- ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ผลเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก368974.01
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ7437319.84
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ4625717.90
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด477376.38
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย191,2371.54
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา11592412.45
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม556598.35
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ8463913.15
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4131618.75
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล259227.17
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์010.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ106101.64
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ4621921.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1671,57010.64
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง506108.20
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์5134314.87
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่169017.78
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่6027721.66
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง6237416.58
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง627927.83
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา11268616.33
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ91,1690.77
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ17058129.26
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ394798.14
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ4127015.19
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ122664.51
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย6964810.65
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย234225.45
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย41023.92
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3423,24310.55
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว122664.51
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง4428015.71
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด74714.89
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ112234.93
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ7731124.76
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา698647.99
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ5611847.46
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก20862033.55
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2614917.45
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร253327.53
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร05480.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน143404.12
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน516078.40
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก196263.04
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร3120814.90
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา2281,39016.40
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง83542.26
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง44720.85
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ668727.57
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ7018338.25
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย841,1987.01
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ24778431.51
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ8154514.86
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง7739419.54
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง273817.09
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง3411330.09
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง185763.12
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 2315814.56
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1561,9038.20
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง256224.02
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2213915.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1111,5317.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2161,14718.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง506937.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน404059.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน6336117.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ5444112.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์9161514.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ508226.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่15461225.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน16866025.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง518935.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง2520612.14
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง11529538.98
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ3028310.60
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2531,53316.50
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง11956521.06
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก23968834.74
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล31086335.92
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ11699911.61
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง178771.94
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า526118.51
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง19267628.40
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋768319.15
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย4118821.81
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง6037016.22
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง264945.26
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2901,43220.25
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล5837615.43
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก16256828.52
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน24492326.44
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้128441.42
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้16900.14
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ36440.47
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง2521,51216.67
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก73342.10
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก26640.30
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก13070.33
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง357984.39
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย17730.13
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม338873.72
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง8275210.90
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา169981.60
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว36763158.16
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว277883.43
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว32201.36
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42714.81
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5734016.76
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ1716210.49
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ5017428.74
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ284016.98
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว11361718.31
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน6451612.40
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง749457.83
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง6634219.30
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น14757925.39
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น13640433.66
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน15666023.64
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน9958316.98
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน23997924.41
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน9853818.22
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน7740419.06
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20183624.04
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย10899910.81
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ337804.23
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ14064421.74
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า2571,54216.67
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน9955617.81
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง114325.58
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2031,18017.20
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย257483.34
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว467196.40
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว7857313.61
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ01,0790.00
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง818489.55
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง15960526.28
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน6527423.72
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน485738.38
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง434479.62
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง3632910.94
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย7263611.32
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม343808.95
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ91098.26
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1641.56
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง15031647.47
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม6551312.67
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่617578.06
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย6639116.88
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย16162825.64
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง586958.35
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่7354413.42
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก9259015.59
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก10556918.45
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน5553810.22
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน02110.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง12576616.32
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง4120520.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด7452114.20
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด11041226.70
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 229523.16
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง8856815.49
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า669007.33
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง15287517.37
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว9169613.07
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1381,4839.31
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า13560522.31
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า325525.80
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม13753825.46
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม11348423.35
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม7243716.48
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง12499412.47
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก95311.69
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก326225.14
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม727349.81
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง83922.04
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง304636.48
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2141,01721.04
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2351,59814.71
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม10368515.04
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 14469620.69
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,0511,96753.43
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล656809.56
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง13894914.54
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง14772220.36
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง17763927.70
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1331,16311.44
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้13197713.41
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา9793010.43
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1061,0689.93
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา8141,68548.31
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง649176.98
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง851,2246.94
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1092,0605.29
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร889838.95
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1561,28812.11
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา437046.11
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง295874.94
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง313598.64
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม221,0052.19
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก6865010.46
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1721,01816.90
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1181,3069.04
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น9344420.95
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1141,2059.46
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9881512.02
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1202,0615.82
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว22689725.20
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว488915.39
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง14897615.16
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง648077.93
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า4935813.69
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน18983622.61
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน6950013.80
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน441,0064.37
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย601,1355.29
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง284226.64
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง9824040.83
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่11780614.52
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง10463716.33
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1971,10017.91
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด9251018.04
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล42601.54
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล335835.66
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง257333.41
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง798699.09
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี101049.62
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี4130113.62
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี173994.26
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ364517.98
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง02090.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ121976.09
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด101,3790.73
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า6226123.75
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า8635224.43
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า22950845.08
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา18352834.66
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น7843318.01
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน9367513.78
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง16162625.72
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง8823637.29
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า385117.44
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง434399.79
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง9733528.96
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น104602.17
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง8229128.18
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง172297.42
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง525539.40
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน5134414.83
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย91605.62
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย9967314.71
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น2119810.61
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน3730612.09
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 121378.76
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง3061,79217.08
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู12584214.85
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน727369.78
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง2151,00321.44
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1381,07012.90
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง45630.71
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว387634.98
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล41,7400.23
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย859009.44
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง11963518.74
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู10046621.46
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1322,1586.12
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1511,34311.24
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3422115.38
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง2321910.50
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห83112.57
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง476537.20
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ61,2660.47
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น117801.41
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น175653.01
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ278913.03
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว93852.34
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว1254.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว4938612.69
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ16340.16
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว7887.95
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้7142916.55
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้6342514.82
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง495728.57
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน6256810.92
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน6448113.31
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา6359810.54
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง11491912.40
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา9851419.07
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ10859318.21
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง205633.55
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์7734722.19
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว10142923.54
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา19392020.98
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ3828713.24
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน12030639.22
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ8049016.33
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว22090524.31
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม19282923.16
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข11156119.79
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ4838412.50
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ8839822.11
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์3121214.62
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด7223231.03
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง8833426.35
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2919315.03
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ8859.41
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14