ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก7371,50548.97
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3302,20614.96
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2451,39717.54
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด56058495.89
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย9341,15381.01
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา69975193.08
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม49971669.69
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ32137884.92
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411515100.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล11946625.54
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์11100.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ40954674.91
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ22893224.46
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,3571,58785.51
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง50252096.54
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์3972,64615.00
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่474897.92
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2492,30710.79
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง27531188.42
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง60166889.97
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา42945594.29
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ73275397.21
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ38640196.26
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ32332499.69
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ18318996.83
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ24626293.89
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย42543697.48
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย27929395.22
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย888998.88
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2,0912,14997.30
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว17519490.21
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง22624791.50
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด444695.65
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ21422196.83
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ20023585.11
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา55457197.02
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ8888100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก56857099.65
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก9494100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร27928597.89
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร35936997.29
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน31231499.36
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน50652995.65
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก46647997.29
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร15115597.42
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา9541,03292.44
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง276276100.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง39539699.75
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ59460797.86
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ13314194.33
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย69972097.08
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ49850498.81
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ29629799.66
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง26526898.88
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง28030093.33
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง565798.25
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง42044295.02
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 12212498.39
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,1691,25093.52
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง43346393.52
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ869293.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,1241,24390.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ79781597.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง47047199.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน26227395.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน26727397.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ30332294.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์41142496.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ61061898.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่40441697.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน42444395.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง64566297.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง14916192.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง20020995.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ19621093.33
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย89896193.44
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง34936396.14
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก37538796.90
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล54360789.46
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ64264799.23
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง63871189.73
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า39439799.24
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง49650398.61
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋50952197.70
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย12913396.99
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง24124996.79
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง339339100.00
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล84889994.33
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล22122697.79
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก38543887.90
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน47748797.95
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้79383195.43
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้45946498.92
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ46646899.57
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง91292398.81
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก24325296.43
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก45645999.35
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก19120294.55
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง55055898.57
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย45949093.67
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม61770587.52
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง62466693.69
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา69575192.54
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว5191,68630.78
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว53255196.55
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว13613997.84
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์152268.18
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ19023182.25
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ10913282.58
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ858896.59
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ22522898.68
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว48050694.86
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน30435785.15
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง57260095.33
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง28230692.16
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น36838795.09
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น27627899.28
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน45145499.34
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน34134698.55
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน61162897.29
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน31734990.83
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน24224499.18
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย48250296.02
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย61963996.87
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ57757999.65
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ40741697.84
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า81185195.30
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน35238391.91
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง394097.50
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง9171,10582.99
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย49854192.05
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว40942396.69
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว36336998.37
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ62763998.12
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง46948995.91
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง38044285.97
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน14314896.62
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน33735395.47
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง31932199.38
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง21521699.54
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย34736595.07
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม26628393.99
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ585998.31
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ475192.16
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง16816999.41
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม28228399.65
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่411411100.00
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย220220100.00
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย366366100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง38538799.48
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่27828796.86
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก32633298.19
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก32033595.52
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน29529699.66
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน116116100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง42943199.54
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง12212498.39
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด33834996.85
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด28428699.30
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 6262100.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง29430098.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า50351697.48
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง53354298.34
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว36136798.37
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง98799599.20
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า38142390.07
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า37639395.67
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม33333699.11
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม28028199.64
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม27929195.88
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง60467489.61
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก35638891.75
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก37838199.21
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม43343799.08
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง26927797.11
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง30530699.67
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน63565197.54
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,1031,15795.33
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม35837894.71
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 42242798.83
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,2611,34993.48
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล39542393.38
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง58962095.00
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง40941698.32
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง41544992.43
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง74379293.81
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้539539100.00
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา64868195.15
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย63267893.22
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,0781,10397.73
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง53659390.39
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง75077896.40
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,4511,53594.53
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร68373692.80
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง87991096.59
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา50451697.67
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง36740391.07
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง20621595.81
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม7721,55549.65
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก37739595.44
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก55260890.79
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่80887192.77
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น24728088.21
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่81286394.09
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่49753493.07
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,3231,38595.52
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว52954197.78
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว58561295.59
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง53254098.52
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง54658593.33
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า20822891.23
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน51455792.28
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน33733999.41
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน73078992.52
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย76379396.22
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง27729095.52
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง14515196.03
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่51856092.50
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง36538894.07
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง66971493.70
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด34635098.86
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล18620690.29
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล42444495.50
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง48348699.38
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง58359697.82
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี848598.82
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี25626596.60
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี30230499.34
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ37038895.36
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง17417997.21
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ12112497.58
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด9301,04089.42
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า20721397.18
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า25625899.22
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า36537697.07
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา37337798.94
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น26027295.59
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน45748095.21
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง40541098.78
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง184184100.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า30631198.39
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง28432288.20
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง29831096.13
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น28437376.14
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง17620486.27
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง16220877.88
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง52857192.47
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน31953259.96
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย15373420.84
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย58465689.02
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น19020592.68
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน27930292.38
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 13514791.84
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,2121,23398.30
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู50956490.25
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน45646697.85
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง67169396.83
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก69474792.90
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง40241297.57
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว49850698.42
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,1961,22397.79
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย64265897.57
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง39142492.22
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู29530397.36
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1,4711,58093.10
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี79684294.54
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง12012695.24
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง13713899.28
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห15715899.37
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง34736595.07
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ77279996.62
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น44745897.60
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น36138394.26
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ61568190.31
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว22422699.12
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว1212100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว24725098.80
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ37439494.92
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว546090.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้28429895.30
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้29530696.41
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง31432397.21
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน43645595.82
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน31635589.01
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา42046290.91
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง51753596.64
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา33836592.60
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ36337297.58
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง38138299.74
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์19019796.45
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว28330792.18
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา61562798.09
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ220220100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน18319593.85
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ32033794.96
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว54557195.45
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม48751394.93
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข34937094.32
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ20921298.58
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ24225296.03
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์149149100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด163163100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง24125395.26
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา13814197.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ5959100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-08-01T15:45:14