รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่ออน

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ1,596 1,017 63.72579 36.281,458 91.35973 95.67479 49.23418 42.9676 7.81485 83.77205 42.27142 29.2869 14.2357 11.7512 2.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง1,682 1,150 68.37532 31.631,600 95.121,145 99.57316 27.60735 64.1994 8.21455 85.53201 44.18114 25.0576 16.7049 10.7715 3.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์1,275 806 63.22469 36.781,100 86.27725 89.95196 27.03411 56.69118 16.28375 79.96130 34.67131 34.9345 12.0064 17.075 1.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว1,251 817 65.31434 34.691,085 86.73751 91.92128 17.04369 49.13254 33.82334 76.96136 40.7285 25.4552 15.5747 14.0714 4.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา2,511 1,786 71.13725 28.872,318 92.311,691 94.68634 37.49733 43.35324 19.16627 86.48199 31.74176 28.07128 20.41111 17.7013 2.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ1,208 892 73.84316 26.161,165 96.44883 98.99402 45.53314 35.56167 18.91282 89.24116 41.1376 26.9530 10.6455 19.505 1.77
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน966 624 64.60342 35.40660 68.32372 59.6274 19.89177 47.58121 32.53288 84.21113 39.24101 35.0740 13.8928 9.726 2.08
 10,4897,092 3,397 9,386 6,540 2,229 3,157 1,154 2,846 1,100 825 440 411 70 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45