- ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ผลปกติกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก80387691.67
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3111028.18
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ15924864.11
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด65973889.30
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,1861,23795.88
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา72786184.44
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม59266688.89
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ52264081.56
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41265250.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล559160.44
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์25745955.99
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ38941294.42
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ12328143.77
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,3791,61385.49
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง55361290.36
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์19832061.88
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่789681.25
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่15825961.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง30137680.05
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง71679689.95
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา56368682.07
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,1261,17296.08
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ38858166.78
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ42848089.17
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ22027280.88
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ25326695.11
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย55765085.69
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย39142492.22
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย9510293.14
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2,7983,26885.62
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว24426691.73
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง22528080.36
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด374778.72
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ21122394.62
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ22631172.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา78686490.97
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ6211852.54
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก39462263.34
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก12115080.67
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร30633391.89
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร54454999.09
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน32634095.88
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน55260790.94
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก59662695.21
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร17020881.73
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,1091,39479.56
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง34635896.65
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง46347298.09
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ79387590.63
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ10618457.61
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,0711,19889.40
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ51578465.69
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ43954880.11
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง30239476.65
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง34638589.87
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง7612759.84
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง54957695.31
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 13115982.39
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,7041,90389.54
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง57962392.94
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ11113979.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,4001,53891.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ9161,14979.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง60166889.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน35740588.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน29536481.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ38144485.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์52261884.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ75282890.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่43761870.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน47266770.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง82789792.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง17920786.47
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง17229658.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ24928587.37
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,2511,54181.18
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง42156874.12
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก43268762.88
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล54286462.73
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ8821,00687.67
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง85988896.73
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า54461888.03
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง46667868.73
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋74083288.94
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย13818873.40
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง28437176.55
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง46449893.17
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,0811,43375.44
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล30037679.79
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก30456853.52
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน62592567.57
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้78984593.37
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้67269097.39
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ62564796.60
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,1991,51279.30
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก32633896.45
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก65066198.34
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก30230898.05
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง74980593.04
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย75877497.93
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม83789094.04
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง65975187.75
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา95999796.19
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว20562632.75
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว74679194.31
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว20922095.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์172277.27
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ27134179.47
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ14016286.42
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ12117469.54
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ36940192.02
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว48461678.57
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน44651786.27
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง85894690.70
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง26534377.26
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น40158169.02
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น24240759.46
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน48166172.77
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน47558880.78
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน69798570.76
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน42454078.52
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน31940678.57
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย59083370.83
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย8851,00588.06
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ72878193.21
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ48464674.92
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,2441,54780.41
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน42755676.80
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง334573.33
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง9691,23978.21
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย72575296.41
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว66673091.23
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว47757483.10
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,0941,10299.27
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง76185289.32
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง41560568.60
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน17327363.37
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน51557290.03
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง39644988.20
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง28432986.32
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย56264087.81
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม33938089.21
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ9610988.07
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ626496.88
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง15031148.23
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม44051285.94
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่68475890.24
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย31839281.12
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย45763771.74
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง62769989.70
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่45754783.55
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก46758579.83
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก44057077.19
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน48454289.30
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน21021398.59
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง62376881.12
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง16020578.05
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด44052284.29
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด27141265.78
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 719574.74
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง46756982.07
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า80990589.39
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง69287579.09
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว58869984.12
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,3231,48189.33
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า45361473.78
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า51255791.92
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม39154172.27
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม35548473.35
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม34744478.15
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง85499885.57
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก51253196.42
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก56662490.71
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม64173687.09
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง38539796.98
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง43346892.52
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน7671,01975.27
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,3321,60682.94
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม56768782.53
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 53270076.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง8711,97744.06
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล59468187.22
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง78695482.39
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง55972577.10
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง43464167.71
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,0101,16686.62
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้82297684.22
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา80693386.39
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9421,06888.20
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา8081,69147.78
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง83392090.54
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,1031,23089.67
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,9172,06392.92
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร85198486.48
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,0981,29085.12
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา63670390.47
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง55559293.75
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง32636190.30
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม92698993.63
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก57165587.18
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก8261,03080.19
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,1901,33289.34
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น33544974.61
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,0681,20588.63
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่69581185.70
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,9092,07691.96
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว61489668.53
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว82789192.82
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง83198284.62
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง72980890.22
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า30335884.64
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน62684274.35
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน42551083.33
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน9441,01193.37
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,0521,13692.61
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง38442590.35
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง13224154.77
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่66381181.75
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง52463782.26
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง8671,10178.75
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด40251178.67
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล24726393.92
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล54658493.49
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง69973595.10
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง78287089.89
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี9110685.85
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี25630284.77
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี38540196.01
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ40045488.11
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง20721098.57
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ18519793.91
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,3371,37996.95
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า18926072.69
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า26035373.65
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า26551451.56
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา31852960.11
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น34143678.21
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน56867484.27
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง43662669.65
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง14123759.49
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า47251891.12
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง38243987.02
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง23233569.25
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น44846396.76
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง20329269.52
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง21023091.30
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง49855589.73
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน29434684.97
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย13915887.97
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย56167782.87
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น17320086.50
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน25930684.64
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 12513791.24
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,4391,80379.81
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู70384583.20
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน64474087.03
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7681,01775.52
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก8941,07083.55
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง54056296.09
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว70976492.80
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,7041,74197.87
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย80690489.16
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง51164079.84
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู36047076.60
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,0982,26692.59
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,1751,35686.65
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง18322083.18
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง19021887.16
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห30231197.11
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง59565490.98
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,2501,26798.66
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75677897.17
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น53456594.51
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ85589595.53
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว37138696.11
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว242596.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว32839183.89
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ63464698.14
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว798889.77
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้35043181.21
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้35742983.22
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง50957288.99
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน50257088.07
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน39348081.88
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา52060885.53
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง78492085.22
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา39751676.94
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ47359479.63
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง54356795.77
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์26234875.29
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว29143067.67
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา70392476.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ23628782.23
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน18630161.79
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ41149682.86
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว68693173.68
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม62283074.94
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข43956377.98
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ33738986.63
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ29539874.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์17421082.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด15923368.24
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง24133571.94
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา15219478.35
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ768589.41
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04