รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : อมก๋อย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1,684 1,246 73.99438 26.01600 35.63342 27.45123 35.96160 46.7859 17.25258 58.90115 44.5768 26.3637 14.3426 10.0812 4.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง1,420 1,278 90.00142 10.001,273 89.651,190 93.11536 45.04587 49.3367 5.6383 58.4538 45.7829 34.943 3.6112 14.461 1.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น1,814 1,371 75.58443 24.421,084 59.76918 66.96692 75.38218 23.758 0.87166 37.4757 34.3443 25.9023 13.8635 21.088 4.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1,077 770 71.49307 28.51518 48.10405 52.60118 29.14182 44.94105 25.93113 36.8146 40.7129 25.6610 8.8523 20.355 4.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1,054 858 81.40196 18.60822 77.99751 87.53343 45.67373 49.6735 4.6671 36.2238 53.5213 18.318 11.2712 16.900 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง1,975 1,852 93.77123 6.231,086 54.991,059 57.18415 39.19529 49.95115 10.8627 21.9512 44.447 25.932 7.415 18.521 3.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน1,787 1,688 94.4699 5.541,045 58.48964 57.11487 50.52422 43.7855 5.7181 81.8265 80.257 8.646 7.412 2.471 1.23
โรงพยาบาลอมก๋อย3,526 3,038 86.16488 13.841,066 30.23670 22.05150 22.39371 55.37149 22.24396 81.15191 48.23106 26.7738 9.6053 13.388 2.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2,635 2,287 86.79348 13.211,838 69.751,614 70.57517 32.03919 56.94178 11.03224 64.37108 48.2154 24.1115 6.7040 17.867 3.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น919 837 91.0882 8.92696 75.73651 77.78217 33.33375 57.6059 9.0645 54.8814 31.1114 31.117 15.5610 22.220 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน1,347 1,252 92.9595 7.05795 59.02711 56.79328 46.13295 41.4988 12.3884 88.4253 63.1011 13.109 10.7111 13.100 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 536 513 95.7123 4.29497 92.72490 95.52426 86.9463 12.861 0.207 30.433 42.861 14.290 0.003 42.860 0.00
 19,77416,990 2,784 11,320 9,765 4,352 4,494 919 1,555 740 382 158 232 43 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45