- ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิตสูง ผลเป็นผู้ป่วย
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรอง ผลเป็นผู้ป่วยรายใหม่กลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันที่ได้รับการคัดกรองร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก581,2514.64
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ13916882.74
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ5840514.32
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด324067.88
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย441,0794.08
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา287633.67
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม455857.69
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ283418.21
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4121118.18
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล2322410.27
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1915012.67
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ245224.60
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ7170710.04
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล739347.82
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง475708.25
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์15040037.50
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่83821.05
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่8012464.52
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง133054.26
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง336644.97
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา374298.62
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ417045.82
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ4539611.36
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ233177.26
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ142007.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ112594.25
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย234355.29
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย173095.50
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย99010.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1152,1065.46
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว132036.40
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง112654.15
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด1442.27
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ62272.64
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ232409.58
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา255374.66
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ2972.06
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก325695.62
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก4994.04
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร42921.37
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร143633.86
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน63251.85
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน85371.49
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก175173.29
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร81475.44
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา547717.00
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง92673.37
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง143983.52
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ255894.24
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ2474.26
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย315935.23
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ254046.19
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ162925.48
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง252669.40
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง222548.66
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2663.03
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง293987.29
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 41223.28
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1051,03810.12
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง184214.28
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ1951.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย641,2525.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ287413.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง264925.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน92753.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน102603.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ173205.31
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์194374.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ306274.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่184134.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน274426.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง166802.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง91545.84
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง112175.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ82073.86
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย581,0685.43
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง213595.85
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก173804.47
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล366345.68
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ246843.51
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง257003.57
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า143823.66
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง185103.53
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋245204.62
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย76810.29
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง132684.85
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง163584.47
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล618876.88
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล132195.94
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก324517.10
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน235024.58
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา030.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้336515.07
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้144033.47
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ264066.40
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง671,0256.54
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก202737.33
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก254395.69
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก72043.43
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง205403.70
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย224534.86
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม406556.11
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง364867.41
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา426586.38
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1081,2138.90
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว335645.85
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว91515.96
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์040.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ142385.88
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ81326.06
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ3883.41
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ112244.91
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว165003.20
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน193625.25
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง235843.94
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง202697.43
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น4239210.71
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น223047.24
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน294486.47
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน203066.54
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน376385.80
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน163454.64
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน142675.24
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย334966.65
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย456576.85
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ345695.98
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ404199.55
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า808809.09
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน153923.83
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง1402.50
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง11100.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย276184.37
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว254086.13
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว313588.66
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ536348.36
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง205063.95
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง184214.28
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน2923312.45
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน112165.09
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง203316.04
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง212189.63
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย313588.66
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม142525.56
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ3565.36
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ2563.57
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง121826.59
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม172786.12
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่124302.79
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย72303.04
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย213745.61
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง224075.41
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่172915.84
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก143274.28
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก293079.45
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน193126.09
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน91227.38
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง224414.99
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1512611.90
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด253517.12
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด202817.12
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 5677.46
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง143044.61
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า365396.68
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง305145.84
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว253746.68
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง558236.68
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า324147.73
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า4239010.77
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม223366.55
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม102793.58
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม142805.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง286644.22
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก253826.54
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก134083.19
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม164133.87
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง172855.96
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง173175.36
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน436486.64
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง689037.53
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม143603.89
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 244485.36
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง581,3874.18
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล134213.09
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง345775.89
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง243846.25
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง114222.61
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง317574.10
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้255774.33
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา326794.71
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย376675.55
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา541,1354.76
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง6563110.30
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง457575.94
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย421,4192.96
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร327174.46
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง428434.98
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา405157.77
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง143853.64
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง72083.37
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม611,4154.31
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก263986.53
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก305435.52
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่488505.65
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น122794.30
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่448555.15
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่225434.05
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร481,3683.51
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว285235.35
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว235923.89
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง305425.54
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง346135.55
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า72173.23
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน315305.85
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน173325.12
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน591,1535.12
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย557217.63
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง42931.37
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง1814712.24
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่355356.54
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง303987.54
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง456886.54
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด153374.45
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล71883.72
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล164173.84
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง144962.82
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง195713.33
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี6896.74
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี142575.45
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี113003.67
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ143593.90
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง71763.98
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ61384.35
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด809678.27
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า172028.42
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า172646.44
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า213905.38
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา203695.42
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น182636.84
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน254755.26
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง284296.53
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง141867.53
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า313249.57
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง132704.81
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง142954.75
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น232947.82
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง141987.07
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง71823.85
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง84711.70
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน123733.22
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย307044.26
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย246443.73
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น51752.86
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน62902.07
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 21471.36
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง641,2585.09
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู355326.58
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน414948.30
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง426786.19
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก457036.40
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง353859.09
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว365216.91
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล751,2565.97
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย436176.97
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง214175.04
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู93003.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1041,7116.08
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี315745.40
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง31302.31
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง11320.76
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห31551.94
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง173604.72
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ478265.69
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น334687.05
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น264116.33
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ426776.20
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว162336.87
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว21414.29
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว132465.28
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ244095.87
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว2653.08
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้102923.42
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้142974.71
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง113343.29
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน214244.95
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน223715.93
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา184344.15
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง245054.75
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา5436414.84
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ143743.74
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง103832.61
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์91894.76
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว102963.38
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา366195.82
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ182248.04
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน131986.57
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ103013.32
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว445637.82
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม264935.27
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข223835.74
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ82243.57
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ62522.38
อำเภอดอยหล่อ  99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ112374.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์41392.88
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด11690.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง62632.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา51403.57
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ3654.62
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59