- ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ผลปกติกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1,6051,75591.45
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ308933.71
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ48356086.25
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด54263485.49
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,3331,39595.56
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1,0001,08192.51
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม73680691.32
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ57067284.82
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41101758.82
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล31639879.40
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์36956365.54
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ78279398.61
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ56894260.30
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,1121,28586.54
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง63565297.39
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์27640468.32
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่566684.85
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่8916055.62
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง33940982.89
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง72485085.18
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา56968782.82
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,0771,17591.66
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ52461385.48
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ39947983.30
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ22827483.21
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ23727386.81
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย54568479.68
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย35846776.66
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย9710493.27
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2,9423,25090.52
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว25529785.86
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง29631394.57
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด434693.48
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ19420196.52
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ30238378.85
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา76888986.39
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ10212780.31
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก45064369.98
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก15315996.23
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร29533488.32
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร54655398.73
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน32136089.17
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน54264983.51
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก59969985.69
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร18721786.18
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8101,10573.30
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง34935498.59
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง46347797.06
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ87891595.96
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ758291.46
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย9661,14984.07
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ27669639.66
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ51455293.12
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง32840082.00
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง33737190.84
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง9613372.18
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง60665392.80
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 13116579.39
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,4411,82578.96
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง49563278.32
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ14015292.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,6611,77793.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ8721,09479.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง60071883.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน39242891.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน28736778.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ42846991.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์59764991.99
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ72284585.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่48564175.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน33268448.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง86694092.13
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง18421286.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง19831662.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ24231177.81
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,4121,77879.42
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง33359655.87
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก58672181.28
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล71594775.50
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ8951,06184.35
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง9541,03792.00
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า50457188.27
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง52370374.40
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋77786589.83
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย7010169.31
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง29740573.33
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง46750592.48
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,2471,55780.09
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล33137787.80
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก49764577.05
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน84797387.05
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา3560.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้90192697.30
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้67568997.97
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ58961296.24
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,6761,74695.99
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก35537295.43
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก65466798.05
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก29931295.83
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง76678997.08
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย70971399.44
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม93996797.10
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง59462694.89
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา9701,01795.38
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1,0471,66263.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว67970696.18
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว23424595.51
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์61060.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ30538878.61
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ17219588.21
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ15817590.29
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ32138284.03
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว62575283.11
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน45259675.84
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง84098785.11
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง24534970.20
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น50762980.60
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น35044379.01
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน56373077.12
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน55557496.69
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน7571,02274.07
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน48261178.89
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน34441882.30
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย68288477.15
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย93799694.08
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ65779382.85
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ50766776.01
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,2091,54078.51
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน46857581.39
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง324669.57
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง010.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย7711,01875.74
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว58572480.80
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว50859585.38
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,0601,08397.88
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง74689283.63
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง59967988.22
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน32445271.68
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน29239374.30
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง38047580.00
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง30634688.44
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย54369777.91
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม31637284.95
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ8310678.30
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ707790.91
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง20434359.48
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม44651786.27
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่78079897.74
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย38440694.58
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย48764076.09
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง66272791.06
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่48255487.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก41454076.67
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก44454381.77
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน48756486.35
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน18221684.26
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง61783473.98
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง19122086.82
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด46756183.24
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด31738083.42
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 8410480.77
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง48259181.56
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า70595174.13
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง74884488.63
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว59870584.82
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,1611,32287.82
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า46567968.48
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า47958182.44
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม35354564.77
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม32047866.95
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม34744977.28
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง9331,12782.79
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก54755598.56
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก56264687.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม73073998.78
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง45848095.42
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง32546170.50
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน8251,07077.10
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,0701,37377.93
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม55472476.52
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 50072568.97
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง7292,24032.54
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล66871992.91
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง73398674.34
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง52973272.27
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง47165571.91
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,0651,23486.30
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้8221,05178.21
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา83297385.51
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9751,11187.76
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา7911,80343.87
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง78995682.53
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,1651,24793.42
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,9482,02296.34
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร9321,01591.82
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,1921,31090.99
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา68676389.91
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง49958585.30
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง34535796.64
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,1252,16997.97
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก60768089.26
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก71199671.39
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,2131,36688.80
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น36442485.85
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,0521,27782.38
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่74885387.69
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,7342,01086.27
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว58192063.15
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว97098798.28
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง9021,01888.61
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง80788391.39
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า34438190.29
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน50086657.74
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน40451478.60
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,5631,62496.24
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย9801,12387.27
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง38644586.74
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง15323265.95
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่70685282.86
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง55658195.70
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง8931,09881.33
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด47251192.37
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล26027195.94
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล51756391.83
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง71676293.96
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง82985497.07
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี8911776.07
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี29834486.63
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี38741293.93
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ39945787.31
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง20721894.95
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ15221271.70
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,3831,45395.18
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า20328271.99
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า23236663.39
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า29956253.20
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา40356371.58
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น31343072.79
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน57269682.18
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง47067070.15
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง21824290.08
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า52853997.96
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง39144188.66
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง26034675.14
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น42747789.52
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง25733277.41
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง21725286.11
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง30552058.65
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน31040177.31
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย77883093.73
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย56376873.31
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น16119383.42
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน24632376.16
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 12014980.54
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,6411,87987.33
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู75081791.80
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน64275285.37
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7641,04772.97
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก9671,12286.19
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง50660383.91
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว76279296.21
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,6981,85891.39
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย70391476.91
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง52365380.09
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู46947498.95
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,1952,31294.94
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี81995086.21
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง17123672.46
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง20323586.38
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห31331998.12
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง64268394.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,1701,36086.03
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น72980490.67
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น53861687.34
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ8451,01683.17
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว37739096.67
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว202580.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว37840493.56
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ44266366.67
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว909396.77
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้36946978.68
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้37244583.60
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง45361473.78
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน51156390.76
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน48157783.36
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา68374891.31
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง71991778.41
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา37255267.39
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ51461483.71
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง51356990.16
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์26635375.35
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว36844882.14
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา72693977.32
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ23729281.16
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน11433633.93
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ36648974.85
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว69194573.12
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม65483578.32
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข45860176.21
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ28341767.87
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ31841975.89
อำเภอดอยหล่อ  99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ32639682.32
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์17921384.04
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด18124175.10
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง32235989.69
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา13720068.50
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ848994.38
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59