- ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยงสูง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรอง ผลเสี่ยงสูงกลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก08760.00
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ41103.64
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ72482.82
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด97381.22
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย31,2370.24
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา48610.46
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม06660.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ196402.97
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411521.92
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล4914.40
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์354597.63
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ44120.97
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ282819.96
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล31,6130.19
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง06120.00
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์43201.25
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0960.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่172596.56
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง83762.13
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง77960.88
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16860.15
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ141,1721.19
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ175812.93
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ54801.04
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ62722.21
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ12660.38
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย126501.85
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย44240.94
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11020.98
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง433,2681.32
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว42661.50
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง62802.14
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0470.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ02230.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ13110.32
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา28640.23
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ01180.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก16220.16
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก21501.33
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร13330.30
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร05490.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน03400.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน16070.16
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก46260.64
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร52082.40
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา361,3942.58
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง03580.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง34720.64
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ98751.03
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ41842.17
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย271,1982.25
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ127841.53
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ165482.92
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง93942.28
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง43851.04
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง91277.09
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง15760.17
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 41592.52
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว141,9030.74
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง96231.44
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ51393.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย121,5380.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ71,1490.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง106681.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน24050.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน33640.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ64441.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์06180.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ118281.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่196183.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน156672.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง58970.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง22070.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง42961.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ22850.70
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย121,5410.78
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง255684.40
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก66870.87
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล38640.35
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ21,0060.20
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง08880.00
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า146182.27
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง76781.03
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋138321.56
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย71883.72
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง213715.66
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง44980.80
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล491,4333.42
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล123763.19
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก9156816.02
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน349253.68
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้38450.36
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้06900.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ06470.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง151,5120.99
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก03380.00
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก06610.00
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก03080.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง98051.12
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย07740.00
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม28900.22
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง07510.00
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา09970.00
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว06260.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว17910.13
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว12200.45
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0220.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ93412.64
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ31621.85
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ01740.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ14010.25
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว166162.60
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน55170.97
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง59460.53
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง103432.92
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น325815.51
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น224075.41
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน226613.33
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน95881.53
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน439854.37
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน145402.59
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน84061.97
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย378334.44
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย71,0050.70
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ167812.05
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ176462.63
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า361,5472.33
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน155562.70
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง0450.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง341,2392.74
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย07520.00
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว67300.82
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว125742.09
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ11,1020.09
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง68520.70
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง286054.63
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน3427312.45
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน35720.52
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง64491.34
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง53291.52
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย46400.62
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม03800.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ21091.83
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0640.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง83112.57
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม05120.00
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่107581.32
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย23920.51
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย136372.04
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง86991.14
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่55470.91
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก225853.76
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก155702.63
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน15420.18
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน02130.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง127681.56
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง22050.98
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด45220.77
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด274126.55
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 1951.05
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง105691.76
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า79050.77
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง158751.71
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว116991.57
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง81,4810.54
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า106141.63
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า15570.18
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม95411.66
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม84841.65
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม74441.58
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง79980.70
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก05310.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก56240.80
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม27360.27
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง03970.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง14680.21
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน191,0191.86
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง141,6060.87
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม106871.46
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 137001.86
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง241,9771.21
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล136811.91
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง199541.99
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง147251.93
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง246413.74
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง81,1660.69
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้129761.23
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา169331.71
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย171,0681.59
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา231,6911.36
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง159201.63
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง111,2300.89
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย52,0630.24
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร119841.12
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง131,2901.01
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา97031.28
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง25920.34
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง13610.28
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม49890.40
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก76551.07
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก181,0301.75
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่91,3320.68
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น114492.45
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่111,2050.91
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่58110.62
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร142,0760.67
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว388964.24
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว08910.00
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง89820.81
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง98081.11
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า53581.40
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน128421.43
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน75101.37
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน11,0110.10
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย81,1360.70
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง64251.41
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง72412.90
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่48110.49
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง66370.94
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง181,1011.63
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด55110.98
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล02630.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล05840.00
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง07350.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง08700.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี21061.89
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี23020.66
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี14010.25
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ44540.88
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง02100.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ01970.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด71,3790.51
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า52601.92
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า33530.85
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า95141.75
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา225294.16
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น94362.06
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน36740.45
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง146262.24
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง32371.27
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า15180.19
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง134392.96
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง53351.49
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น04630.00
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง42921.37
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง12300.43
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง45550.72
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน13460.29
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย21581.27
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย96771.33
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น52002.50
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน83062.61
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01370.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง291,8031.61
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู88450.95
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน67400.81
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง151,0171.47
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก221,0702.06
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง05620.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว87641.05
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล51,7410.29
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย109041.11
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง36400.47
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู64701.28
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง122,2660.53
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี71,3560.52
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง02200.00
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง12180.46
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห03110.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง56540.76
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ11,2670.08
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น07780.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น45650.71
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ08950.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว23860.52
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว0250.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว73911.79
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ06460.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว0880.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้64311.39
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้44290.93
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง45720.70
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน35700.53
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน204804.17
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา46080.66
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง129201.30
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา105161.94
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ75941.18
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง25670.35
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์63481.72
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว304306.98
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา199242.06
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ112873.83
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน113013.65
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ34960.60
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว79310.75
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม88300.96
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข75631.24
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ03890.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ123983.02
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์22100.95
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด22330.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง43351.19
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา121946.19
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ1851.18
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04