- ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ผลปกติกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก82090091.11
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ16439741.31
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ17326266.03
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด65173388.81
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,1791,23695.39
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา77792484.09
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม58566188.50
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ52163981.53
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41121675.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล519354.84
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์11100.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ58460995.89
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ10122145.70
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,3351,56885.14
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง55060790.61
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์20235357.22
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่739081.11
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่17228460.56
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง29937380.16
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง71279289.90
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา56068481.87
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,1211,16696.14
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ38758166.61
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ42847889.54
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ21726980.67
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ25126495.08
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย55164685.29
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย38742092.14
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย9310192.08
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2,7683,24585.30
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว24426691.73
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง22327979.93
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด374778.72
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ21122394.62
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ22631172.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา78686490.97
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ6211852.54
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก38961862.94
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก11914979.87
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร30533291.87
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร54154798.90
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน32634095.88
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน55160790.77
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก59562695.05
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร17020881.73
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,1031,38879.47
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง33735196.01
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง46347397.89
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ76083491.13
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ10518257.69
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,0661,19888.98
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ51278265.47
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ43554479.96
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง30139476.40
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง32636389.81
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง6610861.11
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง54256895.42
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 13015882.28
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,6961,89989.31
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง64770791.51
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ10913878.99
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,3881,53190.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ9071,14079.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง62169389.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน35440288.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน29236180.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ37944185.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์51761584.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ74581990.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่43261270.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน46765970.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง82489392.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง17820686.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง17329558.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ24728387.28
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,2311,53680.14
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง41756274.20
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก42768662.24
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล53886362.34
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ87399987.39
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง84787996.36
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า54562087.90
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง46067368.35
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋73783388.48
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย13718872.87
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง28237076.22
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง45449092.65
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,0771,42975.37
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล29737479.41
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก30256953.08
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน61891967.25
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้76184689.95
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้65868995.50
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ60364194.07
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,1851,51078.48
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก31733494.91
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก64466397.13
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก29630497.37
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง73279492.19
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย74977297.02
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม82688493.44
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง65575386.99
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา9451,00094.50
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว20763632.55
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว73778693.77
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว20822094.55
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์202676.92
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ26934079.12
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ14016186.96
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ11917368.79
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ36840191.77
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว48461778.44
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน44551686.24
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง85294490.25
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง26334177.13
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น39857968.74
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น23940359.31
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน47965972.69
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน46857880.97
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน69297870.76
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน42253878.44
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน31640378.41
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย58883670.33
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย87599787.76
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ72277792.92
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ48164374.81
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,2361,53780.42
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน42555576.58
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง314372.09
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง9261,18877.95
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย71874696.25
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว65071590.91
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว47557582.61
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,0661,07898.89
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง75684789.26
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง41460568.43
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน17727763.90
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน51257089.82
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง39144488.06
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง28432886.59
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย55163187.32
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม33937989.45
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ9610988.07
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ626496.88
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง15231648.10
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม43550985.46
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่68075490.19
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย31538881.19
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย44662571.36
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง61869089.57
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่45254183.55
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก47159079.83
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก43856877.11
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน47753688.99
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน20320698.54
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง61976680.81
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง16120578.54
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด43151384.02
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด25538865.72
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 709474.47
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง46456681.98
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า79789788.85
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง69087578.86
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว58069583.45
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,3141,47589.08
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า44860474.17
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า50554991.99
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม38753871.93
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม35248372.88
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม33743777.12
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง84798985.64
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก51153196.23
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก55761790.28
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม63373286.48
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง37638996.66
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง42646392.01
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน7641,01675.20
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,3011,57882.45
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม56068282.11
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 52769475.94
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง8611,96743.77
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล59167987.04
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง78295182.23
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง55472076.94
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง43163867.55
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,0051,16386.41
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้81797383.97
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา79792785.98
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9371,06787.82
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา8011,68447.57
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง82591490.26
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,0901,22289.20
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,8792,03492.38
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร84398086.02
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,0831,29183.89
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา63470390.18
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง54958893.37
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง32335890.22
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1,2541,33194.21
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก56164786.71
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก8131,01779.94
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,1491,29588.73
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น32544373.36
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,0651,20488.46
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่69581485.38
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,8852,05791.64
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว61389268.72
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว82389192.37
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง79197181.46
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง72880690.32
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า29835384.42
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน61883174.37
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน41449883.13
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน9631,03992.69
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,0401,13291.87
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง37842090.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง13124054.58
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่65380281.42
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง52463782.26
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง8621,09578.72
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด39850778.50
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล24326093.46
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล54358293.30
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง69273294.54
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง78186989.87
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี8810286.27
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี25530184.72
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี37740094.25
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ39845188.25
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง20420898.08
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ18419793.40
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,3301,37896.52
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า19226472.73
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า25935273.58
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า26350851.77
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา31652859.85
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น35144878.35
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน57768484.36
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง43863069.52
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง14123560.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า46551191.00
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง39546285.50
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง23233569.25
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น44346096.30
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง20129169.07
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง20822990.83
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง49555389.51
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน29234484.88
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย23626489.39
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย55367382.17
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น17119886.36
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน25930684.64
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 12513791.24
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,4161,79179.06
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู69784182.88
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน63873586.80
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7521,00075.20
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก8971,07883.21
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง53755996.06
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว70175792.60
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,6871,73197.46
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย80089988.99
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง50463279.75
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู35546676.18
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1,9802,15791.79
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,1601,34386.37
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง18222082.73
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง18921986.30
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห30231197.11
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง59365390.81
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,2481,26698.58
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น75677897.17
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น53756894.54
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ84088594.92
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว37038596.10
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว242596.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว32738684.72
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ62263498.11
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว788888.64
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้34742980.89
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้34742481.84
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง50757288.64
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน49956887.85
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน39548281.95
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา51159985.31
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง77891684.93
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา39451376.80
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ47159279.56
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง53456195.19
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์26134775.22
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว28842667.61
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา69792075.76
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ23628782.23
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน16630155.15
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ40448982.62
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว66190573.04
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม62182974.91
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข43756078.04
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ33138486.20
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ29239673.74
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์17521382.16
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด15823268.10
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง23833371.47
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา15019278.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ768589.41
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-09-10T11:20:59