รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่แตง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง1,811 1,065 58.81746 41.191,496 82.611,011 94.93214 21.17633 62.61164 16.22485 65.01213 43.92122 25.1567 13.8175 15.468 1.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก1,896 1,156 60.97740 39.031,542 81.331,063 91.96173 16.27790 74.32100 9.41479 64.73215 44.89116 24.2273 15.2469 14.416 1.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล2,314 1,369 59.16945 40.841,492 64.48897 65.5244 4.91841 93.7612 1.34595 62.96290 48.74132 22.1886 14.4577 12.9410 1.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ3,154 2,138 67.791,016 32.212,764 87.632,040 95.42457 22.401,568 76.8615 0.74724 71.26366 50.55154 21.27100 13.8195 13.129 1.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3,542 2,492 70.361,050 29.642,639 74.511,919 77.011,248 65.03668 34.813 0.16720 68.57315 43.75175 24.3198 13.61114 15.8318 2.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,976 1,306 66.09670 33.911,725 87.301,215 93.03506 41.65490 40.33219 18.02510 76.12270 52.94102 20.0063 12.3568 13.337 1.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง1,724 1,205 69.90519 30.101,308 75.871,022 84.81282 27.59605 59.20135 13.21286 55.1184 29.3781 28.3241 14.3475 26.225 1.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋2,453 1,696 69.14757 30.861,730 70.531,313 77.42305 23.23702 53.47306 23.31417 55.09149 35.73119 28.5464 15.3580 19.185 1.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย610 445 72.95165 27.05446 73.11335 75.2851 15.22194 57.9190 26.87111 67.2742 37.8430 27.0319 17.1217 15.323 2.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1,443 1,046 72.49397 27.511,296 89.811,020 97.51597 58.53317 31.08106 10.39276 69.52115 41.6772 26.0938 13.7746 16.675 1.81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง1,786 1,327 74.30459 25.70821 45.97533 40.17373 69.98127 23.8333 6.19288 62.75143 49.6559 20.4937 12.8543 14.936 2.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล4,037 2,346 58.111,691 41.892,777 68.791,589 67.73375 23.60964 60.67250 15.731,188 70.25541 45.54311 26.18146 12.29173 14.5617 1.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล1,258 794 63.12464 36.88958 76.15591 74.43187 31.64279 47.21125 21.15367 79.09154 41.9696 26.1665 17.7151 13.901 0.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก1,963 1,339 68.21624 31.791,638 83.441,273 95.07348 27.34716 56.25209 16.42365 58.49119 32.60102 27.9566 18.0868 18.6310 2.74
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2,483 1,336 53.811,147 46.192,239 90.171,268 94.91386 30.44744 58.68138 10.88971 84.66500 51.49212 21.83101 10.40114 11.7444 4.53
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา22 19 86.363 13.645 22.733 15.790 0.003 100.000 0.002 66.670 0.002 100.000 0.000 0.000 0.00
 32,47221,079 11,393 24,876 17,092 5,546 9,641 1,905 7,784 3,516 1,885 1,064 1,165 154 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45