รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันป่าตอง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า2,221 1,252 56.37969 43.632,015 90.721,239 98.96743 59.97374 30.19122 9.85776 80.08369 47.55210 27.0693 11.9867 8.6337 4.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2,660 1,594 59.921,066 40.082,601 97.781,590 99.75840 52.83723 45.4727 1.701,011 94.84594 58.75173 17.11108 10.6892 9.1044 4.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว1,836 988 53.81848 46.191,666 90.74979 99.09758 77.43186 19.0035 3.58687 81.01301 43.81173 25.1888 12.8185 12.3740 5.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง3,946 2,544 64.471,402 35.533,628 91.942,519 99.021,127 44.741,162 46.13230 9.131,109 79.10519 46.80296 26.69129 11.63117 10.5548 4.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า2,195 1,332 60.68863 39.321,962 89.381,266 95.05515 40.68704 55.6147 3.71696 80.65315 45.26184 26.44101 14.5177 11.0619 2.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า1,793 1,040 58.00753 42.001,686 94.031,026 98.65305 29.73621 60.53100 9.75660 87.65346 52.42150 22.7365 9.8558 8.7941 6.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม1,236 765 61.89471 38.111,138 92.07764 99.87189 24.74455 59.55120 15.71374 79.41200 53.4884 22.4639 10.4337 9.8914 3.74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม1,172 670 57.17502 42.831,083 92.41662 98.81337 50.91307 46.3718 2.72421 83.86179 42.52125 29.6952 12.3555 13.0610 2.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม1,272 832 65.41440 34.591,173 92.22819 98.44310 37.85432 52.7577 9.40354 80.45173 48.8779 22.3252 14.6936 10.1714 3.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง3,564 2,196 61.621,368 38.383,110 87.262,072 94.35601 29.011,292 62.36179 8.641,038 75.88499 48.07259 24.95120 11.56109 10.5051 4.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1,650 1,112 67.39538 32.611,458 88.361,103 99.191,032 93.5670 6.351 0.09355 65.99181 50.9968 19.1544 12.3946 12.9616 4.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก1,898 1,123 59.17775 40.831,752 92.311,119 99.64947 84.63156 13.9416 1.43633 81.68301 47.55157 24.8077 12.1677 12.1621 3.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม2,221 1,261 56.78960 43.222,000 90.051,249 99.051,104 88.39136 10.899 0.72751 78.23370 49.27166 22.1099 13.1885 11.3231 4.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง1,336 820 61.38516 38.621,220 91.32817 99.63477 58.38312 38.1928 3.43403 78.10211 52.3688 21.8440 9.9343 10.6721 5.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง1,425 930 65.26495 34.741,320 92.63928 99.78432 46.55415 44.7281 8.73392 79.19161 41.07103 26.2862 15.8245 11.4821 5.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2,938 1,794 61.061,144 38.942,664 90.671,737 96.82403 23.20920 52.96414 23.83927 81.03446 48.11215 23.19105 11.33125 13.4836 3.88
โรงพยาบาลสันป่าตอง5,056 3,418 67.601,638 32.404,319 85.423,162 92.511,024 32.381,822 57.62316 9.991,157 70.63504 43.56337 29.13140 12.10121 10.4655 4.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม1,892 1,057 55.87835 44.131,675 88.531,043 98.68292 28.00701 67.2150 4.79632 75.69276 43.67159 25.1677 12.1881 12.8239 6.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว 1,887 1,161 61.53726 38.471,756 93.061,154 99.40500 43.33488 42.29166 14.38602 82.92283 47.01144 23.9279 13.1259 9.8037 6.15
 42,19825,889 16,309 38,226 25,248 11,936 11,276 2,036 12,978 6,228 3,170 1,570 1,415 595 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45