รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : กัลยาณิวัฒนา

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์906 699 77.15207 22.85884 97.57683 97.71340 49.78291 42.6152 7.61201 97.10116 57.7138 18.9116 7.9613 6.4718 8.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด913 747 81.82166 18.18901 98.69745 99.73437 58.66290 38.9318 2.42156 93.9885 54.4935 22.448 5.1311 7.0517 10.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1,349 1,114 82.58235 17.421,265 93.771,049 94.17530 50.52467 44.5252 4.96216 91.91106 49.0761 28.2422 10.1916 7.4111 5.09
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา803 651 81.07152 18.93604 75.22473 72.6690 19.03255 53.91128 27.06131 86.1844 33.5940 30.5322 16.7917 12.988 6.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ450 366 81.3384 18.67431 95.78355 96.99155 43.66171 48.1729 8.1776 90.4847 61.846 7.896 7.8911 14.476 7.89
 4,4213,577 844 4,085 3,305 1,552 1,474 279 780 398 180 74 68 60 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45