รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ดอยหล่อ

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ1,654 982 59.37672 40.631,453 87.85933 95.01529 56.70259 27.76145 15.54520 77.38227 43.65142 27.3184 16.1549 9.4218 3.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว2,647 1,487 56.181,160 43.822,274 85.911,367 91.93185 13.53989 72.35193 14.12907 78.19350 38.59267 29.44148 16.3298 10.8044 4.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม2,733 1,595 58.361,138 41.642,376 86.941,489 93.35654 43.92639 42.91196 13.16887 77.94361 40.70233 26.27141 15.90106 11.9546 5.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข1,779 1,056 59.36723 40.641,539 86.51983 93.09285 28.99567 57.68131 13.33556 76.90247 44.42182 32.7375 13.4940 7.1912 2.16
โรงพยาบาลดอยหล่อ155 100 64.5255 35.4865 41.9416 16.005 31.256 37.505 31.2549 89.0926 53.0612 24.495 10.203 6.123 6.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ1,301 762 58.57539 41.431,185 91.08752 98.69316 42.02362 48.1474 9.84433 80.33177 40.88125 28.8768 15.7040 9.2423 5.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ1,605 989 61.62616 38.381,382 86.11910 92.01186 20.44591 64.95133 14.62472 76.62197 41.74133 28.1871 15.0459 12.5012 2.54
 11,8746,971 4,903 10,274 6,450 2,160 3,413 877 3,824 1,585 1,094 592 395 158 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45