ที่ปรึกษา

นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบงาน

นางภัทรินท์ นาคสุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อารีรัศมิ์ แสนจิตต์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทีมพัฒนางานผู้สูงอายุ

นายแพทย์ปัณณวิช จันทกลาง

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นางชวัลนุช ทองคำมั่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นายพิชัย ปาพันธ์

นักกายภาพบำบัดชำนากญการพิเศษ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นางนีรชา เหมืองอุ่น

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นายยุทธสิทธิ์ จันทร์ทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลสันกำแพง

ทีมพัฒนาระบบ

วิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์


ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ (Database Administrator & Web Master)

นายยุทธนา ตาสุภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


พัฒนาระบบ (Web Designer / Developer)

นายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง


ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59