รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันกำแพง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง6,300 4,223 67.032,077 32.975,327 84.564,084 96.711,891 46.302,152 52.6941 1.001,243 59.85457 36.77389 31.30153 12.31165 13.2779 6.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล2,086 1,271 60.93815 39.071,513 72.531,175 92.45368 31.32771 65.6236 3.06338 41.47106 31.3694 27.8145 13.3168 20.1225 7.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2,944 1,879 63.821,065 36.182,643 89.781,734 92.28350 20.181,213 69.95171 9.86909 85.35523 57.54200 22.0080 8.8074 8.1432 3.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง2,106 1,245 59.12861 40.881,477 70.131,147 92.13324 28.25570 49.69253 22.06330 38.3365 19.7094 28.4828 8.4852 15.7691 27.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง2,048 1,364 66.60684 33.401,803 88.041,267 92.89501 39.54575 45.38191 15.07536 78.36287 53.54109 20.3448 8.9650 9.3342 7.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง4,107 2,813 68.491,294 31.513,128 76.162,598 92.361,343 51.691,213 46.6942 1.62530 40.96160 30.19134 25.2872 13.58117 22.0847 8.87
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2,909 1,768 60.781,141 39.222,513 86.391,627 92.02529 32.51825 50.71273 16.78886 77.65426 48.08259 29.23111 12.5370 7.9020 2.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2,994 2,148 71.74846 28.262,430 81.162,077 96.69920 44.29855 41.17302 14.54353 41.73101 28.6182 23.2344 12.4694 26.6332 9.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย3,385 2,228 65.821,157 34.182,663 78.672,036 91.381,815 89.15187 9.1834 1.67627 54.19327 52.15102 16.2756 8.93108 17.2234 5.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา5,151 3,457 67.111,694 32.894,244 82.393,246 93.90834 25.692,172 66.91240 7.39998 58.91397 39.78268 26.85120 12.02133 13.3380 8.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง2,799 1,886 67.38913 32.622,221 79.351,848 97.991,110 60.06715 38.6923 1.24373 40.85117 31.37120 32.1750 13.4053 14.2133 8.85
 36,82924,282 12,547 29,962 22,839 9,985 11,248 1,606 7,123 2,966 1,851 807 984 515 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45