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา688381.93
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ3636100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14