ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก151,5990.94
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ242,4011.00
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ351,5322.28
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด13252924.95
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย591,2274.81
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา148401.67
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม11578314.69
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ104222.37
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 410190.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล222688.21
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์020.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ175912.88
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ151,0401.44
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1551,5559.97
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง13259522.18
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์1512,9025.20
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1342.94
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่162,4470.65
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง33270.92
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง13271518.46
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา264805.42
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ8175610.71
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ4542510.59
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ10733831.66
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ32111.42
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ202837.07
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย33346471.77
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย12631639.87
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย7947.45
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3932,25917.40
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว9521643.98
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง52811.78
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด0470.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ152436.17
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ3725814.34
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา436037.13
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ549855.10
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก37658164.72
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก9810395.15
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร23000.67
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร17836249.17
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน193315.74
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน9354117.19
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก13851926.59
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร21571.27
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา2491,09122.82
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง182836.36
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7842018.57
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ66120.98
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ41372.92
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย136871.89
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ154833.11
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ53011.66
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง32831.06
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง72842.46
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง117115.49
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง104302.33
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 111258.80
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1251,17510.64
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง30744968.37
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ1951.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย141,3381.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ10481212.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง405197.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน82922.74
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน4527816.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ19533658.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์54531.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ7566911.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่314417.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน474739.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง497236.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง6917040.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2323010.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ5222523.11
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2701,08124.98
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง18738648.45
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก8539921.30
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล106401.56
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ64468993.47
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง10475813.72
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า12240630.05
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง35240.57
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋45550.72
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย61434.20
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง3627613.04
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง163644.40
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล11595212.08
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล22410.83
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก13547428.48
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน10651220.70
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้17072123.58
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้124342.76
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ154393.42
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง9896710.13
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก25927494.53
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก6848514.02
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก10421448.60
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง415647.27
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7750715.19
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม29272840.11
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง22471431.37
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา9973713.43
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว451,8052.49
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว6458610.92
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว91545.84
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0170.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ62432.47
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ31462.05
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ6966.25
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ02330.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว245404.44
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน13850.26
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง56180.81
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง13190.31
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น34210.71
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น12630641.18
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน16047433.76
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน53441.45
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน126871.75
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน34335696.35
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน12527445.62
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9752518.48
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย76801.03
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ9558816.16
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ8245118.18
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า47698448.37
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน74171.68
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง123831.58
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง010.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย136382.04
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว12345427.09
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว93732.41
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ146852.04
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง55340.94
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง44600.87
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน10632133.02
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน10424642.28
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง223396.49
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง22290.87
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย7138018.68
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม13250.31
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1631.59
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1671.49
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง2418512.97
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม102913.44
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่15243734.78
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย5624023.33
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9737825.66
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง14842235.07
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่53081.62
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก19535654.78
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก273557.61
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน263218.10
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน01260.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง7545816.38
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง12713296.21
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด33837290.86
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด7828127.76
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 326747.76
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง13310.30
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า17455931.13
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง55720.87
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว343828.90
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2721,01926.69
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า194264.46
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า204074.91
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม33335294.60
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม22128976.47
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม15330550.16
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง38470954.16
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก25741162.53
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก7142316.78
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม8543419.59
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง28629796.30
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง93232.79
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน6965910.47
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3321,15528.74
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม26140264.93
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 29145963.40
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,4181,44798.00
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล13746229.65
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง76271.12
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง27142963.17
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง17647537.05
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง358654.05
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้485978.04
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา87371.09
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย24174032.57
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2751,21922.56
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง196512.92
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง10480912.86
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย3591,55723.06
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร17478022.31
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง869539.02
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา6956012.32
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง94342.07
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง18821886.24
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1011,6656.07
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก15141936.04
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก15764124.49
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่24591226.86
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น10029933.44
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่88694493.86
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่265744.53
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1041,4267.29
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว165602.86
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว9566614.26
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง24156242.88
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง8664313.37
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า122474.86
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน115911.86
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน33480.86
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน8901,29568.73
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย40586546.82
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง25730384.82
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง01580.00
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่135892.21
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง114042.72
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง11476314.94
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด15736243.37
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล22130.94
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล13244629.60
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง14151227.54
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง156432.33
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี3913.30
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี22720.74
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี53161.58
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ53681.36
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง31841.63
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ41342.99
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด4711,07443.85
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7721236.32
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า82742.92
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า4440110.97
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา153863.89
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น82782.88
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน7649615.32
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง26043559.77
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9218749.20
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า30132193.77
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง13040.33
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง33320.90
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น8438621.76
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง72153.26
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง72123.30
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง25960.34
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน345586.09
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย28074237.74
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย96681.35
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น3820118.91
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน394828.09
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01490.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง421,3333.15
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู96101.48
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน29951657.95
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง26674335.80
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก587837.41
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง6344014.32
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว33155259.96
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล181,3441.34
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย28069040.58
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง16045335.32
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู5931118.97
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1,6811,71797.90
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี9790710.69
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3713727.01
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง11370.73
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห61583.80
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง23820.52
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ748598.61
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น11847924.63
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น25743159.63
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ61572884.48
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว5324221.90
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว31520.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว10525541.18
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ4643610.55
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว96314.29
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้12131738.17
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้33080.97
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง31234690.17
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน9948520.41
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน253856.49
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา174593.70
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง115661.94
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา36737797.35
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ33980.75
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง43921.02
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์02110.00
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว13240.31
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา8365312.71
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ02270.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6420331.53
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ26733280.42
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว26658145.78
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม45053484.27
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข23340757.25
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ15222667.26
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ12627146.49
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์13914496.53
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด8717150.88
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง11526743.07
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา7514053.57
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ626595.38
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21