รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : พร้าว

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง840 472 56.19368 43.81735 87.50472 100.00180 38.14189 40.04103 21.82263 71.47113 42.9754 20.5328 10.6530 11.4138 14.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม1,515 902 59.54613 40.461,294 85.41899 99.67558 62.07302 33.5939 4.34395 64.44187 47.34100 25.3245 11.3928 7.0935 8.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่2,070 1,244 60.10826 39.901,938 93.621,244 100.00286 22.99832 66.88126 10.13694 84.02356 51.30161 23.2074 10.6651 7.3552 7.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย1,341 842 62.79499 37.211,177 87.77842 100.00360 42.76350 41.57132 15.68335 67.13135 40.3084 25.0746 13.7339 11.6431 9.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย1,626 956 58.79670 41.211,372 84.38956 100.00470 49.16310 32.43176 18.41416 62.09155 37.26123 29.5754 12.9848 11.5436 8.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง1,981 1,157 58.40824 41.601,803 91.011,156 99.91160 13.84964 83.3932 2.77647 78.52328 50.70131 20.2570 10.8250 7.7368 10.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่1,558 840 53.92718 46.081,325 85.04763 90.83321 42.07347 45.4895 12.45562 78.27308 54.80131 23.3148 8.5435 6.2340 7.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก1,504 898 59.71606 40.291,317 87.57872 97.10283 32.45475 54.47114 13.07445 73.43241 54.1675 16.8537 8.3151 11.4641 9.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก1,703 1,000 58.72703 41.281,654 97.12962 96.20334 34.72429 44.59199 20.69692 98.44339 48.99151 21.8279 11.4272 10.4051 7.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน1,459 890 61.00569 39.001,234 84.58889 99.89210 23.62516 58.04163 18.34345 60.63179 51.8872 20.8733 9.5729 8.4132 9.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน592 348 58.78244 41.22530 89.53344 98.85171 49.71141 40.9932 9.30186 76.2397 52.1532 17.2018 9.6819 10.2220 10.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง2,462 1,401 56.901,061 43.101,863 75.671,380 98.50596 43.19579 41.96205 14.86483 45.52177 36.6588 18.2249 10.1463 13.04106 21.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง650 405 62.31245 37.69593 91.23402 99.26171 42.54182 45.2749 12.19191 77.9699 51.8351 26.7014 7.3315 7.8512 6.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด1,362 880 64.61482 35.391,228 90.16854 97.05278 32.55433 50.70143 16.74374 77.59120 32.0952 13.9021 5.6138 10.16143 38.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด1,159 768 66.26391 33.74946 81.62758 98.70270 35.62377 49.74111 14.64188 48.0850 26.6038 20.2127 14.3631 16.4942 22.34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 405 295 72.84110 27.16353 87.16288 97.63143 49.65117 40.6328 9.7265 59.0931 47.6913 20.008 12.3112 18.461 1.54
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง1,385 781 56.39604 43.611,317 95.09780 99.87204 26.15487 62.4489 11.41537 88.91314 58.47112 20.8638 7.0828 5.2145 8.38
 23,61214,079 9,533 20,679 13,861 4,995 7,030 1,836 6,818 3,229 1,468 689 639 793 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45