รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่อาย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย2,287 1,519 66.42768 33.581,991 87.061,435 94.47941 65.57449 31.2945 3.14556 72.40255 45.86122 21.9459 10.6174 13.3146 8.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว2,005 1,209 60.30796 39.701,247 62.19585 48.39129 22.05285 48.72171 29.23662 83.17278 41.99170 25.6877 11.6387 13.1450 7.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว1,787 1,125 62.95662 37.051,638 91.661,085 96.44580 53.46284 26.18221 20.37553 83.53305 55.1591 16.4659 10.6763 11.3935 6.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ3,007 1,832 60.921,175 39.082,751 91.491,768 96.511,686 95.3679 4.473 0.17983 83.66470 47.81255 25.94110 11.1997 9.8751 5.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง2,679 1,723 64.32956 35.682,519 94.031,722 99.941,100 63.88360 20.91262 15.21797 83.37455 57.09147 18.4485 10.6670 8.7840 5.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง2,296 1,579 68.77717 31.231,944 84.671,488 94.24163 10.951,202 80.78123 8.27456 63.60204 44.7492 20.1854 11.8468 14.9138 8.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน882 428 48.53454 51.47663 75.17419 97.9038 9.07309 73.7572 17.18244 53.7494 38.5251 20.9026 10.6643 17.6230 12.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน2,383 1,679 70.46704 29.54835 35.04266 15.8479 29.70136 51.1351 19.17569 80.82252 44.29143 25.1382 14.4165 11.4227 4.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง1,609 1,208 75.08401 24.92970 60.29638 52.81160 25.08328 51.41150 23.51332 82.79175 52.7168 20.4826 7.8351 15.3612 3.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง1,156 768 66.44388 33.561,044 90.31710 92.45435 61.27200 28.1775 10.56334 86.08161 48.2072 21.5640 11.9836 10.7825 7.49
โรงพยาบาลแม่อาย1,830 1,069 58.42761 41.581,673 91.421,013 94.76668 65.94247 24.3898 9.67660 86.73362 54.85114 17.2768 10.3067 10.1549 7.42
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม1,563 1,221 78.12342 21.881,194 76.39936 76.66605 64.64307 32.8024 2.56258 75.44123 47.6764 24.8128 10.8531 12.0212 4.65
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ394 265 67.26129 32.74290 73.60198 74.72110 55.5684 42.424 2.0292 71.3253 57.6117 18.485 5.4312 13.045 5.43
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ473 395 83.5178 16.49178 37.63121 30.6339 32.2363 52.0719 15.7057 73.0827 47.379 15.7910 17.545 8.776 10.53
 24,35116,020 8,331 18,937 12,384 6,733 4,333 1,318 6,553 3,214 1,415 729 769 426 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45