- ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยงสูง
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรอง ผลเสี่ยงสูงกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก147091.97
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ101875.35
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2923612.29
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด5755910.20
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย199332.04
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา176892.47
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม105012.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ8132025.31
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4174814.58
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล2111717.95
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์6856512.04
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ123823.14
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ2524210.33
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล571,4104.04
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง75041.39
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์333669.02
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่54710.64
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่5023221.55
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง7827828.06
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง566049.27
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา54291.17
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ27320.27
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ323868.29
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ233237.12
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ171859.19
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ112464.47
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย8942620.89
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย2928110.32
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย98810.23
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง962,1034.56
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว111766.25
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง3222913.97
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด2444.55
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ92144.21
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ02010.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา375546.68
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ0880.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก285694.92
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก5935.38
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร02800.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร03610.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน53121.60
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน55070.99
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก144673.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร151519.93
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา20496021.25
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง12780.36
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง03940.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ135962.18
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ71345.22
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย196962.73
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ84991.60
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ133004.33
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง6326623.68
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง82822.84
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง186229.03
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง94202.14
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 101238.13
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1441,17112.30
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง64331.39
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ258629.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย391,1293.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ577987.14
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง224614.77
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน222628.40
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน42661.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ203056.56
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์14140.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ136132.12
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่184024.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน8342819.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง156502.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง2015013.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง162008.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ41952.05
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย629036.87
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง5335115.10
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก4437511.73
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล95411.66
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ06430.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง16470.15
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า7539518.99
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง5349710.66
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋12650824.80
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย3312925.58
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง2924112.03
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง103442.91
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล11384713.34
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล5222023.64
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก6538616.84
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน274795.64
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้37940.38
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้04610.00
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ04680.00
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง19110.11
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก232429.50
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก04520.00
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก01900.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง6255511.17
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย244595.23
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม496197.92
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง16270.16
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา76951.01
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว05080.00
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว85341.50
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว31362.21
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1119.09
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ3219116.75
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ2010918.35
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ98510.59
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ3122513.78
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว414798.56
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน6430421.05
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง8457114.71
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง3328211.70
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น9536825.82
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น7027625.36
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน10545123.28
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน6934220.18
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน16661526.99
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน6031818.87
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน4324417.62
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย17048235.27
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย11362518.08
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ7058012.07
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ9140722.36
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า13581216.63
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน3635410.17
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง93923.08
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง20997221.50
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย165003.20
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว6041414.49
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว8036322.04
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ36360.47
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง8946819.02
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง333838.62
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน1714311.89
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน213356.27
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง4932115.26
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง2321510.70
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย343469.83
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม42661.50
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1581.72
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0470.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง3916923.08
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม172836.01
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่6241115.09
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย3222014.55
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย7736621.04
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง63851.56
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่3628012.86
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4032512.31
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก6732020.94
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน6329721.21
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน71175.98
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง6843015.81
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1412211.48
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด5334015.59
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด4528615.73
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 76211.29
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง4429414.97
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5150610.08
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง15320.19
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว123643.30
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง10898610.95
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า53821.31
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า273777.16
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม5333315.92
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม42801.43
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม3428511.93
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง566079.23
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก03570.00
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก43771.06
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม54341.15
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง02730.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง303099.71
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน15463924.10
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1221,12310.86
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม153584.19
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 7042416.51
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง11,2650.08
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล193954.81
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง225893.74
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง8741021.22
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง6841516.39
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง137451.74
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้10153818.77
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา10665016.31
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย06320.00
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา991,0809.17
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง165392.97
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง427555.56
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย121,4520.83
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร226843.22
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง38790.34
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา155042.98
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง4436911.92
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง52072.42
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม67650.78
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก233816.04
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก285585.02
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่378294.46
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น102504.00
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่398134.80
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่294935.88
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร801,3355.99
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว5653210.53
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว35860.51
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง475358.79
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง115492.00
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า02090.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน305145.84
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน263417.62
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน297383.93
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย127631.57
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง102783.60
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง2214515.17
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่495209.42
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง73691.90
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง616369.59
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด43481.15
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล01860.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล304237.09
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง14860.21
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง45840.68
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี1851.18
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี32561.17
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี13040.33
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ103712.70
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง01760.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ31212.48
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด209322.15
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า172058.29
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า102573.89
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า43651.10
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา5837315.55
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น3626013.85
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน7045715.32
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง7740419.06
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง4018421.74
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า5431117.36
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง3628512.63
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง212997.02
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น02820.00
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง3917722.03
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง121627.41
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง315315.84
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน233217.17
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย2914719.73
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย485858.21
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น2519013.16
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน3927913.98
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 01350.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง761,2186.24
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู275115.28
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน34580.66
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง8767912.81
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก616978.75
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง44030.99
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว234984.62
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล01,1920.00
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย516447.92
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง73941.78
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู112893.81
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง791,5545.08
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี258043.11
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง21191.68
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง01370.00
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห01570.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง303478.65
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ17740.13
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น144453.15
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น263607.22
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ16160.16
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว22240.89
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว31225.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว3025111.95
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ33840.78
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว0550.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้192876.62
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้242958.14
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง4731414.97
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน244385.48
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน6032118.69
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา334217.84
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง7451514.37
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา4533613.39
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ353659.59
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง3938210.21
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์3119316.06
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว10828438.03
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา13561721.88
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ5722025.91
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน5118427.72
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ6632320.43
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว9455516.94
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม7448615.23
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข5535115.67
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ3321315.49
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ4524118.67
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์2214415.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด81644.88
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง132425.37
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2413917.27
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ4596.78
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04