รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ดอยสะเก็ด

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย5,334 3,910 73.301,424 26.704,241 79.513,558 91.001,956 54.971,523 42.8079 2.22683 47.96303 44.36196 28.7085 12.4554 7.9145 6.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3,306 2,314 69.99992 30.012,766 83.672,224 96.11376 16.911,721 77.38127 5.71542 54.64246 45.39181 33.3966 12.1832 5.9017 3.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง1,959 1,378 70.34581 29.661,732 88.411,322 95.94664 50.23610 46.1448 3.63410 70.57224 54.63108 26.3434 8.2925 6.1019 4.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน1,140 705 61.84435 38.16969 85.00673 95.46235 34.92385 57.2153 7.88296 68.05161 54.3970 23.6535 11.8216 5.4114 4.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน1,056 731 69.22325 30.78930 88.07722 98.77420 58.17293 40.589 1.25208 64.0094 45.1954 25.9622 10.5820 9.6218 8.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ1,441 982 68.15459 31.851,232 85.50949 96.64458 48.26455 47.9536 3.79283 61.66131 46.2970 24.7324 8.4824 8.4834 12.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1,902 1,306 68.66596 31.341,694 89.061,268 97.09988 77.92273 21.537 0.55426 71.48262 61.5084 19.7234 7.9829 6.8117 3.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ2,991 2,285 76.40706 23.602,665 89.102,265 99.121,977 87.28233 10.2955 2.43400 56.66141 35.25131 32.7561 15.2536 9.0031 7.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่1,940 1,237 63.76703 36.241,591 82.011,165 94.18861 73.91244 20.9460 5.15426 60.60189 44.37134 31.4656 13.1532 7.5115 3.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน1,969 1,287 65.36682 34.641,651 83.851,270 98.68715 56.30372 29.29183 14.41381 55.87171 44.88113 29.6656 14.7021 5.5120 5.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง3,003 2,181 72.63822 27.372,603 86.682,135 97.891,849 86.60249 11.6637 1.73468 56.93266 56.84111 23.7241 8.7623 4.9127 5.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง749 570 76.10179 23.90610 81.44519 91.05204 39.31271 52.2244 8.4891 50.8432 35.1632 35.169 9.899 9.899 9.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง867 601 69.32266 30.68775 89.39589 98.00164 27.84371 62.9954 9.17186 69.9299 53.2349 26.3421 11.298 4.309 4.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ871 603 69.23268 30.77671 77.04556 92.21295 53.06249 44.7812 2.16115 42.9143 37.3934 29.5720 17.3913 11.305 4.35
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย4,615 2,740 59.371,875 40.633,650 79.092,381 86.90838 35.201,390 58.38153 6.431,269 67.68603 47.52390 30.73129 10.1771 5.5976 5.99
 33,14322,830 10,313 27,780 21,596 12,000 8,639 957 6,184 2,965 1,757 693 413 356 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45